Обществени консултации

Проект на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 79 от 08.10.2019 г.) е създадена нова т. 42 в чл. 21, ал. 1 от Закона за енергетиката, с която се регламентира правомощие на КЕВР да одобрява правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия (ПРОБПЕЕ) по предложение на оператора на борсовия пазар. С проекта на ПРОБПЕЕ се цели да се създаде сигурност в обществените отношения, възникнали в резултат на търговията с електрическа енергия на организиран борсов пазар, като КЕВР одобри правила, чрез които се регламентират правата и задълженията на търговските участници, както и на БНЕБ ЕАД. В тази връзка, с оглед яснота и прецизност, проектът на ПРОБПЕЕ е структуриран систематично в дванадесет отделни глави, в част от които са обособени раздели. В отделните глави и раздели са регламентирани организацията на дейността, правата и задълженията на всички търговски участници и на БНЕБ ЕАД във връзка с участието им, респективно с оперирането на борсовия пазар на електрическа енергия в следните направления: пазарен сегмент „Ден напред“; пазарен сегмент „В рамките на деня“; пазарен сегмент „Двустранни договори“. В проекта на ПРОБПЕЕ се съдържат и правила за сетълмент и правила за поведение на борсов пазар, които смислово са обособени в отделни глави. Приемането и прилагането на ПРОБПЕЕ като резултат ще доведе до яснота и сигурност в отношенията между търговците участници, както и между тях и оператора на организирания борсов пазар на електрическа енергия.

 


Дата на откриване: 10.4.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 24.4.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 април 2020 г. 13:33:09 ч.
BFIEC

Становище на БФИЕК

Становището на БФИЕК може да бъде прочетено на следния адрес: http://www.bfiec.org/??page=10&doc=280