Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование

           В изпълнение на чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование (ЗВО) Министерският съвет приема Списък на професионални направления и защитени специалности.

           В съответствие със Стратегията за развитието на висшето образование в Р България с разпоредбата на § 4д, т. 9 и т. 10 от ЗВО са въведени термините „Приоритетни професионални направления“ и „Защитени специалности“.

          Целевото финансиране на тези стратегически направления и специалности е важно в национален план. Акредитираните по предложение на висшите училища нови за тях професионални направления и специалности често са неефективни и дублират подобни и съществуващи от десетилетия в други висши училища, без да е налице недостиг на пазара на труда. В определени случаи се стига до пренасищане с кадри в едни направления и професии за сметка на недостиг в други. Политиката на държавата следва да бъда насочена към ограничаване разрастването на неефективните професионални направления и специалности и стимулиране на висше образование, което да отговори на изискванията и потребностите на реалната икономика и пазара на труда. В същото време държавата е длъжна да защити определени професии, за обучението в които липсва заявен интерес или заявеният интерес е нисък, но към определен етап от икономическото и общественото развитие на Република България съществува необходимост от подготовка на висококвалифицирани специалисти в тези области и те са важни за икономическия и социалния живот на страната.

         Предложеният списък на приоритетните професионални направления и защитени специалности към проекта на Постановление е изготвен съобразно недостига на специалисти на пазара на труда към настоящия момент.

 


Дата на откриване: 8.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 8.6.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 юни 2020 г. 20:31:59 ч.
Aziti

специалности често са неефективни и дублират подобни

 

"Акредитираните по предложение на висшите училища нови за тях професионални направления и специалности често са неефективни и дублират подобни и съществуващи от десетилетия в други висши училища, без да е налице недостиг на пазара на труда."

Може ли да поясните какво разбирате под неефективни, по коя формуса се изчислява неефективността и от чии гледни точки специалностите са неефективни?  Дублирането на подобни специалности какво трябва да означва, че едни и същи преподаватели преподават един и същ материал на различни места и така пада реномето на главния университет, защото и други получават подобни познания?! Или имате предвид, че поради подобни дефиниции на подобните обучените дублети не могат да се разберат кой е по-прав и кой е по-крив?!


"В определени случаи се стига до пренасищане с кадри в едни направления и професии за сметка на недостиг в други. Политиката на държавата следва да бъда насочена към ограничаване разрастването на неефективните професионални направления и специалности и стимулиране на висше образование, което да отговори на изискванията и потребностите на реалната икономика и пазара на труда."
Недостигът функция на неефективността ли е или неефективността е функция на пренасищането или обратното?
Кой и как определя потребностите на реалната икономика и пазара на труда след 5 години?

 

07 юни 2020 г. 20:40:43 ч.
Aziti

настоящия момент...

 

"Предложеният списък на приоритетните професионални направления и защитени специалности към проекта на Постановление е изготвен съобразно недостига на специалисти на пазара на труда към настоящия момент."
Защо се съобразявате само с данните към настоящия момент, а не се взема предвид колко студента се обучават към момента, колко кадри се очаква да се пенсионират след 2, 5, 10 години, какви промени се очакват да настъпят в дадено професионално направление, ще има ли достатъчно време за предаване на професионалния опит и как ще се случи предаването на опита...