Обществени консултации

Наредба за одобряване на транспортните опаковки на взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия

Правното основание за издаването на наредбата е чл. 100, ал. 3 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, в който е регламентирано, че одобряването на транспортните опаковки в Република България се извършва от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията при условия и по ред, определени с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

С проекта на наредба се създава ред за одобряването на транспортните опаковки за транспортирането на взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия. Понастоящем такъв ред не е регламентиран, което създава съществени затруднения пред производителите на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, които са принудени да представят за оценяване и контрол ползваните от тях опаковки пред органи извън Република България.

            С проекта на наредба се предлага изпитванията на транспортните опаковки да се извършва от органи за оценяване на съответствието, по смисъла на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025, съгласно изискванията, посочени в международните споразумения, по които Република България е страна, които са акредитирани от изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” (ИА „БСА”) или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация.

            В съответствие със законовата разпоредба с проекта на наредба се предвижда одобряването на транспортните опаковки да се извършва от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Предвидено е заявления за одобряване на транспортна опаковка да могат да подават производители на такива опаковки, които трябва да са независими от органите за оценяване на съответствието, извършващи изпитвания на транспортни опаковки. С оглед да не се създава излишна административна тежест върху заявителите с проекта на наредба се предвижда към заявлението да се прилагат минимален брой документи. Издадените одобрения ще бъдат вписвани в публична електронна база данни, поддържана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

Лице за контакт:
Марина Стефанова-Кънева,
Държавен инспектор,
Дирекция „Безопасност, технически надзор и управление при кризи“ към МТИТС,
Тел. 02/94 09 340
E-mail: msstefanova@mtitc.government.bg

 


Дата на откриване: 14.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 15.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари