Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7

Мотивът за изготвяне на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 е въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2017/2109 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 година за изменение на Директива 98/41/ЕО на Съвета относно регистрацията на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите членки на Общността, и на Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки (ОВ, L 315 от 2017 г.) (Директива (ЕС) 2017/2109) в българското законодателство.

Директива (ЕС) 2017/2109 изменя действащите Директива 98/41/ЕО на Съвета относно регистрацията на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите членки на Общността и Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки.

Промяната на Директива 98/41/ЕО е в следствие опита, натрупан в процеса на прилагането й, и резултатите от проверката за пригодност по Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT), които показват, че информацията относно лицата на борда не винаги е лесно достъпна за компетентните органи, когато им е необходима. В тази връзка действащите изисквания на Директива 98/41/ЕО са изменени и приведени в съответствие с изискванията за деклариране на данни по електронен път, с което да се постигне по-голяма ефикасност.

На следващо място посредством националната система за обслужване на едно гише, установена с Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, и чрез системата за обмен на морска информация на Съюза (SafeSeaNet), установена с Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, събирането, предаването и обменът на свързани с корабите данни стана възможно и съответно беше опростено и хармонизирано. Ето защо информацията относно лицата на борда, изисквана съгласно Директива 98/41/ЕО, трябва да бъде декларирана в националната система за обслужване на едно гише, което позволява на компетентните органи лесно да получат достъп до данните в случай на извънредна ситуация или след произшествие в морето. Броят на лицата на борда следва да се декларира в националната система за обслужване на едно гише с подходящи технически средства.

За да се улесни предоставянето и обмена на информация, декларирана съгласно Директива (ЕС) 2017/2109, и с цел да се намали административната тежест, Република България ще използва хармонизираните формалности за даване на сведения, вече установени с Директива 2010/65/ЕС. В случай на произшествие, засягащо повече от една държава членка, Република България ще предоставя информация на други държави членки чрез системата SafeSeaNet.

Директива (ЕС) 2017/2109 предвижда и преходен период от 6 г., който започва от 20 декември 2017 г., като държавите членки ще имат възможността да запазят сегашната система за регистриране на лицата на борда на пътническите кораби и ще имат достатъчно дълъг срок да добавят нови функционалности към националните системи за обслужване на едно гише. Република България не се възползва от тази възможност като това е отразено в проекта на наредба.

Във връзка с гореизложеното проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 предвижда:

1. Прецизиране на обхвата й, като от него изрично са изключени „яхти за развлечение и плавателни съдове за развлечение”. По този начин се въвежда изискването на изменения, чрез Директива (ЕС) 2017/2109, чл. 3 на Директива 98/41/ЕО;

2. Промяна на чл. 57 от наредбата, с оглед декларирането на броя на лицата на борда на пътнически кораб, чрез подходящи технически средства, да става в Националния център за електронен документооборот на морския транспорт към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (въвеждане изискванията на изменения, чрез Директива (ЕС) 2017/2109, чл. 4, параграф 2 на Директива 98/41/ЕО);

3. Промяна на чл. 58 от наредбата, с който се допълва списъкът с данни за пътниците, намиращи се на борда на пътнически кораб и се регламентира предоставянето му, чрез подходящи технически средства, в Националния център за електронен документооборот на морския транспорт към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (въвеждане на изискванията на изменения, чрез Директива (ЕС) 2017/2109, чл. 5 на Директива 98/41/ЕО);

4. Промяна на чл. 59 от наредбата, с цел прецизиране на понятието „регистратор на пътници” и въвеждане изискванията на изменения, чрез Директива (ЕС) 2017/2109, чл. 11 на Директива 98/41/ЕО;

5. Създаване на чл. 59а – 59б на наредбата, които регламентират задължението на корабопритежател, извършващ превоз с пътнически кораб, да определи регистратор на пътниците, който да отговаря за декларирането на информацията по чл. 57 и 58, чрез подходящи технически средства, в Националния център за електронен документооборот на морския транспорт към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”. Съответно задълженията на корабопритежател, извършващ превоз с пътнически кораб, да въведе процедура за регистриране на данни и начина им на съхраняване (въвеждане на изискванията на изменения, чрез Директива (ЕС) 2017/2109, чл. 8 и чл. 10 на Директива 98/41/ЕО);

6. Създаване на чл. 59в на наредбата, който регламентира реда за обработването на лични данни по чл. 57, 58 и 59 и по този начин въвежда изискването на новия чл. 11а на Директива 98/41/ЕО;

7. Прецизиране на понятието „регистратор на пътници” и добавяне на определения за „яхта за развлечение или плавателен съд за развлечение“ в Допълнителната разпоредба на Наредба № 7.

Предложената промяна на чл. 23 и 24 в проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 е с оглед препращане към действащите Правила за плаване по река Дунав, с приемането на които е отменен Правилника за плаване по река Дунав.

В изпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 4, т. 1 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г., попр., бр. 66 от 2010 г., изм., бр. 2 и 105 от 2011 г., доп., бр. 68 от 2012 г., изм., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., изм. и доп., бр. 53 от 2014 г., изм., бр. 76 от 2014 г., изм. и доп., бр. 94 от 2014 г., изм., бр. 101 от 2014 г., изм. и доп., бр. 6 от 2015 г., изм., бр. 36 от 2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 2016 г., изм., бр. 7 и 12 от 2017 г., изм. и доп., бр. 39 от 2017 г., бр. 3 от 2019 г.) е изготвена Таблица за съответствие с Директива (ЕС) 2017/2109. Проектът на наредба е съгласуван и в рамките на  Работна група 9 „Транспортна политика” към Съвета по европейските въпроси.

Изменението и допълнението на Наредба № 7 не оказва пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

На основание чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове проектът на наредба заедно с доклада към него е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерски съвет. Предвид срокът за въвеждане (21.12.2019 г.) на Директива (ЕС) 2017/2109 в българското законодателство, както и във връзка със стартирала на 24 януари 2020 г. от Европейската комисия процедура за нарушение № 2020/0008 срещу Република България по чл. 259 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно нетранспониране в срок на разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/2109, на заинтересованите лица е предоставена възможност да се запознаят с проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 и доклада към него и да представят писмени предложения или становища в 14-дневен срок от публикуването им.

 

Лице за контакти
Силвина Бакърджиева,
Старши експерт в дирекция ППУ, ИА „Морска администрация”,
Телефон: 0700 10 145
E-mail: Silvina.Bakardzhieva@marad.bg
 

 


Дата на откриване: 18.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 1.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари