Обществени консултации

Проект на Инструкция за отмяна на Инструкция рег. № І-7 от 19.08.2016 г. за мерките и средствата за защита на личните данни, събирани, получавани, обработвани, предоставяни и съхранявани в Държавна агенция „Национална сигурност“ (необнародвана)

Инструкция рег. № І-7 от 19.08.2016 г. за мерките и средствата за защита на личните данни, събирани, получавани, обработвани, предоставяни и съхранявани в Държавна агенция „Национална сигурност“ (необнародвана) е издадена на основание чл. 23, ал. 4 от Закона за защита на личните данни и чл. 19, т. 2 от Наредба № 1 от 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни (ДВ, бр. 14 от 2013).

Приемането и влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), както и на Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ, L 119/89 от 4 май 2016 г.), наложиха редица промени в Закона за защита на личните данни и в подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

Бяха отменени разпоредбата на чл. 23 от Закона за защита на личните данни, както и Наредба № 1 от 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни (ДВ, бр. 14 от 2013).

Отпадането на правните основания за издаването на Инструкция рег. № І-7 от 19.08.2016 г. за мерките и средствата за защита на личните данни, събирани, получавани, обработвани, предоставяни и съхранявани в Държавна агенция „Национална сигурност“ (необнародвана) налага отмяната на Инструкцията.

За прилагането на проекта на нормативен акт не са необходими допълнителни финансови средства по утвърдения бюджет на Държавна агенция „Национална сигурност“ за съответната година.

Проектът на нормативен акт не въвежда изискванията на европейско законодателство, поради което не е изготвена таблица на съответствието.


Дата на откриване: 8.4.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 7.5.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари