Обществени консултации

Проект на Наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по клинична токсикология - антидотна терапия

Проектът на Наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по клинична токсикология – антидотна терапия е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Медицинската специалност „Клинична токсикология“ е самостоятелна терапевтична многообхватна медицинска специалност за осъществяване на оптимално и качествено диагностициране, лечение и рехабилитация при екзогенни отравяния и спешни токсоалергични реакциии.   Основни задачи на специалността "Клинична токсикология" са: класифициране на отровните вещества (ксенобиотици) по вид и свойства; установяване механизмите на възникване, протичане и клиничните признаци при различните отравяния и провеждане на реанимационно, детоксичнодепурационно, антидотно, симптоматично и рехабилитационно лечение на отравянията.

Причините за разработване на проекта на наредба за приемане на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с необходимостта от определяне на лекарствената терапия тенденция в лечението на острите интоксикации, а именно мултидисциплинарния подход, разработване на цялостен организационен алгоритъм на поведение, своевременно клинично разпознаване на интоксикацията и прилагане на терапевтичния агент  в рамките на т.нар. златен час.

С проекта на наредба за приемане на фармако-терапевтичното ръководство се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на пациентите с  остри интоксикации, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия.

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „ Клинична Токсикология“  и единни качествени и количествени  показатели за ефективността на прилаганата терапия.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg


Дата на откриване: 19.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 17.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари