Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

С проекта на Постановление се извършва промяна в структурата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) в рамките на съществуващите щатни бройки.

Изменението и допълнението на Устройственият правилник на АГКК са свързани с привеждането му в съответствие със Закона за киберсигурност и Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, както и с оптимизиране на организацията и актуализиране на функционални компетентности на дирекции в агенцията.

Дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ в АГКК се разделя на две дирекции: „Кадастрална и специализирани карти“ и „Геодезия и картография“ като функциите й се поемат от новите две дирекции. Промените са свързани с приключването на преобразуването на картата на възстановената собственост в кадастрална карта, в резултат на което отпадат задълженията на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ по изпълнение на тази дейност.

В изпълнение на изискванията на Закона за киберсигурност и Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност се създава длъжността „Служител по мрежова и информационна сигурност“, който е на пряко подчинение на изпълнителния директор на АГКК.


Дата на откриване: 24.4.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 26.5.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари