Обществени консултации

Проект на Наредба № 12 за системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие

С наредбата се определят условията, редът и изискванията към системата за търсене и спасяване на въздухоплавателни средства, екипажи и пътници при авиационно произшествие, които са в съответствие със стандартите и препоръките на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) и по конкретно с Приложение 12 „Търсене и спасяване“ към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване (Приложение 12 „Търсене и спасяване“) и Документ 9731 за Международно авиационно и морско търсене и спасяване (IAMSAR) на ИКАО. Предложените разпоредби в проекта на наредбата са обусловени от необходимостта от разработването на конкретни национални процедурни правила по прилагането на Приложение 12 „Търсене и спасяване“.  

Предлага се да се промени концепцията една държавна структура да се ангажира с поддръжката на готовността на всички видове екипи за предоставяне на услуги за търсене и спасяване единствено при авиационни произшествия. Дейностите за поддържане на подготовка за търсене и спасяване при авиационни произшествия следва да се съвместяват с дейностите на други държавни и/или частни организации и структури с оглед разходна ефективност и възможност за персонала да поддържа адекватна подготовка.

В глава първа, раздел І, с разпоредбите на чл. 1 – 2 се определят целите, принципите и териториалният обхват на системата за търсене и спасяване. В проекта на наредбата е регламентирано, че системата за търсене и спасяване на въздухоплавателни средства, екипажи и пътници при авиационно произшествие поддържа готовност за осъществяване на тези дейности 24 часа в денонощието, като границите на района за търсене и спасяване се публикуват в Сборника „Аеронавигационна информация и публикация на Република България“ (AIP – Република България).

В глава първа, раздел ІІ се предлага се функциите за управление на системата да се възложат на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГДГВА), като се дефинират отговорностите и задълженията за координирането на дейностите и управлението на операциите по търсене и спасяване при авиационно произшествие - от Координационен център по търсене и спасяване при авиационно произшествие (КЦТСАП), който е част от административната структура на ГДГВА.

В глава втора, раздел І, с разпоредбите на чл. 6-14 се урежда сътрудничеството между ГДГВА и съседните държави по операциите за търсене и спасяване при възникнало авиационно произшествие.

В глава втора, раздел ІІ, с разпоредбите на чл. 15-18 се регламентира взаимодействието между участниците в системата за търсене и спасяване при авиационни произшествия, като ГДГВА управлява този процес. Участниците в процеса на търсене и спасяване при авиационни произшествия са Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез ГД ГВА, Изпълнителна агенция „Морска администрация“, доставчици на аеронавигационно обслужване, Министерството на отбраната чрез съответните си структури, Министерството на вътрешните работи чрез съответните си структури, Министерството на здравеопазването, Министерството на външните работи, Министерството на земеделието, горите и храните, Държавна агенция „Национална сигурност“, общински структури, Български червен кръст, собственици и оператори на летища, други неправителствени  организации, доброволчески формирания и частни субекти.

В глава трета, раздел І, с разпоредбите на чл. 19-20 се регламентира поддържането на актуална информация от Координационния център за търсене и спасяване при авиационни произшествия, касаеща екипите за търсене и спасяване, координационните центрове на други ведомства в района за търсене и спасяване, органите за обслужване на въздушното движение, методите и средства за комуникация, които могат да бъдат използвани в операции по търсене и спасяване и др.

В глава трета, раздел ІІ, с разпоредбите на чл. 21-23 се урежда планирането на операциите по търсене и спасяване. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ съвместно с участниците в системата за търсене и спасяване разработва планове на операции за търсене и спасяване по сценарии, съответстващи на степента на аварийно състояние и характера на авиационното произшествие.

В глава трета, раздел ІІІ, с разпоредбите на чл. 24-25 се цели обезпечаване на системата за търсене и спасяване чрез осигуряване на непрекъснато 24-часово дежурство в Координационния център за търсене и спасяване на въздухоплавателни средства, екипажи и пътници, търпящи бедствие.

В глава трета, раздел ІV, с разпоредбите на чл. 26-28 се регламентира начина и реда за осъществяване на обучение и тренировка на отделните екипи за търсене и спасяване.

В глава трета, раздел V, с разпоредбите на чл. 29-34 се определя необходимото оборудване за участие в операциите по търсене и спасяване при авиационни произшествия.

В глава четвърта, раздел І, с разпоредбите на чл. 35-41 се регламентира степента на аварийно състояние и начините за определяне и информиране за настъпилото аварийно състояние. Авиационните произшествия се категоризират според степента на аварийно състояние – състояние на неопределеност, състояние на тревога и състояние на бедствие.

В глава четвърта, раздел ІІ, с разпоредбите на чл. 42-47 се определят процедурите за управление и координация на операциите за търсене и спасяване. Посочени са действията, които Координационният център за търсене и спасяване при авиационни произшествия предприема при различните степени на аварийно състояние.

В глава четвърта, раздел ІІІ с разпоредбите на чл. 48-57 се цели определянето на начина и реда за провеждане на операции за търсене и спасяване на мястото на авиационното произшествие. Тези операции се провеждат в съответствие с Националния план за търсене и спасяване при авиационни произшествия (НПТСАП) и утвърдените планове за провеждане на операциите по търсене и спасяване. Длъжностните лица, които непосредствено ръководят провеждането на операциите на мястото на авиационното произшествие или на част от тях, осъществяват дейността си в съответствие с НПТСАП.

В глава четвърта, раздел ІV, с разпоредбите на чл. 58-62 се регламентират правомощията на КЦТСАП при наличие на определени предпоставки временно да прекратява дейностите на мястото на произшествието, както и да информира за това участниците. Прекратяването на операциите по търсене и спасяване не лишава авиационния оператор или други заинтересувани лица от възможността да продължат самостоятелно дейностите по търсене и спасяване.

В глава четвърта, раздел V с разпоредбата на чл. 62 се определят предпоставките за премахване на останки от авиационни произшествия с въздухоплавателни средства.

В глава пета, раздел І, с разпоредбите на чл. 63-64 се регламентира задължение за КЦТСАП да изготвя и представя за утвърждаване от главния директор на ГДГВА доклади за проведените операции за търсене и спасяване.

В глава пета, раздел ІІ, с чл. 65 се регламентира, че дейностите по търсене и спасяване се финансират в съответствие с чл.141а от Закона за гражданското въздухоплаване и НПТСАП, а КЦТСАП се финансира от бюджета на ГДГВА.

С § 1 от Допълнителната разпоредба са регламентирани определения на основните понятия.

В § 2 от Преходните и заключителните разпоредби е посочено правното основание за издаване на наредбата, а именно: чл. 141, ал. 7 от Закона за гражданското въздухоплаване във връзка с чл. 25 и чл. 37, буква „к“ от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване и е предвидена отмяната на Наредба № 12 от 29.12.2005 г. за условията, реда  и изискванията към системата за търсене и спасяване (обн., ДВ, бр. 5 от 2006 г.).

В § 3 и 4 от Преходните и заключителните разпоредби на наредбата е предвидено в едногодишен срок от влизането в сила на наредбата ГДГВА да изготви планове на операции за търсене и спасяване по сценарии, а в тримесечен срок от влизането в сила на наредбата главният директор на ГДГВА да утвърди процедури за работата на КЦТСАП.

В приложението към чл. 56 и чл. 57 се съдържа описание на сигналите за търсене и спасяване.

Целите, които се поставят с наредбата са подобрение в организацията на системата за търсене и спасяване чрез ясно разпределени функции на участниците, дефиниране на нивата на управление на системата, както и координацията при управлението на операциите.

Предложеният проект на Наредба № 12 за системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие не оказва пряко/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

Проектът на наредбата не транспонира актове на Европейския съюз.

В резултат от приемането на наредбата ще бъде постигнато в пълна степен изпълнение на стандартите и препоръките на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), и по-конкретно Приложение 12 „Търсене и спасяване“ към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване и Документ 9731 за Международно авиационно и морско търсене и спасяване (IAMSAR) на ИКАО (ICAO).

Проектът на наредбата ще бъде публикуван на електронните страници на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“ и на Портала за обществени консултации към Министерския съвет, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове за провеждане на публично обсъждане в 30-дневен срок.

 

 

Лице за контакти от МТИТС:
Бисер Петров,
Държавен експерт, дирекция „Правна“, МТИТС,
Тел. 0877320069,
Е-mail: bpetrov@mtitc.government.bg
 

 


Дата на откриване: 10.4.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 11.5.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари