Обществени консултации

Проект на Решение за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2020 – 2021 година

Съгласно изискванията на Закона за висшето образование (ЗВО) в държавните висши училища се утвърждава прием на студенти срещу заплащане, като за учебната 2020 – 2021 година са предвидени 16 306 студенти, от които след средно образование 10 371. 

В съответствие с промените в Закона за висшето образование с проекта на Решението за учебната 2020 – 2021 година в частните висши училища не се утвърждава прием.

За учебната 2020 – 2021 година в държавните висши училища се предвижда да бъдат приети 2 282 докторанти, от които 1 734 в редовна и 548 в задочна форма на обучение.

Приемът по актове на Министерския съвет, и съгласно разпоредбите на Закона за българите, живеещи извън Република България, се утвърждава ежегодно от Министерския съвет и се определя по реда на ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г. Той е в рамките на капацитета на съответното висше училище по професионалните направления и специалностите от регулираните професии, извън броя на останалите студенти и докторанти. Съгласно ПМС № 103 от 1993 г. българската държава ще осигури 2000 места за обучение на наши сънародници от чужбина в държавни висши училища за „бакалавър“ и „магистър“, и 40 места за „доктор“, както и 150 места  по ПМС № 228 от 1997 г. за обучение на граждани на Република Северна Македония.

Предложеният прием на студенти и докторанти съгласно цитираните актове на Министерския съвет е съобразен с предложенията на организации на българските общности в чужбина и българските дипломатически представителства, както и с желанията на кандидат-студентите при проведената информационна кампания в Албания, Косово, Северна Македония, Молдова, Украйна, Сърбия, Кипър и Испания.

С предложеното Решение се осигурява устойчивост на провежданата от Министерството на образованието и науката политика за повишаване качеството на висшето образование и постигане съответствие с динамиката на трудовия пазар.


Дата на откриване: 27.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 27.4.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 април 2020 г. 16:43:03 ч.
Aziti

Централен регистър за отчет на средствата

Преди време бях попаднала на детайлирана информация в Работническо дело от преди 30 години. Там бе описано колко ще струва на българската държава образованието на един специален български гражданин, специалност бизнес мениджмънт в Университета на Санкт Гален.  Може ли да направите такъв централен регистър и да ни информирате нас, обикновените граждани, колко е планувано и колко е струвало международното образование на избраниците. Благодаря Ви за разбирането.

21 април 2020 г. 16:04:51 ч.
BICA

Коментари на АИКБ

Изх. № 154/21.04.2020 г.
 
ДО
Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ,
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И
НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ
 
ОТНОСНО: Проект на Решение за утвърждаване на броя на приеманите за обучение
студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република
България през учебната 2020 – 2021 година
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
От името на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) бих искал да
изкажа нашето удовлетворение, че за поредна година е налице намаляване на държавния
план-прием във висшите училища за лицата със средно образование. Асоциацията отдавна
апелира за подобен подход, който ние считаме за най-здравословен за българската
икономика и пазара на труда, а именно - от една страна, намаляване броя на местата
държавна поръчка за лица, завършващи средно образование, и от друга – намаляване броя
на приеманите студенти в хуманитарни и икономически специалности за сметка на
увеличаване на броя на местата по професионални направления в областта на STEM.
Според нас това е правилният път за развитие на конкурентоспособна и
квалифицирана работна сила, която да допринесе за развитие на българската икономика.
АИКБ подкрепя предложения проект на Решение за утвърждаване на броя на
приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните
организации на Република България през учебната 2020 – 2021 година, като изразяваме
надеждата си, че с приетите промени в Закона за висшето образование и разработването на
Национална карта на висшето образование ДПП през следващата година ще бъде още попрецизен,
като не само очакваме отново да е налице постепенно намаляване на приема за
лица, завършващи средно образование, но и чрез нея да бъде сведен до нула приемът на
студенти по професионални направления, нетипични за профила на самото ВУ, и да се
насърчи приема по търсени от българския бизнес професии.
 
С УВАЖЕНИЕ,
ВАСИЛ ВЕЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ
СЪВЕТ НА АИКБ

 

25 април 2020 г. 09:52:33 ч.
БКДМП

Коментари на БКДМП 1/2

БРАНШОВА КАМАРА НА ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

 

 

 

ДО

Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ,

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И

НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

 

Относно: Проект на Решение за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2020 – 2021 година

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

От името на представляваната от мен организация (БКДМП) бих искал да изразя становището ни по Проекта на Решение за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2020 – 2021 година.

БКДМП е една от най-големите и най-активни отраслови организации в страната с над 300 компании-членове.  Двата бранша, които представляваме, дават препитание на над 45 000 души в страната и наличието на добре подготвени кадри е от изключителна важност за сектори, които осигуряват над 2 млрд. лева брутен вътрешен продукт, като две-трети от този обем е за износ.

Образованието е един от приоритетите на Камарата и усилията, които полагаме в тази посока,  неведнъж са били отбелязвани и награждавани от различни институции, включително и от Вашата. Ние имаме сериозни успехи в сферата на дуалното образование и подпомагаме почти всички професионални гимназии в страната, които подготвят кадри за бранша. Инициатори сме и на създаване на паралелки за обучение в областта на мебелното производство. През последните години сме търсили партньорство с всички висши училища, в които могат да се подготвят кадри за нашите браншове и сме заявявали нашата готовност и желание за подкрепа. Особено тясно е партньорство ни с Лесотехническия университет (ЛТУ), който за нас си остава най-сериозният източник на кадри. Единствено там се подготвят специализирани кадри за нашата промишленост като инженер-дизайнери, конструктори, технолози и т.н. По-голямата част са студенти от специалност „Инженерен дизайн“, която е в професионално направление 5.13 „Общо инженерство“.  В тази връзка БКДМП, в тясно сътрудничество с факултет „Горска промишленост“ на ЛТУ, отпуска ежегодно стипендии на изявени студенти, финансира и активно участва в откриването на учебната година, където на новопостъпилите студенти се представят различни добри практики от бранша, осигурява лектори през цялата учебна година, които изнасят лекции за новостите в бранша, организира и финансира посещения и стажове във фирми от бранша, финансира посещението на студенти на специализирани изложения в страната и в чужбина и др. Участвали сме във всички акредитационни процедури и винаги сме изказвали положителното си становище относно подготовката на студенти в специалностите, които касаят нашия бранш. Всичко това го правим с единствената цел да си осигурим повече висококвалифицирани кадри за нашия бранш.

 

25 април 2020 г. 09:54:17 ч.
БКДМП

Коментари на БКДМП 2/2

През последните години нашият бранш се модернизира значително с оборудване и технологични линии, които са последно поколение  и на световно равнище. Това от своя страна изисква и образовани инженери, които да управляват и използват тази техника чрез съвременни компютърни технологии и същевременно да имат необходимите инженерни познания в областта на мебелното производство. В тази връзка, по предложение на Управителния съвет на БКДМП и с участие на негови членове в програмен съвет, във факултет „Горска промишленост“ бе разработена и приета програма за създаване на нова специалност „Компютърни технологии в мебелната индустрия“ в професионално направление 5.13 „Общо инженерство“. Утвърждаването на тази нова специалност премина през всичките необходими етапи и бе обявен първи прием за учебната 2020 – 2021 година.

В тази връзка бих искал да изряза силното ни притеснение относно предложения намален брой на планираните студенти в професионално направление „Общо инженерство“ за Лесотехническия университет, които по Проекта следва да се намалят с 42,5% – от 73 на 42 (Приложение 1.12) спрямо предходната година. И всичко това се случва в момент, в който за първи път по искане на браншова организация и с пълното съдействие на факултета и университета се създава изключително необходима нова специалност с първи прием през 2020 – 2021 година. Ние винаги сме си давали сметка, че не трябва необосновано да се увеличава броят на приеманите студенти и затова желанието ни да създадем нова специалност беше именно тя да се вмести в одобрения до сега прием на студенти от професионално направление „Общо инженерство“.

И ако мога да се съглася с изказаното по-горе мнение на г-н Велев от името на АИКБ „да бъде сведен до нула приемът на студенти по професионални направления, нетипични за профила на самото ВУ“, то не виждам как ще „се насърчи приема за по-търсени от българския бизнес професии“, след като точно в този гореописан случай, българският бизнес не се подкрепя.

Г-н Министър, моля да запазите броя на приеманите студенти в Лесотехнически университет в професионално направление 5.13 „Общо инженерство“ за учебната 2020/2021 година същия, какъвто е бил през настоящата учебна година.

 

С УВАЖЕНИЕ,

ГАЛИН ГОСПОДИНОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА БКДМП