Обществени консултации

Проект на Постановление за допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на Постановление се предлага утвърждаване на промени в наредбите за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“. Промените са в отговор на предложение от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).

С изменението се въвежда условие в дипломата за висше образование да се посочват номерът и името на професионалното направление, в което е осъществено обучението, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления. Това ще гарантира съответствие на провежданото обучение с нормативните изисквания и ще облекчи процедурите по признаване на проектантска правоспособност на инженерите в инвестиционното проектиране.

Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.


Дата на откриване: 27.4.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 27.5.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари