Обществени консултации

Проект на НИД на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители

 

С проекта на наредба се отразяват промените в националното, европейско законодателство и Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по отношение условията за възстановяване на финансовата помощ и на крайните срокове за изпълнение на проекти. С промяната се цели и да се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Удължаването на крайните срокове за изпълнение на проектите цели създаване на възможност за успешно реализиране на инвестиционните предложения.

 

  Отговорна структура:

   дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ

  Електронен адрес:

   rdd@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 11.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 10.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари