Обществени консултации

Проект на Постановление за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници

Съгласно разпоредбите на Закона за енергията от възобновяеми източници на Агенцията за устойчиво енергийно развитие се възлага функцията да издава гаранции за произход на енергията от възобновяеми източници (ВИ). Гаранциите за произход на произведената енергия от ВИ се издават въз основа на заявление от производителя, независимо дали той подлежи на лицензиране по Закона за енергетиката. Една гаранция за произход се издава за стандартно количество от 1 MWh енергия от ВИ. Заявлението се подава в АУЕР след изтичане на календарния месец, в който е произведена енергията, но не по-късно от 10 месеца след това. То може да бъде за произведената енергия от ВИ през един или повече календарни месеци.

С Проекта на Постановление се предлага определянето в една Тарифа на всички такси, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (Агенцията) на основание чл. 23, ал. 5 и чл. 51, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и чл. 34, ал. 5 от Закона за енергията от възобновяеми източници. Предлага се таксата за заявление за издаване на гаранции за произход на енергията от възобновяеми източници да бъде в размер на 50 лв., без да се прави диференциация за различните производители и вида и количеството на енергията (електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане). Отчетени са преките и непреките административни разходи по издаването на гаранциите за произход, които на практика са еднакви и не зависят от размера на инсталираната мощност и количеството произведена енергия.

Размерът на таксата е формулиран съобразно Закона за държавните такси и е съобразен с приетата с Постановление № 1 от 5.01.2012 г. Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол.


Дата на откриване: 2.2.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 15.2.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари