Обществени консултации

Проект на Решение за утвърждаване на програми за оптимизация на разходите и структурата на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

С проекта на Решение се предлага утвърждаване на програми за оптимизация на разходите и структурата на Минно-геоложки университет (МГУ)„Св. Иван Рилски“ и на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.

В Програмата за оптимизация на разходите и структурата на МГУ „Св. Иван Рилски“ за периода 2020-2023 година са разписани мерките, които следва да се изпълнят, сроковете за изпълнението им, както и очакваните финансови ефекти от реализацията на всяка една мярка. Основните акценти в програмата са свързани с мерки за оптимизиране на структурата и разходите за персонал, включващи пенсиониране при навършване на 65-годишна възраст, съкращаване, спиране на допълнителни плащания и др. Предвидени са мерки за повишаване на наукометричните показатели на университета, създаване на фонд „Млади учени“, разширяване на научните контакти с наши и чужди университети, създаване на действащи мрежи от споделени ресурси между отделните сродни звена в различни университети  от Европа и света. Друг вид мерки са набелязани за оптимизиране разгходите за издръжка, като се ограничат разходите за ел.енергия, за гориво на служебните автомобили, за командировките в чужбина, обединяване на катедрите в университета и др. Предвидени са мерки и за увеличаване на приходите във висшето училище, като привличане на чуждестранни студенти и докторанти, предоставяне на образователни услуги и проектна дейност.

За изпълнението на посочените мерки на МГУ е необходим допълнителен финансов ресурс в размер до 650 хил. лв. С предоставянето на тези средства и в резултат от прилагането на мерките за оптимизиране на структурата на персонала, както и на разходите за издръжка, Университетът  ще  постигне  балансиран  бюджет  и  в  следващите  години  от изпълнението на програмата 2021-2023 г., няма да са необходими допълнителни финансови ресурси.

В Програмата за оптимизация на разходите и структурата на Стопанска академия „Д. А. Ценов“  - Свищов за периода 2020-2022 г. също са посочени мерките и сроковете за изпълнение, както и очакваният финансов ефект.  Мерките за оптимизиране на структурата и размера на разходите за възнаграждения включват намаляване на възнагражденията на лицата, заемащи изборни управленски длъжности, намаляване броя на заместник-ректорите, освобождаване на лица от академичния и от неакадемичния състав, придобили право на пенсия, мораториум за откриване на процедури за академични длъжности и др. Предвидени са мерки за оптимизиране на разходите за издръжканамаляване на разходите за комунални услуги, материали, външни услуги и др., както и мерки за намаляване на задълженията.  Последните мерки са за увеличаване на приходите чрез увеличаване броят на обучаваните студенти държавна поръчка и на обучаваните докторанти, увеличаване на чуждестранните студенти и студнетите в платена форма и др.

За стартиране на предвидените в програмата мерки  на висшето училище е необходим допълнителен финансов ресурс в размер до 2 млн. лв. Предвидените мерки за 2021 г. и 2022 г. ще се изпълняват в рамките на освободените средства в резултат на преструктуриране на персонала, както и от намаляване на разходите за издръжка и увеличение на приходите за съответната година, поради което в тези две години няма да са необходими допълнителни средства.

Необходимите средства за стартиране прилагането на програмите за оптимизация в двете висши училища в размер до 2,65 млн. лв., ще бъдат за сметка на бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 година. Те ще се предоставят по бюджетите на МГУ и СА-Свищов, а ръководствата на двете висши училища се задължават да изпълнят всички описани в съответната програма мерки и дейности в рамките на предоставените средства, поради което за периода 2021-2023 г. няма да е необходим допълнителен финансов ресурс.


Дата на откриване: 27.4.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 27.5.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари