Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанска академия

 

         Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанска академия е изготвен от разширена работна група, в състава на която са включени представители на Селскостопанската академия (ССА), на Министерството на земеделието и храните и на аграрните университети в страната.

В него са отразени бележките и препоръките, направени на проведената на 15 април 2010 г. Кръгла маса на тема: „Перспективите за развитието на Селскостопанската академия - европейски измерения”.

Въвежда се ново, съвременно наименование на Селскостопанска академия, а именно Академия на аграрните науки (ААН). Дефинирана е целта на ААН: да създава и поддържа нови сортове и хибриди растения, породи животни, да прави анализи и експертизи на аграрния сектор, както и да извършва образователна, квалификационна, консултантска, иновационна, приложна, обслужваща, спомагателна и други дейности.

В проекта на Закон за ИД на ЗССА са разписани основните ангажименти на Общото събрание на академичния състав и Академичния съвет(АС) на ААН. Предвижда се Общото събрание на академичния състав да избира двадесет и един от членовете на Академичния съвет, а министърът на земеделието и храните да определя десет от членовете му. Академичният съвет ще замени досегашния Управителен съвет. Като основен орган за управление АС ще изготвя устройствени документи, ще предлага промени в структурните звена, както и ще носи отговорност за цялостната дейност на Академията.

За подобряване ефективността от работата на опитните станции – държавни предприяния се предвижда преструктуриране на 7 от тях, като активите, пасивите, архивът, другите им права и задължения се поемат от по-големи структурни звена на ССА, както следва: Опитна станция по тютюна – Хасково - от ДП Институт по тютюна; Опитна станция по земеделие – Кърджали - от ДП Институт по тютюна; Опитна станция по земеделие – Ямбол - от Опитна станция по земеделие – Сливен; Опитна станция по земеделие – Поморие - от Опитна станция по лозарство и винарство – Варна; Опитна станция по земеделие – Лозница –от Опитна станция по земеделие – Търговище; Опитна станция по кайсията и земеделието – Силистра - от Опитна станция по кайсията и земеделието – Хан Крум; Опитна станция по земеделие – Средец - от Експериментална база - държавно предприятие към Института по земеделие - Карнобат.

Трудовите правоотношения с работниците и служителите от преструктурираните  опитни станции ще се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.

В изпълнение на т. 32 от Протоколно решение на Министерския съвет от 01.02.2012 г., за предприемане на действия с цел прекратяване на Държавно предприятие „Система за агропазарна информация /САПИ/”, е предвидено и съответното изменение в Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2.

         Очаквани резултати от приемането на Закона за ИД на ЗССА са:

         - засилване на колективното начало и възстановяване на академичните принципи при управлението на ААН;

         - намаляване на администрирането при вземане на управленски решения и повишаване на отговорностите по използване на активите на ААН;

         - засилване контрола и финансовата дисциплина чрез делегиране на съответни правомощия в лицето на икономическия директор на ААН и останалите органи за управление;

         - подобряване модела на финансиране чрез механизми, които да стимулират конкуренцията и водят до увеличаване на средствата за научни изследвания и иновации, гарантиране на устойчивост за финансиране на значими изследователски проекти;

- осигуряване механизми за ефективно опазване и ползване на държавните материални активи, предоставени на ААН.      

 


Дата на откриване: 9.2.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 24.2.2012 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 февруари 2012 г. 17:06:06 ч.
Ст. Проданов

Ст. Проданов:Мотиви за запазване на Опитна станция по земеделие-Ямбол ДП

Опитна станция по земеделие в Ямбол -ДП е създадена през 2008г.на основание Закона за ССА,с цел да развива научноизследователска и развойна дейност и да провежда експериментална работа в областта на растениевъдството, животновъдството, опазване на почвените ресулси, на растителния и животински генофонд.Предстоящото пресктруктуриране на ДП ще унищожи постигнатото,което сега е в услуга на животновъдите в Ямболска област.Предстои създаването на три ферми по говедовъдство,овцевъдство и свиневъдство,в съотвествие с изискванията на ЕС, за които е предоставен сграден фонд.В тях ще се отглеждат племенни животни за разплод за подпомагане на фермите в региона на област Ямбол.Освен това научните сътрудници от Ямбол и Шумен работят по два проекта със Земеделски институт Шумен и имат потенциал за провеждане на широки научно-изследователски дейности.Всичко това ще бъде прекратено, а секторът в региона - погубен.

20 февруари 2012 г. 12:00:51 ч.
ИвСтанева

Запазване на Опитна станция по земеделие - Ямбол

През 2001 година област Ямбол бе лишена от научно звено със създадени традиции/КОС Ямбол/.След като стана ясно, че има нужда от такова звено през 2008г. бе създадена Опитна станция по земеделие Ямбол.За този кратък период тя успя да възстанови традициите на бившето звено. Провежда консултации,семинари, курсове в помощ на земеделските производители. Мисля, че предстоящото преструктуриране няма да бъде от полза на регион Ямбол, които отново ще остане без научно звено.Направете така, че звеното в Ямбол да има възможност да се развива, а не да бъде закривано!

22 февруари 2012 г. 13:09:51 ч.
Д.МАДЖАРОВА

Опитна станция по земеделие - Ямбол

От дълги години работя с Опитна станция по земеделие Ямбол в областта на свиневъдството.Научните сътрудници извеждат част от научноизследователската си дейност при мен и същевременно водят племенната и селекционната дейност на свинефермата ми.Разумно е да има такова научно звено и не е разумно закриването му.Това е мнението и на колегите свиневъди в региона на област Ямбол.

22 февруари 2012 г. 13:19:01 ч.
Иванова

Запазване на Опитна станция по земеделие - Ямбол

Подкрепям мнението на колежката Маджарова за запазване на Опитна станция по земеделие Ямбол. По същия начин при мен се извеждат опити и се извършва селекционна и племенната дейност.Според мен би трябвало да се помогне на звеното да стартира с получаване на земя от ДПФ.Със закриването му ще се повтори съдбата на КОС Ямбол през 2004г. и отново региона остава без помощта на научните работници.