Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 56

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 56 предвижда:

I. Осигуряване на мерки на национално ниво за изпълнение на изискванията на  Регламент (ЕС) 2019/554 на Комисията от 5 април 2019 година за изменение на приложение VI към Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сертифициране на машинисти, управляващи локомотиви и влакове в рамките на железопътната система на Общността (Регламент 2019/554):

В Приложение № 8 от Наредба № 56 са въведени изискванията на т. 8 от приложение VI към Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сертифициране на машинисти, управляващи локомотиви и влакове в рамките на железопътната система на Общността.  Посочените изисквания на Директива 2007/59/ЕО са изменени с Регламент (ЕС) 2019/554 на Комисията от 5 април 2019 година за изменение на приложение VI към Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сертифициране на машинисти, управляващи локомотиви и влакове в рамките на железопътната система на Общността. В тази връзка е предложената промяната на Приложение № 8 от Наредба № 56 с оглед привеждането му в съответствие с приетите промени, отнасящи се до нивото на езиковите умения, които трябва да притежават локомотивните машинисти, така че да могат да водят активна и ефективна комуникация при нормални, влошени и извънредни ситуации. Предложената промяна уеднаквява изискванията относно езика, ползван от локомотивните машинисти и цели да не се оказва вредно влияние върху безопасността при трансграничните превози.

II. Създаване на възможност за провеждане на изпити чрез тест в електронен формат:

С проекта се предвижда възможността изпитите за придобиване на правоспособност и проверочните изпити да могат да се провеждат чрез тест в електронен формат (§ 1 относно  чл. 16). Предложението е във връзка с въвеждането в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ на информационна система за електронно провеждане на изпити, която е адаптирана към изискванията на Закона за железопътния транспорт и подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на закона, националните правила за безопасност и технически правила. Чрез провеждане на  тест в електронен формат се цели внедряването на актуални и иновативни технологични решения с цел премахване влиянието на човешкия фактор, оптимизация на процеса на провеждане на изпитите и съкращаване на времето. С промяната в чл. 18, ал. 3  се предвижда протоколите от теоретичните изпити, проведени чрез решаване на тест в електронен формат, да се издават автоматично от електронната система за провеждане на теста и да се подписват от председателя на изпитната комисия. Аналогична промяна се предвижда и относно протоколите от проверочните изпити, проведени чрез решаване на електронен тест (§ 8 относно чл. 25). Продължителността на тестовете се предвижда да е до 1 час (§ 7 относно чл. 23).

III. Прецизиране на разпоредбите относно документиране на изпитите, водене на регистър и други редакционни корекции:

С промяната в § 3 относно чл. 19 се въвежда изискване при издаване на дубликат на свидетелство за правоспособност да се предоставя актуална снимка и се заменя воденето на информационен масив с регистър на издадените свидетелства. Съдържанието на информацията, която следва да се вписва в регистъра, е посочена в Приложение № 11.

С § 4 се прецизира заглавието на глава трета, като се уточнява, че тя се отнася до проверочните изпити.

Информационните масиви, предвидени в чл. 26 и 35 от наредбата, се заменят с регистри, в които се вписва определена информация относно издадените свидетелства за правоспособност и удостоверения за признаване на професионална квалификация. Съдържанието на информацията, която следва да се вписва в регистъра по чл. 35, е посочена в Приложение № 11.

С § 11 относно чл. 43 е предвидено редакционно уточняване на текстове, свързани с изискването за средно образование на машинистите. Съгласно член 11, параграф 1 от Директива 2007/59 кандидатите следва да имат най-малко успешно завършено образование с продължителност поне 9 години (основно и средно). Съгласно чл. 73, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование (в сила от 1 август 2016 г.) обучението за придобиване на средно образование се осъществява от VIII до XII клас включително в два етапа, както следва: 1. първи гимназиален от VIII до Х клас включително, и 2. втори гимназиален от ХI до ХII клас включително“. В тази връзка завършилите първи гимназиален етап са учили 10 години (от І до Х клас) и отговарят на изискванията на член 11, параграф 1 от Директива 2007/59, поради което с промяната в чл. 43 се предвижда лицата да имат завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование (от VІІІ до Х клас включително).

С проекта се предлагат също редакционни корекции с цел точно позоваване на приложими разпоредби, както и точно изписване на името на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и съответната европейска норма за създаването и функционирането й  (§ 12  - §15).

С промяната в чл. 57, ал. 4 и 5 се предлага отпадане на оценяването на познанията на машинистите за железопътната инфраструктура от ИАЖА, което е задължение на железопътните предприятия съгласно Директива 2007/59/ЕО и се въвежда ползването на общ принцип за провеждане на изпити по глава трета.

С проекта на наредба в националното законодателство се осигуряват мерки за изпълнение на изискванията на  Регламент 2019/554.

Лице за контакти
Даниел Неделков,
Главен директор на Главна дирекция „Железопътна инспекция“,
ИА „Железопътна администрация”
Тел.: 02/9409511
e-mail: DNedelkov@mtitc.government.bg
 

 


Дата на откриване: 14.4.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 14.5.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари