Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия

Със Закона за допълнение на Закона за енергетиката (ЗЕ), обнародван в ДВ, бр. 38 от 24.04.2020 г., по нов начин е регламентирано правомощието на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), съгласно чл. 30, ал. 1, т. 7 от ЗЕ, да определя цените на природния газ, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, а именно същите да се утвърждават от Комисията ежемесечно и да се прилагат от първо число на месеца, за който са утвърдени. Природният газ е основно гориво, ползвано от дружествата, произвеждащи топлинна енергия, съответно основен разход, поради което ежемесечното утвърждаване на цените на природния газ налага по нов начин да бъде регламентирано отразяването на този разход в цените на топлинната енергия по време на регулаторния/ценовия период. Във връзка с изменението на чл. 30, ал. 1, т. 7 от ЗЕ е необходимо съответните разпоредби на Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия (НРЦТЕ), уреждащи образуването на цената на топлинната енергия, да се приведат в съответствие с посочените изменения на ЗЕ, и по-конкретно начинът на остойностяването на разходите за основно гориво – природен газ. За производителите от сектор „Топлоенергетика“ съществени са и разходите за квоти за емисии на парникови газове по Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ). Тези разходи се характеризират с голяма динамика в цените на квотите и намаляване на разпределяните безплатни квоти, което води до увеличаване на задълженията на дружествата за закупуване на квоти. Предвид значителната стойност на тези разходи и трудностите при прогнозирането им, както по отношение на цените на квотите, така и по отношение на количествата емисии, които ще бъдат отделени през предстоящия период, е необходимо да бъдат създадени нормативни правила за коректно отразяване на разходите в цените, чрез правила за компенсиране на разликите от предходния ценови/регулаторен период, с оглед спазване на принципите на ценово регулиране по чл. 31, т. 2 от ЗЕ (цените на енергийните предприятия да възстановяват икономически обоснованите разходи за дейността им), както и по чл. 23, т. 4 от ЗЕ (за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите).

 


Дата на откриване: 30.4.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 14.5.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари