Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007 г.

 

Размерът на минималното почасово възнаграждение за нощен труд не е променян от 2007 г., когато минималната работна заплата (МРЗ) за страната е 180 лв., а минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд е 0,25 лв., което представлява 0,139% от минималната работна заплата (МРЗ). За периода от 2007 г. до 2020 г. размерът на минималната работна заплата е нараснал  3,39 пъти.

 

С проекта на Постановлението се предлага обвързване на допълнителното възнаграждение за положен нощен труд с МРЗ, а именно 0,15% от нея за всеки отработен нощен час или за част от него, но не по-малко от един лев. С предложения механизъм се запазва приетото процентно съотношение между МРЗ и минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение от една страна, а от друга - се гарантира наличието на прозрачен и прогнозируем механизъм за ежегодна актуализация.

 


Дата на откриване: 11.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 11.6.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 май 2020 г. 18:05:14 ч.
mario

Предложение за промяна и на друг нормативен акт

Уважаеми Дами и Господа,

Имайте предвид, че също така трябва да промените и чл. 20 от Наредба за заплатите на служителитe в държавната администрация, а именно: „0,25 лв.“ се заменят с „0,15 на сто от минималната работна заплата, установена за страната но не по-малко от един лев"...

 

02 юни 2020 г. 16:19:25 ч.
СФСМВР

Предложения от СФСМВР

Синдикална федерация на служителите в МВР /СФСМВР/

   Като синдикална организация, приветстваме предложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007 г. и аргументите, на които се обосновава и подкрепяме предложеното изменение на текста на чл.8.

   Основавайки се на достатъчно добре аргументираните икономически мотиви, съдържащи се в придружаващите проекта документи - Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието и доклад на министъра на труда и социалната политика, предлагаме в същата наредба аналогично да бъде изменен и текста на чл.10, като в него думите „0,10 лв.“ се заменят с „0,6 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, но не по-малко от 0,40лв.“.

   С така предложената от нас промяна текста на чл.10 да стане: „За времето, през което работникът или служителят е на разположение на работодателя и се намира извън територията на предприятието в място, уговорено между тях, се заплаща допълнително трудово възнаграждение за всеки час или за част от него в размер на 0,6 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, но не по-малко от 0,40 лв“.

   Такава редакция на чл.10 е обоснована от същите икономически аргументи, посочени в проекта на постановлението за изменение на чл.8, и би отговорила на очакванията на работниците и служителите, попадащи в обхвата на непряка служебна или трудова ангажираност, каквото по своя характер е времето на разположение. Следва да се има предвид, че неговото изпълнение е пряко свързано с ограничения за изпълняващия го поради необходимостта да е в готовност и в състояние позволяващо му, при нужда, да се яви на работното място и да изпълни преките си задължения. Това води до невъзможност да използва по своя воля времето за почивка през часовете от денонощието извън редовно установеното му работно време и да определя свободно действията си. Тези обстоятелства се отразяват и на пълноценното възстановяване и мотивация.

   Предлагаме да се предприемат действия за аналогични промени и на чл.20 и чл.23 от Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация /в сила от 01.07.2012г. приета с ПМС № 129 от 26.06.2012г./.                                         

                                                                                          Управителен съвет на СФСМВР

11 юни 2020 г. 13:35:42 ч.
синдикат Охрана

Предложение от сдружение „Синдикат Охрана”

   Като синдикална организация приветстваме предложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007 г,. и аргументите, на които се обосновава, като изцяло подкрепяме предложеното изменение на текста на чл.8.

   Безспорно е налице съществена промяна в обществото и социално-икономическите условия от времето, когато актуалната редакция на цитираната норма е въведена в правния мир. Това обективно налага нейната актуализация.

  Същите аргументи обаче намираме за напълно приложими и по отношение на друго допълнително възнаграждение, а именно - това за време на разположение. Доколкото предлаганата промяна по отношение допълнителното възнаграждение за нощен труд ще доведе до неколкократното му увеличение, то считаме за оправдано и дори икономически необходимо със същото съотношение да бъде увеличена и ставката за час време на разположение.

   Напомняме, че принципите на справедливостта и недопускането на дискриминация предполагат да се въведат аналогични промени и в Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация

УС Синдикат Охрана