Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия

Със Закона за допълнение на Закона за енергетиката (ЗЕ), обнародван в ДВ, бр. 38 от 24.04.2020 г., по нов начин е регламентирано правомощието на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), съгласно чл. 30, ал. 1, т. 7 от ЗЕ, да определя цените на природния газ, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, а именно същите да се утвърждават от Комисията ежемесечно и да се прилагат от първо число на месеца, за който са утвърдени. Природният газ е основно гориво, ползвано от дружествата, произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин, съответно основен разход, поради което ежемесечното утвърждаване на цените на природния газ налага по нов начин да бъде  регламентирано отразяването на този разход в цените на електрическата енергия по време на регулаторния период. Във връзка с изменението на чл. 30, ал. 1, т. 7 от ЗЕ е необходимо съответните разпоредби на Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ), уреждащи образуването на преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (ВЕКП) да се приведат в съответствие с посочените изменения на ЗЕ, и по-конкретно начинът на остойностяването на разходите за основно гориво – природен газ. На следващо място, с цел справедливо разпределение на разходите за закупуването на квоти за въглеродни емисии между енергийните предприятия и крайните клиенти е предвидено за целите на ценообразуването КЕВР да остойностява разходите за квоти за въглеродни емисии по индивидуална прогнозна цена на въглеродните емисии, изчислена въз основа на прогнозна цена на тон въглеродни емисии и коефициент, отразяващ прогнозните количества горива и количества отделени емисии. Също така с цел избягване на обогатяване, съответно обедняване на определени енергийни предприятия спрямо други се въвежда механизъм за справедливо разпределение и съответно компенсиране на надвзети/недовзети приходи.

 


Дата на откриване: 30.4.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 14.5.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари