Обществени консултации

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол е изготвен във връзка с измененията и допълненията на Закона за Министерството на вътрешните работи (обн. ДВ, бр. 58 от 2019 г.), с които е изменен чл. 125, ал. 5 и е създаден нов чл. 125а от закона. С предлаганите промени изискванията на Наредбата са синхронизирани с тези по чл. 125 и чл. 125а от ЗМВР по отношение издаването и оспорването на становища за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност, становища за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането им в експлоатация, становища за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения и други документи, когато това е предвидено в нормативен акт, и сертификати за съответствие на обектите с правилата и нормите за пожарна безопасност, както и решения за отказ за тяхното издаване. Предвидени са и промени в приложенията към Наредба № 8121з-882 от 2014 г. относно образците на същите документи, издавани от органите за пожарна безопасност и защита на населението.


Дата на откриване: 27.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 26.4.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 април 2020 г. 17:06:36 ч.
trudovak777

Комплексните проверки

Здравейте. По така предложените промени предлагам чл.16, ал.3 да се промени, както следва:

"(3) Комплексните проверки се ръководят от служител на изпълнителска или ръководна длъжност"

Мотиви: 1. Съгласно длъжностната характеристика, инспектора по ДПК има достатъчна компетентност и експертизата да дава становище от участие в ЕСУТ и държавни приемателни комисии, т.е. да се произнася, като представител на ПБЗН, но не и като ръководител на комплексна проверка.

2. Съгласно изискванията на чл.17, ал.5 от наредбата служителят на изпълнителска длъжност извършва контролни проверки на обектите, които подлежат на комплексни проверки, т.е. той има компетентност в тези обекти да се произнася по изискванията за ПБ, но не и да ръководи комплексна проверка. Още повече, извършвайки периодичен контрол в тези обекти, той е много добре запознат детайлно с правилата и нормите за ПБ в обекта.