Обществени консултации

Закон за ратифициране на измененията от 2008 г. на Конвенцията за Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения

Република България е страна по Конвенцията за Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения, ратифицирана със закон – ДВ, бр. 54 от 2000 г., в сила за Република България от 31 юли 2001 г. Конвенцията е обнародвана в Държавен вестник бр. 100 от 2004 г. и в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България съставлява част от вътрешното право на страната.

С оглед на решенията взети по време на 25-та сесия на Общото събрание на Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения (ИМСО) през м. октомври 2018 г. страните по Конвенцията за Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения се приканват да се присъединят към измененията от 2008 г. на конвенцията, приети на 20-та сесия на Общото събрание на ИМСО, проведена на 2 октомври 2008 г., в Малта.

В допълнение следва да се отбележи, че Съвета на Международната морска организация (ИМО) на своята 121-та сесия през м. ноември 2018 г. и Асамблеята на ИМО на своята 31-ва сесия  през м. ноември 2019 г. отправиха повторно молба към държавите членки на ИМО, което включва и Република България, да се присъединят към измененията от 2008 г. на конвенцията.

Като държава членка на ИМСО и ИМО, Република България чрез своите компетентни институции участва, както в текущата дейност на организациите, така и в работата на ръководните им органи (съответно Общото събрание на ИМСО и Асамблеята на ИМО) в следните основни направления:

  • сътрудничество между правителствата в областта на държавното регулиране и практики, отнасящи се до техническата част на международното корабоплаване;
  • насърчаване и улесняване приемането на възможно най-високите стандарти по отношение на морската безопасност, ефективността на корабоплаването, предотвратяването на замърсяването на морето от кораби и контрола върху него;
  • разглеждане административни и правни въпроси, свързани с предначертаните по-горе цели;
  • Осигуряване, чрез всеки Доставчик, на услуги във вид на подвижни спътникови далекосъобщения по море за Световната морска система за бедствие и безопасност (СМСББ) съгласно правната рамка на ИМО.

Участвайки в заседанията на Общото събрание на ИМСО и на Асамблеята на ИМО Република България дава своя активен принос в работата на двете организации.

Чрез ратифицирането на измененията от 2008 г. на Конвенцията за Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения Република България осигурява изпълнението на ангажиментите си, свързани с прилагането на конвенцията, както от органите, натоварени с провеждането на държавната политика и регулирането на услугите в областта на морското търговско корабоплаване, така и от страна на доставчиците на услуги във вид на подвижни спътникови далекосъобщения по море в СМСББ съгласно правната рамка на ИМО.

По-конкретно се изпълнява изискването на чл. 7, ал. 1, т. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да провежда държавната политика в областта на търговското корабоплаване и представлява Република България в международните организации в тази област, като изпълнява функциите на администрация по международните договори, страна по които е Република България, и предлага присъединяването на страната в международни организации и договори”.

По същество измененията от 2008 г. на Конвенцията регламентират и други функции, които Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения може да поеме. В този смисъл съгласно чл. 4 на Конвенцията, при решение на Общото събрание, Организацията може да изпълнява функциите и/или задълженията на LRIT координатор без финансови разходи за страните в съответствие с решенията на ИМО.

Тази възможност произтича от решението на 81-та сесия на Комитета по морска безопасност (MSC) да приеме изменения към Глава V на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г., както е променена, свързани с Международната система за далечна идентификация и проследяване на корабите (LRIT), приети технически стандарти и функционални изисквания за LRIT и приети мерки за навременно създаване на LRIT системата. Именно по време на 81-та сесия на Комитета по морска безопасност ИМСО е определена за LRIT координатор и е приканена да действа, както може с оглед на това да осигури навременното въвеждане на LRIT системата. Освен това ИМСО е назначена от ИМО да прави одит и преглед на ефективността на LRIT системата, за да се гарантира работата на системата в целия свят. Измененията от 2008 г. на Конвенцията създават и механизъм за надзор от Организацията на доставчици, които предоставят услуги във вид на подвижни спътникови далекосъобщения за използване в Световната морска система за бедствие и безопасност (СМСББ) при условие, че са признати от ИМО.

Общият извод, който може да се направи е че измененията от 2008 г. разширяват надзора на ИМСО към всички доставчици на подвижни спътникови услуги за използване в СМСББ при условие, че са признати от ИМО и засилват ролята на ИМСО, като LRIT координатор.

С приемането на  проекта на Закон за ратифициране на измененията от 2008 г. на Конвенцията за Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения се постига и унисон с Договора за предоставяне на данни от Европейския център за далечно опознаване и проследяване на корабите (LRIT) на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, ратифициран със закон - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 17 юни 2009 г., обнародван – ДВ, бр. 7 от 2010 г. Европейски център за далечно опознаване и проследяване на корабите (EU LRIT DC) цели опознаването и проследяването на кораби, плаващи под знамето на държавите участнички, като събраните данни се въвеждат в по-широкообхватната Международна система за далечно опознаване и проследяване на кораби. 

Измененията от 2008 г. на Конвенцията за Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения (Конвенцията), приети на 20-та сесия на Общото събрание на ИМСО проведена на 2 октомври 2008 г., се прилагат под условие от 6 октомври 2008 г.

Съгласно инструмента за приемането на измененията от 2008 г. и чл. 18 на Конвенцията за Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения, така както е изменен, те влизат в сила 120 (сто и двадесет) дни, след като депозитарят е получил уведомления за приемане (одобрение) от две трети от тези страни, които по време на приемането от Общото събрание са били страни по конвенцията.

 

Лице за контакти
Силвина Бакърджиева,
Старши експерт в дирекция ППУ,
ИА „Морска администрация”,
Тел: 0700 10 145
E-mail: Silvina.Bakardzhieva@marad.bg
 

 


Дата на откриване: 15.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 15.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари