Обществени консултации

Проект на Решение на МС за приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда

Законопроектът предвижда мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1010 на Европейския парламент и Съвета от 5 юни 2019 година относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на законодателството, свързано с околната среда, и за изменение на регламенти (ЕО) № 166/2006 и (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 338/97 и (ЕО) № 2173/2005 на Съвета и Директива 86/278/ЕИО на Съвета (Регламент (ЕС) 2019/1010), поради което е включен в Плана за действие за 2020 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз под номер 150. Изменящият европейски акт е регламент и като такъв има пряко приложение. Предвид че същият изменя Директива 2002/49/ЕО относно оценката и управлението на шума в околната среда, транспонирана в националното ни законодателство чрез ЗЗШОС, следва законът да бъде променен с цел избягване на противоречия в нормативната уредба на европейско и национално ниво.


Дата на откриване: 18.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 19.6.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 май 2020 г. 20:11:41 ч.
pchanev

ЗИД

С § 6 от проекта се предлага изменение на чл. 16б, ал. 2, като липсват мотиви за направеното предложение.

С предложеното допълнение „За обекти за производство, съхраняване и търговия и обекти в областта на услугите, разкрити и разположени в жилищни сгради с повече от едно жилище или в сгради със смесено предназначение към“ се предлагат изменения, които не са от компетентността на министъра на околната среда и водите, предвид компетенциите предвидени в чл. 12 от закона.

От направеното предложение, не става ясно как при регламентирано изискване в чл. 16б, ал. 1 и предложената конкретен списък на обекти, ще бъде ясно определено и разграничено, кои обекти ще подлежат и кои няма да подлежат на задължително прилагане на становище от регионалните здравни инспекции, предвид факта, че тези изисквания се предвиждат да бъдат единствено разположени в жилищни сгради с повече от едно жилище или в сгради със смесено предназначение.

Предложеното допълнение, би изключило всички евентуални източници на шум, които се намират в непосредствена близост до жилищни сгради с повече от едно жилище или в сгради със смесено предназначение и би създало неравнопоставеност по прилагането на изикванията предвидени в закона, единствено по признак, че не са разположени в една сграда.

Направането предложение е необосновано и немотивирано от глледна точка на предмета на закона и евентуалното влияние, което би имало при прилагането му в практиката от страна на различните държавни органи и бизнеса би създало много неясноти и въпроси, особено ако проблемите са в съседна сграда, разположена в непосредствена близост до или срещу жилищни сгради с повече от едно жилище или в сгради със смесено предназначение.

18 май 2020 г. 21:16:11 ч.
i_dimov

Лобизъм

Разпоредбата на § 6 няма връзка с транспонираните директиви. Същата не е мотивирана и въздействието й не обсъдено в частичната оценка, поради което следва да отпадне от настоящия проект.

07 юни 2020 г. 21:04:54 ч.
Aziti

новости

 

Какви правила важат при провеждането на събития на отрито на територията на паркове, градини, резервати, планини и плажове, където живеят диви животни?

Какви са правилата при разпространяването на шум от ресторанти и дискотеки, които граничат с паркове, градини и резервати, планини и плажове?
При заря има ли според новите разпоредби шум, предвидена ли е защита от шума от зарята и в какви рамки? 
Какви са правилата при замерване на шум в жилищни сгради? Още ли важи разрешението за отваряне на малко прозорче за проветрение или наредбата е напасната на новостите в строителстото?