Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи

Предложените изменения и допълнения в Наредба № 24 от 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи целят въвеждането на изменения и допълнения в подзаконовия акт,  произтичащи от настъпили изменения в общностната уредба и законодателството на ЕС в областта на въздушния транспорт.

І. Промени, произтичащи от настъпили изменения в законодателството на Общността.

1. В хода на въвеждането на изискванията на Директива 2009/128/ЕО за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди, и по-конкретно разпоредбите на чл. 9 „Въздушно пръскане” от нея, с новосъздаденото Приложение № 9 към чл.47, ал.1 от наредбата, се въвеждат конкретни нормативни изисквания за изпълнение на полети за специализирани авиационни работи – разпръскване на вещества от въздуха.

Директивата установява рамка за постигане на устойчива употреба на пестициди в селското стопанство и растителната защита в Общността. Транспонирането на Директива 2009/128/ЕО изисква изменения в националното законодателство на страните - членки и засяга актуализацията на основни нормативни документи в областта на растителната защита, опазването на околната среда, здравето на хората и животните. Директивата не възпрепятства държавите да прилагат принципа на предпазливост при употребата на пестициди при особени обстоятелства и зони. В тази връзка се налага много прецизно да се разпише механизма на разрешителния режим за изпълнение на полети за разпръскване на вещества от въздуха над обработваеми площи и горски масиви, както и начина, по който се изпълнява тази въздухоплавателна дейност и контрола над авиационните оператори.

В чл.9 на Директивата се посочва, че издаването на разрешение за този вид въздухоплавателна дейност - разпръскване на вещества от въздуха, се изисква въвеждане на конкретни нормативни разпоредби  и включване на специфични мерки за овладяване на риска, с цел да се гарантира, че няма да има вредни последици за здравето на хората и животните, напр. специфични изисквания към техническата изправност на инсталациите за пръскане, метеорологичните условия, при които се извършват тези полети, уведомяване на местната изпълнителна власт  и публично оповестяване на информация.

2. Влизането в сила на  Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ ЕО е предпоставка за замяната заглавието на регламента в препращащите норми в съответните текстове от наредбата. Актуализирането на съответните текстове от наредбата е пряка последица от промените в законодателството на ЕС.

3. Отделни текстове в наредбата, които касаят летателната годност на ВС, изпълняващи специализирани авиационни работи, са допълнени с оглед изискванията на част М от  Регламент № 2042/2003 на Комисията от 20 ноември 2003 година относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи.

Въвеждането на условията и реда за издаване на лицензи на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника за ВС, които отговарят на критериите на Анекс  ІІ към Регламент /ЕО/ № 216/2008, изисква съобразяване със специалните изисквания за извършване на авиохимически работи и приложимостта на част М от Регламент № 2042/2003 г. относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства, и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи. Налага се конкретизиране на отделни разпоредби относно отговорността на организациите по част М и въвеждане на някои технически изисквания към ВС.

Измененията касаят най-вече изпълнението на изискванията на следните точки от регламента Приложение IЧаст М:

а) чл.М.А.201 – Отговорности – дефинират се отговорностите на собственика за летателната годност на ВС. От тази точка произтича и изискването всяко ВС да се експлоатира съгласно одобрена програма за техническо обслужване, експлоатационното и аварийно-спасителното оборудване да е годно. В подточка (е) са дефинирани отговорностите за поддържане на постоянната летателна годност и техническото обслужване (създаване на собствени организации или сключване на одобрен договор с такива). Тези изисквания са съобразени с въведените изменения в  чл. 21, чл. 44, чл.62 от проекта.

б) чл.М.А.301 – Задачи по поддържане на постоянната летателна годност – дефинира задачите, чието изпълнение осигурява поддържането на постоянната летателна годност. Създава се задължение за изпълнението на всички приложими директиви за летателна годност.

в) чл.М.А.302 – Програма за техническо обслужване. Това изискване е съобразено  в изменението в  чл. 68 от проекта.

г) чл.М.А.303 – Директиви за летателна годност. Тези изисквания са съобразени в измененията в за чл. 63 от проекта.

д) чл.М.А.305Записи за поддържане на постоянната летателна годност (технически борден дневник) – изисквания за запазване на записите 36 месеца. Тези изисквания са съобразени в измененията в чл. 63, ал. 4 от проекта.РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2042/2003 НА КОМИСИЯТА от 20 ноември 2003 година относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи

4.  В чл.8, т.І, т.1, т.1.3., б.”в” се заличава, тъй като осъществяването на полети „за разглеждане на забележителности от въздуха или забавлениее осъществяване на превоз на пътници срещу заплащане, за което са приложими други изисквания извън изменяната наредба. Промяната е свързана с разпоредбата на Допълнение 1 към OPS 1.005а) - Експлоатация на самолети с летателни характеристики клас В, от Регламент (ЕО) № 859/2008 на Комисията от 20 август 2008 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета по отношение на общите технически изисквания и административни процедури, приложими към търговските превози със самолет, б. а), т.1 – „Експлоатация от А до А — излитането и кацането се извършват на едно и също място”. Предвид цитираната разпоредба този вид полети представляват вид превоз на пътници срещу заплащане, и поради това изискванията за безопасността при експлоатацията на такива ВС и осъществяването на полетите с тях са посочените в Наредба № 37 от 5.10.2007 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори за търговски въздушен превоз и контрола върху тях.

Изменя се и б.”е” от т.І, т.1, т.1.3. на същия член от наредбата, като думата „други” се заменя с думите „полети със специално предназначение по чл.64б от ЗГВ”. Целта на конкретизирането на обхвата на изброените спецификации на свидетелството за авиационен оператор за специализирани авиационни работи е да се създаде основание за осъществяване на контрол от страна на ГД”ГВА” върху дейността на Авиоотряд 28, който извършва такива полети и за да се избегнат предпоставките за неяснота при тълкуването на разпоредбата. 

ІІ. Промени, произтичащи от необходимостта от конкретизиране на действащата уредба.

С цел улесняване на лицата, които кандидатстват за САО - САР, се предлага образец от заявление за издаване на свидетелството - Приложение № 1а към чл.12, ал.2.

 

Лице за контакти:

Милена Иванова

Ст.експерт юрисконсулт отдел "Правен",

Дирекция "Административен" при ГД "ГВА"

Тел. 02/ 937 10 75

E-mail: mivanova@caa.bg 


Дата на откриване: 1.2.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 14.2.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари