Обществени консултации

Проект на Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие

Предлаганият нов проект на Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие се изготвя в изпълнение на влезлия в сила и обнародван в Държавен вестник – бр. 21 от дата 13.03.2020 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие. Съгласно параграф 55 от него, Правилникът за прилагането му се привежда в съответствие с този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.

С Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие се уреждат условията, редът и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на Националната концепция за регионално и пространствено развитие, интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 и плановете за интегрирано развитие на общините. Правилникът регламентира организацията и дейността на регионалните съвети за развитие и на областните съвети за развитие, както и наблюдението на изпълнението на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 и плановете за интегрирано развитие на общините.


Дата на откриване: 4.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 3.6.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 май 2020 г. 14:12:01 ч.
velizar

чл. 19, ал. 1, т. 3

Бихте ли цитирали чл. 19, ал. 1, т. 3 от Закона за регионалното развитие, защото не я откривам в Закона, приет изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г.

13 май 2020 г. 09:19:38 ч.
h.hristova

чл. 55, ал. 1

Коментар по Проекта на ППЗРР, публикуван за обществено обсъждане: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5127

С новия Закон за регионалното развитие (изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г.) отпада разработването на областните стратегии за развитие.

До настоящия момент, съгласно т. 1, 2, 3, 4 и 7 на Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР), Областният съвет за развитие на свои заседания разглежда и обсъжда въпроси, свързани с  изготвянето на областната стратегия за развитие, реализация за заложените в нея мерки, както и одобрява междинния и окончателния доклад за изпълнението й.

С проекта на новия ППЗРР, горецитираните функции на Областния съвет за развитие отпадат.

Предвид изложеното, в Проекта на ППЗРР, публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации, следва да отпадне ал. 1 на Чл. 55. „Областният съвет за развитие заседава не по-малко от 2 пъти годишно“.

03 юни 2020 г. 09:22:11 ч.
М.Богданова

Чл. 36

Предлагам следната промяна в чл. 36 (новият текст е в Italic)

Чл. 36 (1) В заседанията на регионалния съвет за развитие с право на съвещателен глас, в качеството им на наблюдатели участват експерти по планиране от висши училища и научни организации с квалификация и опит в областта на стратегическото планиране на регионалното развитие.

(2) При необходимост или с цел осигуряване на широка обществена представителност на регионално ниво, съгласно чл.18, ал. 13 от Закона за регионалното развитие в заседанията на регионалния съвет за развитие могат да участват представители на различни групи заинтересовани страни, организации или ведомства, съобразно темата на всяко заседание, след отправена писмена покана от председателя на регионалния съвет за развитие и без право на глас в съответното заседание.

Мотиви за внасяне на предложението:

Проблемът за качеството на плановите документи в България не е нов. Той перманентно възниква при всяка предварителна и последваща оценка на планове на различни нива. Ясно е, че основна причина за този проблем е недостатъчната експертиза на участниците в плановия процес, особено на по-ниските нива на планиране. Недостатъчният капацитет за управление на процесите, свързани с разработване и реализация на стратегии, планове и програми, както и с техните предварителни, междинни и последващи оценки, води до влошаване качеството на тези документи, а от там и до невъзможността за вземане на най-адекватни решения относно регионалното развитие. При условие, че се заделя значителен финансов ресурс за разработване и реализация на некачествени планови документи, такъв пропуск е недопустим.

Включването на експерти по планиране от висши училища и научни организации с квалификация и опит в областта на стратегическото планиране на регионалното развитие ще подобри качеството на изготвяните планови документи и ще подобри тяхната ефикасност, като в същото време ще създаде нагласата за по-директни контакти с висшите училища на експертно ниво.

Вносителят на това предложение иска ясно да заяви, че го прави, с оглед създаване на нагласи и мотивация у широк кръг участници в процеса за изработване на качествени планови документи с реална, измерима полза за всички заинтересовани страни.

Проф. д-р Маргарита Богданова, декан на факултет "Мениджмънт и маркетинг", Стопанска академия "Д.А.Ценов", Свищов