Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на промени в Закона за енергетиката. Той е разработен във връзка с транспониране в националното законодателство на измененията в директивите относно енергийните  характеристики на сградите и относно енергийната ефективност.

Със законопроекта е регламентирано определянето на националната цел за енергийна ефективност за 2030 г. За нейното изпълнение се въвежда нова схема за задължения за енергийни спестявания, както и алтернативни мерки. Сред задължените лица за енергийни спестявания се включват и търговците на течни горива за транспортни цели. Досега те бяха изключени от схемата за задължения.

Проектът прецизира разпоредбата на Закона за енергийната ефективност, свързана с отчитане изпълнението на индивидуалните годишни цели на задължените лица. На задължителни обследвания за енергийна ефективност вече ще подлежат и предприятията, извършващи производство, пренос, разпределение и доставка на енергия.

Въвеждат се и изисквания за отчитане на потреблението на топлинна енергия, енергия за охлаждане и топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване и природен газ. Проектът регламентира изискване за дистанционно отчитане на уредите за дялово разпределение, монтирани след 25 октомври 2020 г.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на следния имейл адрес: v.ilieva@me.government.bg.


Дата на откриване: 29.4.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 29.5.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 април 2020 г. 08:43:29 ч.
nenchosp

Отпадане на задълженията спрямо търговците на течни и твърди горива

Член 14(а), 4, 5 да отпадне, тъй като тези търговци нямат реална възможност да изпълнят условията по закона и единствената цел е да им се наложи нов ДАНЪК под формата на ЕЖЕГОДНА ВНОСКА към Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници".

С тази вноска може би ще се покриват бонусите на несменяемият борд на директорите на фонда, и ще се преразпределят парите към обръчи от фирми на свой хора!

Твърдо против предложените изменения, които залагат на презумция, че задължените лица не могат сами да подходят към енергиина ефективност, а ще трябва да отделят пари от залъка си за алчните кадри в Министерството на Енергетиката.

Също така, считам че налагане на нови (поредни) данъци по време на криза е много лоша идея.

Идеята на закона е силно репресивна - справка към изменението на чл. 50, което дава власт на репресивния апарат да извива ръцете на бизнеса чрез регулярни проверки, които по същество са безсмислени, тъй като частния собственик е най-добрия стопанин на имота си, и би си смъкнал сметките по собствено желание. Това е тормоз с цел намиране на дребни нарушения и после глоби, АУАН, Наказателни постановления, и ДСИ/ЧСИ.

 

29 май 2020 г. 13:20:46 ч.
BFIEC

Становище на БФИЕК

Становището на БФИЕК може да бъде прочетено на следния линк: http://bfiec.org/??page=10&doc=283