Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение на Инструкция № Iз-3025/21.12.2010 г. за условията и реда за определяне на стратегическите зони на стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности от значение за националната сигурност

С Инструкция № Iз-3025 от 21.12.2010 г. за условията и реда за определяне на стратегическите зони на стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности от значение за националната сигурност се уреждат условията и редът за определяне на стратегическите зони на стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности от значение за националната сигурност. Към настоящия момент при прилагането на тази инструкция са констатирани някои непълноти, които обуславят издаването на предлагания нормативен акт.

С Постановление № 17 на Министерския съвет от 06.02.2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ /ППЗДАНС/, обн. ДВ, бр. 12 от 11.02.2020 г. са извършени промени и в Глава четвърта от ППЗДАНС, имаща отношение и към определяне на стратегическите зони на стратегическите обекти и зоните, в които се осъществява стратегическа дейност. В тази връзка предложените с проекта на нормативен акт изменения в Инструкцията целят освен привеждането й в съответствие с Правилника, така също и избягването на неправилно тълкуване на отговорностите на задължените лица по Глава четвърта от ППЗДАНС и Инструкцията, свързани със създаване на организация за изграждане на физическа и информационна защита на обектите, и осигуряване на необходимите за целта финансови средства.

Очакваният резултат от прилагането на проекта на акт е да се оптимизират дейностите по определяне на стратегическите зони на стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности от значение за националната сигурност.

В изготвения проект на нормативен акт се въвежда и по-ясна регламентация на необходимостта от включване на длъжности в списъка на длъжностите в стратегическите обекти или на стратегическите дейности, които изискват достъп до стратегическите зони в тях. Целта е ограничаване на кръга от длъжностни лица, за които е необходимо издаването на разрешения за работа или за извършване на конкретно възложена задача и дейности в стратегическите зони на стратегическите обекти и в зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности.

С оглед необходимостта от синхронизиране на разпоредбите в Инструкцията с измененията в разпоредбата на чл. 45, ал. 3 от ППЗДАНС се въвежда незабавно съгласуване при промяна в списъка на длъжностите в стратегическите обекти или на стратегическите дейности, които изискват достъп до стратегическите зони в тях.

За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи /трансфери/други плащания, които да бъдат одобрени по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2020 г. за сметка на други бюджети по държавния бюджет.

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.

С предложения проект на нормативен акт не се предвижда въвеждането на изисквания на европейското законодателство, нито въвеждането на регулаторни или регистрационни режими.


Дата на откриване: 30.4.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 1.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари