Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностни води, издадена от министъра на околната среда и водите

На основание чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностни води, издадена от министъра на околната среда и водите. Европейската комисия е издала Решение (ЕС) 2018/229, в което са посочени резултатите от процедурата по интеркалибрация. Тъй като резултатите, посочени в част 1 и част 2 от приложението към Решението, са в съответствие с нормативните определения, дадени в раздел 1.2 от приложение V към Директива 2000/60/ЕО, съответните гранични стойности следва да се използват в класификациите на мониторинговите системи на държавите членки. В проекта на НИД на Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. са отразени определените в резултат от процедурата по интеркалибрация класификационни стойности на мониторинговите системи на държавите членки, съгласно Решение (ЕС) 2018/229 на Комисията. В НИД на Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. също е предложено допустимите стойности за обща алфа и обща бета радиоактивност да бъдат запазени като контролни параметри и да е необходимо провеждането на задължителен мониторинг по тях, като те няма да се включват в оценката на екологично състояние. При наличие на превишаване на контролните нива следва да се изисква провеждане на допълнителни изследвания за установяване на източниците на повишените нива.

ВАЖНО! На основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., където е предвидено, че „сроковете определени в закон, извън тези по чл. 3, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправните субекти“ се удължават с един месец от отмяната на извънредното положение, срока за общественото обсъждане на проекта на НИД на Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. се удължава до 13 юни 2020 г. включително.


Дата на откриване: 15.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 13.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари