Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 16.09.2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие,обн. ДВ, бр. 84 от 2008 г.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 16.09.2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (Наредба № 1 от 16.09.2008 г.) е разработен за постигане на съответствие с разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, обн. ДВ, бр. 27 от 15.03.2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 40 от 2014 г. (ЗИД на ЗУЧК) и с решенията на междуведомствената работна група, назначена със Заповед № РД-02-14-723/24.07.2018 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

С предлагания проект на акт се цели да се преодолеят:

  • несъответствията в определенията за обхват на морския плаж, съгласно действащата Наредба № 1 от 16.09.2008 г. и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК);
  • несъответствията в текстовете на ЗУЧК и на подзаконовия нормативен акт, относно начина на определяне на границата на зона „А“ за територията на Черноморското крайбрежие;
  • липсата на разпоредби, регламентиращи задължения  за административните органи да извършват действия и да предоставят информация и данни, необходими при възлагането на концесия или отдаването под наем на морските плажове;
  • липсата на правна уредба относно реда и условията за поддържане на специализираните карти и регистри в актуално състояние и за предоставяне на услуги от специализираните карти и регистри.

 


Дата на откриване: 29.4.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 29.5.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 април 2020 г. 08:59:13 ч.
nenchosp

Да се създаде точка, че имоти включени с НТП "друг вид дървопроизводителна гора", "гора" не са дюни

Предлагам нова точка в закона, която да извади имотите от горския фонд от дефиницията на "дюни", тъй като в момента ако отворите картата на крайбрежието на много места имоти, които се водят ГОРА със дървета и т.н. са включени и като Дюни. Това само по себе си е абсурдно. Един имот е или гора, или дюна като не може да бъде и двете.

Предлагам нов редакция на дефиницията за дюни гласяща:

4. (нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) "Пясъчни дюни" са образувания, формирани от насипване на пясъци в резултат от взаимодействието на море, суша и вятър. Основните видове дюни са зараждащи се подвижни дюни, подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни. Имоти попадащи в горски фонд с НТП "друг вид дървопроизводителна гора", "иглолистна гора", "смесена гора", "широколистна гора", "недървопроизводителна горска площ", "друг вид горски имот" не могат да бъдат дюни.

 

 

 

30 април 2020 г. 15:01:46 ч.
nenchosp

Редакция на чл. 23

В Чл. 23 следва да има и точка даваща право на собствениците на имоти да могат да подават заявления за промяна на техния статут, тъй като много често имотите им се определят погрешно. Изготвянето на кадастъра е процес, при които има множество грешки, които ще се изчистват в бъдещите десетилетия. Считам, че собствениците на имотите са най-заинтересовани това да става бързо.