Обществени консултации

Наредба за изм.на Наредба № Н-5 от 2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в мирно време

Осигуряването на безплатна храна или левовата й равностойност храна на военнослужещите и на цивилните служители в Министерство на отбраната е задължение на работодателя -министъра на отбраната и във връзка с възникналата ситуация с коронавируса Covid - 19 е възможно много хора да бъдат поставени под карантина. В тази връзка е необходимо да се извърши в спешен порядък изменение на действащата Наредба N Н- 5 от 2015 г. и тъй като мерките следва да се приложат в рамките на срока на обявеното от НС извънредно положение от 13.03.до 13.04.2020г., проектът следва на основание чл. 26, ал. 4 от ЗНА да се публикува на Портала за обществено обсъждане и на интернет страцата на МО за провеждане на обществени консултации за срок от 14 дни.


Дата на откриване: 3.4.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 16.4.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 април 2020 г. 16:37:15 ч.
Sharp

Предложение

 

         Видно от мотивите на вносителя, промените се предлагат Във връзка с възникналата и разрастваща пандемия на новия коронавирус COVID-19.

         В този ред на мисли, за повишаване на защитата, безопасността и здравето на военнослужещите и цивилните служители, които евентуално ще се поставят под карантина предлагам:

 

1. Чл.37б да придобие следния вид:

Чл. 37б. На военнослужещите и цивилните служители, поставени под карантина, се осигуряват безплатна храна по приложение № 1 или приложение № 5, добавка минерална/трапезна вода по т. 2, буква "п" от приложение № 13, както и посуда за еднократна употреба по приложение № 17.“

 

2. Чл 12. да придобие следния вид:

         Чл. 12. Посуда за еднократна употреба, посочена в приложение № 17, се осигурява на правоимащите при:

         1. предоставяне на храна извън стационарните хранителни обекти, извън пунктовете за постоянно базиране на корабите и по преценка на командирите/ръководителите в зависимост от конкретните условия с оглед спазване на хигиенните изисквания;

         2. поставяне под карантина.

 

         Мотиви:

"Times New Roman";mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:BG;mso-bidi-language:
AR-SA">         Използването на посуда за
"Times New Roman";mso-ansi-language:BG;mso-fareast-language:BG;mso-bidi-language:
AR-SA">еднократна употреба от военнослужещите и цивилните служители, поставени под карантина ще подобри хигиената, както и ще предотврати в голяма степен евентуалното разпространение на инфекцията сред тях.