Обществени консултации

Проект на Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация

С предложения проект на Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) в националното законодателство се въвеждат мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 година за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, както и се усъвършенства националната правна уредба в областта на действащите дружества, инвестиращи в недвижими имоти и вземания.

 

Отговорна дирекция:"Регулация на финансовите пазари"
E-mail:h.pendicheva@minfin.bg; e.shongova@minfin.bg; n.daskalova@minfin.bg; e.petrova@minfin.bg;

 


Дата на откриване: 8.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 8.6.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 юни 2020 г. 16:29:38 ч.
rlbg

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ

НОНОН

08 юни 2020 г. 16:37:15 ч.
rlbg

предложение за допълнения

ЗДРАВЕЙТЕ,

Проектът следва да предвиди еднакви и недискриминационни условия за различните видове инвестиционно финансиране на АДСИЦ както чрез кредит, така и чрез финансов лизинг, з ада не се ограничава конкуренцията и да се предвидят алтернативи за търсене на финансиране.

В този смисъл в чл. 19, ал.5 от проекта следва да се допълни, че уведомление до КФН и банка-депозитар се дължи и за договорите за финансов лизинг, респ. чл. 26, ал.1 и ал.2, т.2 да се допълнят както следва:

чл. 26 /1/ Дружеството със специална инвестиционна цел не може да обезпечава чужди задължения, да предоставя заеми и да получава финансиране от лица, различни от банки и регистрирани финансов иинституции с предмет на дейност финансов лизинг.

/2/ Дружеството със спцеиална инвестиционна цел може да:

.....

2. взема банкови кредити или сключва договори за финансов лизинг за придобиване и въвеждане в експлоатация на активите, в които инвестира;