Обществени консултации

Консултационен документ относно извършването на цялостна предварителна оценка на въздействието на предложения за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

Открива се консултация по повод извършването на цялостна предварителна оценка на въздействието на предложения за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие.

С планираните промени се цели осигуряване на съответствие на режимите по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) с изискванията на Решение № 704 на МС от 5.10.2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, постигане на пълно съобразяване с разпоредбите на Директива 1999/22 относно държането на диви животни в зоологически градини, Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна и на Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици. Също така се търси „изчистването“ на застъпващи се правомощия и дублиращи се режими, с оглед облекчаването на административна тежест.

 

Консултацията е насочена към:

- институциите, които реализират и участват в реализацията на регулаторната политика в рамките на обхвата на ЗБР;

- физическите и юридическите лица, които имат определени задължения и подлежат на определени регистрационни/лицензионни режими по ЗБР и техните организации;

- природозащитните организации;

- академичните среди.

 

Цел на консултацията: Консултацията се провежда на основание чл. 24, ал. 1 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, за да се запознаят заинтересованите страни с проблемите и предложенията за разрешаването им, като им бъде предоставена възможност да изразят мнението и становището си по предвижданите промени и очакваните въздействия в областта на опазването на биологичното разнообразие.

 

Съпътстващи цели на консултацията са:

  • събиране  на допълнителна релевантна информация, данни и знания в сферата на регулиране на Закона за биологичното разнообразие;
  •  идентифициране на допълнителни възможности за постигане на заложените цели, алтернативни на предложенията;
  • оценка на въздействието на предлаганите промени;
  • тестване на приемливостта на формулираните идеи и варианти за решения;
  • ефективно планиране на процеса на въвеждане на промените и постигане на целите на правителствената политика, с оглед оценката на въздействието им.

 

Форма: писмена консултация чрез Портала за обществени консултации. Предвиждат се и провеждане на срещи със заинтересовани страни, изследване на общественото мнение и интервюта с лицата в обхвата на регулациите по закона, включително МСП.

 

Срок за провеждане на консултацията: консултацията се открива за 30 дни, като всички заинтересовани страни могат да изразят своето мнение и да направят своите предложения за усъвършенстване на уредбата в областта на опазването и устойчивото ползване на биологичното разнообразие в България.

 

Предложения, коментари и становища могат да бъдат публикувани и изпращани на:

Портал за обществени консултации (изисква се регистрация);

Страницата на МОСВ /https://www.moew.government.bg/;

E-mail s.liubenova@eurolex.bg;

Адрес: гр. София, ПК 1594, бул. „Дондуков“ № 1;

Адрес: гр. София, ПК 1124, ул. „Николай В.Гогол“ №6. Писмата следва да се адресират до Обединение „Консултанти Евролекс и Делчев“, Ръководител на Проект: Андрей Делчев, Телефон: +3592 401 91 60; факс: +3592 40 191 70.

Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg (изисква квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ).

Име на координатора на консултацията и телефон за комуникация:

Северина Любенова, тел 0888 599 468.

Обратна връзка: След приключването на консултацията всички предложения ще бъдат обобщени в справка за отразяване на предложенията, която ще бъде публикувана на Портала за обществени консултации.

В отговорите си заинтересованите страни следва да посочат кое заинтересовано лице представляват. Тази информация е необходима, за да може след получаване на становищата и препоръките да се анализира правилно въздействието на предложените изменения и допълнения върху съответната група заинтересовани страни. Не е необходимо посочване на име или наименование на съответното лице.


Дата на откриване: 7.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 6.6.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 юни 2020 г. 10:33:55 ч.
Yordan

Предложение за промени в Приложенията на ЗБР

Предложение за промени в ЗБР

Последните промени в Закона за биологичното разнообразие, които прие Народното събрание на Първо четене (05.06.2020) все повече обезсмислят неговото съществуване. Обръщам внимание, че непрекъснатото неглижиране на научната общност ще доведе до там този закон да поеме по пътя на основния му вдъхновител - Димов, от което ще пострада обществения интерес. 

Така предложения документ за обществени консултации обхваща малка част от закона и оставя впечатление, че се работи на парче.

Не става ясно, тези промени в процес на изработка ли са, дали ще бъдат включени в бъдещ ЗИД, защо не се консултира въобще какво и кои части трябва да бъдат променени и т.н.

Често се неглижира актуализацията на Приложенията към този закон. Състоянието на видовете и местообитанията е динамично и държавата трябва да отговаря за правилното им съхранение, като включва и изключва видове от Приложенията към ЗБР. 

В писмено становище съм изпратил мотивирани предложения за включване на видовете лалугер (Spermophilus citellus) и обикновен хомяк (Cricetus cricetus) в приложение 3 към чл.37 и видът Странджанска къртица (Talpa martinorum) към приложение 2 към чл. 6, ал. 1, т. 2 и 3.

С уважение

Й. Кошев