Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

 

Предложените изменения и допълнения целят оптимизиране на нормите и регулациите по прилагането на мерките от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. и осъществяването на контрол по тях.

Промените на наредбата са насочени към постигане на следните цели:

- Ефективно прилагане на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.;

- Осигуряване на ефективен контрол по разходването на средствата от Европейския фонд за гарантиране в земеделието.

 

  Отговорна структура:

  дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“, МЗХГ

  Електронен адрес:

  KTuteva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 18.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 17.6.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 май 2020 г. 12:08:34 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 2. В чл. 5 се създават ал. 5 и 6:

„(5) Дейностите по ал. 1, т. 3, б. „а“ и „б“ се подпомагат, когато са заявени заедно с дейност засаждане по ал. 1, т. 1, б. „б“ и т. 2, б. “б“ и за същата площ.

(6) Дейността по ал. 1, т. 3, б. „б“ се изпълнява върху площи, от които минимум 75 на сто са с наклон над 10%.“

КОМЕНТАР:

Предлагам да се уточни дали прилагането е за площ или за имот, защото с този текст се дава възможност за избор на част от площ от имот, която да отговаря на това условие

 

19 май 2020 г. 12:09:02 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 3. В чл. 6, ал. 1 се създава т. 15:

„15. които не са съобразени с изискванията на чл. 5, ал. 5 и ал. 6.“

КОМЕНТАР:

Предлагам текстът да се промени на:

„15. които се изпълняват върху площи, неотговарящи на изискванията на чл. 5, ал. 5 и ал. 6.“.

Предложеният текст на точка 15 следва да се отнася за дейност, а не може да се иска съобразяване на дейност с характеристики на площ, защото те са за площта.

 

19 май 2020 г. 12:09:19 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 4. В чл. 7 се създава ал. 4:

„(4) Всички кандидати по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ са задължени да поддържат дневник на извършените операции по заявените за подпомагане дейности, заверен от агроном. Дневникът съдържа подробна информация по дати за всяка извършена операция, описана в технологичната карта, предоставена по реда на чл. 12, ал. 2, т. 1. Операции, които не са отразени в дневника не се считат за изпълнени.“

КОМЕНТАР:

Предлагам предложение да отпадне!

Предложение създава допълнителна административна тежест върху кандидата със задължението да води дневник.

ИАЛВ и ДФЗ извършват задължителни проверки на инвестиция по проект и в зависимост от резултата от тези проверки се признават разходи по проект.

Предложението създава предпоставки за грешки при попълване на дневника, които формално да се ползват като основание за непризнаване на дейности по проекта, независимо, че са изпълнени и констатирани при проверки на ИАЛВ и ДФЗ.

Дневникът не е включен в изискуемите документи по чл. 17 от наредбата. 

19 май 2020 г. 12:11:52 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 4. В чл. 7 се създава ал. 4:

„(4) Всички кандидати по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ са задължени да поддържат дневник на извършените операции по заявените за подпомагане дейности, заверен от агроном. Дневникът съдържа подробна информация по дати за всяка извършена операция, описана в технологичната карта, предоставена по реда на чл. 12, ал. 2, т. 1. Операции, които не са отразени в дневника не се считат за изпълнени.“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Ако не се прием предложението за отпадане на параграфа:

 1. Предлагам докладът за НИД да се разшири с обосновка, защо не се увеличава административната тежест върху кандидатите и бенефициентите по мярката.
 2. Предлагам „кандидати“ да се замени с „бенефициенти“, защото задължението е свързано с изпълнение на проект. Неодобрен кандидат не следва да изпълнява това условие.
 3. Предлагам да се запише минималното съдържание на дневника, за което трябва да се попълват данни, като се включи приложение към наредбата с това изискване. Липсата на такова води до субективност от страна на проверяващите от ДФЗ, защото ИАЛВ не прави проверка на дневника, дали ще го приемат за отговарящ на изискванията по точката.
 4. Предлагам текста „по заявените за подпомагане дейности“ да се промени на „по одобрените за подпомагане дейности“, защото може да има заявени за подпомагане, но не одобрени дейности, както и заявени за подпомагане количества, но не одобрени изцяло.
 5. Предлагам да се прецизира изискването за „подробна информация по дати“ като се уточни каква по- подробна информация следва да се вписва, извън тази по технологичната карта за операцията
 6. Предлагам да се уточни дали дневника се заверява след всяка операция или еднократно след изпълнение на всички дейности по проекта
 7. Предлагам да се уточни кой определя площта на дейността по проекта, която следва да се впише в дневника- бенефициента или агронома?
 8. Предлагам да се уточни, ако се изисква вписване на размер на площ за всяка дейност, с какви технически средства и при какви изисквания следва да се измерват площите за тях по проекта- приложим регламент, приложими условия, допустими толеранси. Задължението следва да е свързано с отговорност и трябва точно да е ясно при какви условия се нови тя
 9. Предлагам да се уточни дали при неправилно определи площи от агроном следва бенефициента да носи отговорност за тяхната недопустимост по мярката
 10. Предлагам да се уточни какви са разбира под „агроном“- лице, което има специалност „Агрономство“ или са допустими и други специалности. Ако са допустими и други специалности следва да се впишат в предложението на параграфа. Липсата на това уточнение силно ще ограничи обхвата на лицата, които могат да подписват дневника, което води до увеличаване на разходите за ползване на услугата за това.
 11. Предлагам да се уточни как следва да се доказва изпълнението на изискването за компетентност на агроном- данните от какви документи следва да се впишат в дневника?
 12. Предлагам да се уточни как следва да се попълва „дати за всяка извършена операция“ при условие, че дейности се изпълняват от външни за бенефициента изпълнители и докато между тях не се подпише приемо- предавателен протокол за тяхното приемане операцията не може да се приеме за изпълнена. Следва ли да се вписва единствено датата на този протокол?
 13. Каква юридическа сила се приема, че има текста „Операции, които не са отразени в дневника не се считат за изпълнени“ при условие, че реално са изпълнени и са проверени и отчетени пред ИАЛВ и ДФЗ, а поради техническа греша липсват в дневника или са с различно количество. Предлагам да се представи допълнителна обосновка в тази връзка в предложения доклад за НИД
 14. Влизане в сила на НИД ще постави проекти, които са в процес на изпълнение да не могат да изпълнят условието за водене на дневник, защото не е било приложимо при подписване на договор, но е проверимо от ДФЗ при отчитане на проекта.

 

19 май 2020 г. 12:13:14 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 5. В чл. 8 се правят следните допълнения:

1. В ал. 8 след думите „технологичната карта“ се добавя „предоставена по реда на чл. 12, ал. 2, т. 1“;

КОМЕНТАР:

Предлагам да се уточни след кой текст „технологичната карта“ се прави добавянето, защото се среща в ал. 1 и ал. 8.

 

19 май 2020 г. 12:13:26 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 5. В чл. 8 се правят следните допълнения:

1. Създава се нова ал. 9:

„(9) Разходи за операции, които не са включени в приложение № 1 не се възстановяват.“

КОМЕНТАР:

Предлагам да се обоснове защо тази алинея се добавя в , а не в чл. 6, където са описани всички недопустими дейности?

Предлагам да се обоснове защо недопустимостта се разписва в различни членове в наредбата? Предлагам да се обоснове какво се цели с подобна практика на промяна на нормативен акт?

Предлагам да се обоснове защо е записани „не се възстановяват.“ при условие, че преди възстановяване има кандидатстване, одобрение от ДФЗ, изпълнение и чак след това е възстановяването?

Предлагам да се преразгледа приложение №1 във връзка с неговата изчерпателност и подробност на операции от гледна точка на развитието на техниката и технологии и да се разшири с повече от описани, като например засаждането на лози вече се прави и механизирано със садачни машини, а не само с хидробур.

 

19 май 2020 г. 12:13:37 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 6. В чл. 9, ал. 5, т. 1 след думите ”риск от ерозия“ се добавя „включително наклон на заявените имоти“.

КОМЕНТАР:

След редакцията точката следва да бъде със следното съдържание:

1. експертно становище с оценка на действителния риск от ерозия, включително наклон на заявените имоти, издадено от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров"

Предлагам да се прецизира текста на точка, защото става неясен по отношение на това, за какво е експертното становище- за действителния риск от ерозия или за описване на данни за наклона на заявените имоти или и за двете?

Предлагам да се прецизира не е ли нужно да се направи връзка с новата ал. 6 от чл. 5.

 

19 май 2020 г. 12:13:48 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, т. 1 думите „по образец“ се заменят с „която включва операциите от приложение № 1“;

КОМЕНТАР:

Предлагам след отпадане на образеца да се опише минималното съдържание на технологичната карта за да се премахне субективното отношение на проверяващ служител на ДФЗ за нейната допустимост и приложимост за целите на проекта.

Предлагам да се опише какво допълнително следва да съдържа освен:

 1. Вид дейност по приложение №1
 2. Пореден номер за операция
 3. Наименование на операция по приложение №1
 4. Мярка
 5. К-во
 6. Ед.цена без ДДС
 7. Ст-ст без ДДС

 

19 май 2020 г. 12:13:58 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4, т. 1 след думите „риск от ерозия“ се добавя „включително наклон на заявените имоти“.

КОМЕНТАР:

КОМЕНТАР:

Предлагам да се прецизира не е ли нужно да се направи връзка с новата ал. 6 от чл. 5.

 

19 май 2020 г. 12:14:08 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 9. В чл. 17 се създава ал. 10:

„(10) Изплащането на финансовата помощ е на база изпълнени операции по технологична карта, предоставена по реда на чл. 12, ал. 2, т. 1. Не се изплаща частта от разходите по операции, която надвишава определените количества и съответстващите им пределни цени в приложение № 1.“

КОМЕНТАР:

Предлагам да се прецизира дали новата алинея не следва да бъде включена в чл. 18, където са действията по разглеждане и одобрение на дейности по проект.

 

19 май 2020 г. 12:14:18 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 10.  В чл. 18, ал. 3 се изменя така:

„(3) Държавен фонд "Земеделие" извършва проверка на място за установяване на изпълнението на дейностите по договора и съответствие на изпълнените операциите с тези по технологичната карта, предоставена по реда на чл. 12, ал. 2, т. 1. За подмерките по чл. 5, ал. 1, т. 1, буква "б" и т. 2, буква "б" е допустимо неприхващане на до 5 на сто от броя на лозите. Установяването на съответствието на операциите се извършва на база измервания и записи в дневника по чл. 7, ал. 4.“

КОМЕНТАР:

Предлагам да се уточнят признаците, които доказват неприхващане на лозата, защото няма определение за това, а липсата на такова води до субективизъм при прилагане на условието, както и корупционни практики в момента на проверката!

Предлагам да се уточни какво следва да се разбира „от броя на лозите“:

 1. одобрени лози по технологична карта или
 2. действително засадени лози в имот, включително и неприхванати или
 3. други- моля да се опише какво е то.

Предлагам да се обоснове как ще се извърши проверка от ДФЗ при спазване на условието „на база измервания и записи в дневника по чл. 7, ал. 4.“,, ако не бъде представен посочения дневник, но реално дейностите за изпълнени и са доказани с измерване от страна на служителите на ДФЗ на терен? Следва да се отчете и факта, че дневника не се изисква за прилагане по чл. 17.

 

19 май 2020 г. 12:14:43 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 11.  В чл. 19 се създава т. 6:

„6. когато ползвателят е възложил изпълнението на операции и/или дейности на лица, свързани с ползвателя по смисъла на Закона за малките и средни предприятия.“

КОМЕНТАР:

Предлагам да се уточни дали се има предвид свързаност по чл. 4, ал. 5-9 от ЗМСП

 

19 май 2020 г. 12:14:52 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 12. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 6 думите „над 10 на сто“ се заменят с „над 5 на сто“;

КОМЕНТАР:

В предложения доклад за НИД липсва обосновка какво е наложило намаляване от 10 на 5 на сто на неприхванатите лози.

Предлагам докладът да се допълни чрез включване на тази обосновка, като се опише изискванията по регламент и по искане на коя страна е одобрено направеното намаление.

Предлагам да се уточнят признаците, които доказват неприхващане на лозата, защото няма определение за това, а липсата на такова води до субективизъм при прилагане на условието, както и корупционни практики в момента на проверката!

 

19 май 2020 г. 12:15:00 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 12. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

2. Създават се  т. 7 и 8:

„7. не са извършени операции по приложение № 1, които са посочени в технологичната карта;

КОМЕНТАР:

Предлагам да се уточни какво се разбира под „не са извършени операции“- напълно ли не са извършени?

Предлагам да се разгледа предложение за текст на точката:

„7. одобрените операции по технологичната карта не са извършени в размер на одобрено количество;

 

19 май 2020 г. 12:15:10 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 12. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

2. Създават се  т. 7 и 8:

8. операциите от технологичната карта не са отразени е дневника по чл. 7, ал. 4.“

КОМЕНТАР:

Предлагам да се прецизира липсата на какви данни се приема за не отразяване, защото липсва изискване на минимално съдържание на дневника, което от своя страна води до субективизъм при прилагане на условието, както и корупционни практики в момента на проверката!

 

19 май 2020 г. 12:15:22 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 19. Приложение 1 се изменя така:

„Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1

Пределни цени по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя"

 

Всички цени са посочени без включен ДДС.

Цената е изчислена на база 5500 лози в хектар.

При установяване на по-малък брой лози в хектар и извършени всички операции, размерът на инвестицията се намалява, като за дейност „Засаждане“ броят растения, предвидени за засаждане, се умножи по 4,46 лв.

Ако не са изпълнени всички операции за дейност „Засаждане“ и броят на лозите на хектар е по-малък от 5500, общата стойност на извършените и одобрени операции се разделя на броя на лозите и получената стойност е цената на една лоза.

Дейности „Изкореняване“, „Изграждане на подпорна конструкция“ и „Изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения“ се изплащат на хектар независимо от броя на растенията.

КОМЕНТАР:

В доклада за НИД липсва обосновка за причината за намаление на стойността за операция Засаждане спрямо брой лози от 5.81лв/лоза на 4.46лв/лоза.

Предлагам докладът за НИД да се допълни чрез включване на тази обосновка, като се опише изискванията по регламент и по искане на коя страна е одобрено направеното намаление.

 

 

19 май 2020 г. 12:16:03 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 19. Приложение 1 се изменя така:

„Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1

Пределни цени по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя"

Пределна цена за дейност „Засаждане“

КОМЕНТАР:

Предлагам докладът на НИД да се разшири, като се приложи:

 1. Методология за определяне на пределните цени по мярката, изготвена от Селскостопанска академия
 2. Пазарно проучване за всеки отделен компонент, който участва при формиране на крайните пределни цени за всяка дейност
 3. Постъпили становища на засегнатите страни по отношение на доклада и пазарното проучване

Липсата на горните документи към доклада води до моето предложение приложението да се оттегли и да се подложи на обществено обсъждане заедно с липсващите документи.

 

Независимо от горното следва да се обоснова и следните забележки:

 1. Предлагам да се поясни защо пред всяка операция няма поставен уникален номер. Липсата на такъв номер затруднява разбирането за прилагането на операцията. Не става ясно например за операция „2. Третиране на площта с тотален хербицид“ с цена за 1010лв./ха включва ли се в нея стойността на операция без номер „тотален хербицид“ с цена 84.90лв/л или е отделна операция, която може да се посочи в технологичната карта.
 2. Предлагам да се поясни как се прилага таблицата при вариант на засаждане, който е различен от този с „хидробур“.
 3. Предлагам да се уточни на какви условия и минимални изисквания следва да отговаря „Агрохимичен анализ“, както и какви са изискванията към съставителя на анализа.
 4. Предлагам да се уточни мярката за „тотален хербицид“ дали е л/ха, защото е записано само л., като не е уточнено за каква площ. Ако не се промени мярката предлагам да се уточни максималното количество, което ще бъде допустимо за ха.
 5. Предлагам да се уточни какво се разбира под мярка „ч/дни“
 6. Предлагам да се уточни ако не се засажда с хидробур, а със садачна машина ще се прилага ли ед. цена по позиция „Засаждане с хидробур“?
 7. Предлагам да се уточни ако не се засажда с хидробур, а със садачна машина ще се прилага ли ед. цена по подпозиция „Засаждане в ямки“?
 8. Предлагам да се обоснове приложимостта на поставяне на инд.колчета без налична подпорна конструкция. Практическото изпълнение води до полягане на колчетата и подвеждане на лозите в неправилна посока на растеж. Допълнително при последващо изграждане на подпорната конструкция изключително много пречат за разнасяне и забиване на колове и опъване на телове. Не следва ли да отпаднат от тази дейност и да съществуват само в дейността за подпорна конструкция.

 

19 май 2020 г. 12:16:28 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 19. Приложение 1 се изменя така:

„Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1

Пределни цени по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя"

Пределна цена за дейност „Изграждане на подпорна конструкция“ и дейност „Изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения“

КОМЕНТАР:

 1. Предлагам да се поясни количеството с мярката т/км за „Транспорт на колове – крайни и междинни“ как следва да се определя:
  1. От база на Бенефициента до имот/и или
  2. От база на Доставчик до база на Бенефициента и/или имот/и
 2. Предлагам да се поясни за „Забиване на крайни колове и краен блокаж“ как след ва да се отчете количеството на подпорните колове на крайните колове, ако не се ползва система за външен краен блокаж с тел/въже?
 3. Предлагам да се поясни как следва да се отчете втората двойка телове, която се изисква за повечето съвременни формировки на лозите, които се прилагат и при създаване на нови лозя. Означава ли, че е недопустимо разход по проект?

 

21 май 2020 г. 13:48:53 ч.
nikolovd

Предложения и забележки по проект

§ 2. В чл. 5 се създават ал. 5 и 6:

„(5) Дейностите по ал. 1, т. 3, б. „а“ и „б“ се подпомагат, когато са заявени заедно с дейност засаждане по ал. 1, т. 1, б. „б“ и т. 2, б. “б“ и за същата площ.

(6) Дейността по ал. 1, т. 3, б. „б“ се изпълнява върху площи, от които минимум 75 на сто са с наклон над 10%.“

Въвеждането на ограниченията при кандидатстване за финансиране на дейностите по изграждане на противоерозионни съоръжения (дренажни системи), чрез въвеждане на ал. 5 в чл. 5 от Наредба 6 не е обосновано и мотивирано.

Необходимостта от изграждането на дренажни системи, в голама част от случаите, се установява след създаване на лозовите насаждения, а не преди и при засаждането на  лозите. Необходимостта от въвеждането на подобно ограничение лишава бенефициерите от възможността да финансират дейност по създаване на дренажни системи по програмата и да подобрят техниките на отглеждане на съществуващи плододаващи лозя в добро агротехническо състояние.

И по сега действащата Наредба, съгл. чл. 9, ал. 5, т. 1, изграждането на подобни съоръжения се извършва след представяне на експертно становище с оценка на действителния риск от ерозия, издадено от ИПАЗР "Н.Пушкаров", изпълняващ държавната аграрна политика на Селскостопанска академия в областта на почвознанието, хидромелиорациите, механизацията и защита на растенията, в съответствие с ОСП на ЕС.

Предложение: предложеният НИД чл. 5 към ал. 5  да отпадне.

21 май 2020 г. 14:14:11 ч.
nikolovd

Предложения и забележки по проект

§ 4. В чл. 7 се създава ал. 4:

„(4) Всички кандидати по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ са задължени да поддържат дневник на извършените операции по заявените за подпомагане дейности, заверен от агроном. Дневникът съдържа подробна информация по дати за всяка извършена операция, описана в технологичната карта, предоставена по реда на чл. 12, ал. 2, т. 1. Операции, които не са отразени в дневника не се считат за изпълнени.“

Въвеждането на подобен "дневник" създава допълнителна административна тежест и не е мотивирано в доклада към НИД.

Бенефициерите, земеделски производители, и към момента са длъжни да водят т. нар. дневник за рястителна защита, съгл. Наредба № 104/22.08.2006 г., който се заверява и контролира от БАБХ. 

Извършените разходи по всеки проект се доказват с договор, фактура(и), платежни нареждания,  банкови извлечения, доказващи извършените плащания и приемо-предавателни протоколи. Отделно от това, ИАЛВ и ТИ на ДФЗ извършват физически контрол (теренни проверки) върху одобрените имоти (площи) по отделни видове дейности.

НИД не дава яснота какво се случва с проектите в процес на изпълнение, по които са извършени дейности и които предстои да приключат до 31.07.2020 г. Извършване на вписвания в дневници, каквито и да са те, със задна дата, е недопустимо.

Предложение:

1. Отпадане на § 4 от НИД;

2. В случай, че предложението не бъде прието, в  НИД да се включи образец на дневник с конкретни изисквания за воденето му, като воденето на дневник да бъде задължително за проекти по договори за предоставяне на финансова помощ, сключени след 01.08.2020 г. 

22 май 2020 г. 08:31:49 ч.
nikolovd

Предложения и забележки по проект

§ 19. Приложение 1 се изменя така:

„Приложение № 1

към чл. 8, ал. 1

 

Пределни цени по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя"

 

Всички цени са посочени без включен ДДС.

Цената е изчислена на база 5500 лози в хектар.

При установяване на по-малък брой лози в хектар и извършени всички операции, размерът на инвестицията се намалява, като за дейност „Засаждане“ броят растения, предвидени за засаждане, се умножи по 4,46 лв.

Намалението на инвестиционните разходи за дейност „Засаждане“ от 5.81 лв. на 4.46 лв. без ДДС на 1 бр. лоза (намаление с повече от 23%) е необосновано.

Доколкото получената цена е функция на определените пределни цени по отделни операции, които следва да са на база:

1. Разработена методология от ССА; и

2. Направено пазарно проучване от ССА, предлагам същите да бъдат приложени към доклада към НИД и да бъдат подложени на обществено обсъждане по реда на Закона за нормативните актове.

 

22 май 2020 г. 09:00:08 ч.
nikolovd

Предложения и забележки по проект

§ 19. Приложение 1 се изменя така:

„Приложение № 1

към чл. 8, ал. 1

 

Пределни цени по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя"

Пределна цена за дейност „Засаждане“

 

Предложената таблица с допустимите за подпомагане операции има съществени пороци:

 1. Не е спазена номерацията и няма яснота дали „тотален хербицид“ е включен в т. 2 „Третиране с тотален хербицид“ (механизирана услуга);
 2. Дименсията на „тотален хербицид“ следва да бъде л/ха, а не л.
 3. Доколкото количеството на влагания хербицид се определя от вида му и концентрацията, а оттам и определянето на разходната норма, съгласно указанията за употреба на производителя, какво се случва, ако се ползва различно количество от определеното и на различна цена?
 4. По т. 4 от таблицата: какво се случва, ако бъдат използвани торове, различни от заложените – напр. комбинирани торове NPK, при които и разходната норма на ха, и цените, са различни от заложените?;
 5. Какво се случва с разходите по т. 2 и т. 4 от таблицата, в случай, че се прилага биологично отглеждане на лозята и заложените хербициди и торове са недопустими за прилагане?
 6. Заложените операции по т. 10 и т. 13, отнасящи се за начина на засаждане, са при използване на изключително стара технология (от 70-те години на ХХ век). В последните 15 години, засаждането на лозите се извършва механизирано, при ползване на високопрецизни машини с лазерно насочване или GPS. Какво се случва, при използване на тази технология на засаждане?
 7. По позиция 11, „Временно съхранение на лозов посадъчен материал“, дименсията не може да бъде ч./дни – разходите по тази операция са свързани с наем на складови площи, в т.ч. и със специален режим на температурата (плюсови хладилни камери);
 8. Номерацията в таблицата след т. 11 е сгрешена.

Предвид горното и доколкото предложената таблица би създала неяснота у бенефициерите и би ги лишила от свобода при избора на технология за създаване и отглеждане на лозовите насаждения и е предпоставка за възникване на спорове между тях и прилагащите мярката институции, предлагам оттеглянето и и обсъждането и в рамките на ПРГ, определена от Министъра на земеделието, храните и горите по реда на чл. 4 от Наредба №6/26.102018 г.

 

22 май 2020 г. 09:25:08 ч.
nikolovd

Предложения и забележки по проект

§ 19. Приложение 1 се изменя така:

„Приложение № 1

към чл. 8, ал. 1

 

Пределни цени по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя"

Пределна цена за дейност „Изграждане на подпорна конструкция“ и дейност „Изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения“

 

В предложената таблица с допустимите за подпомагане операции, в т. 4 и т. 5 е фиксирано сечението на използваните телове.

Следва да се има предвид, че сечението на използваните телове се определя от материала на телта, покритието и и от нейните якостни показатели. Фиксирането в таблицата на сечението на теловете ограничава бенефициерите в избора им.

Отделно от горното, в т. 5 е предвидено ползване на една двойка телове, над основния (носещия). Подобна технология (с един ред двойки телове) е прилагана през 70-те и 80-те години на ХХ век и към момента, при съвременните формировки на насажденията, се ползва изключително рядко.

В допустимите за подпомагане операции следва да се включат разходи за още една двойка телове, както и да отпаднат заложените сечения на телта.

Следва да се има предвид, че цените на коловете (т.4 от таблицата) се влияят от производителите (български, ЕС или трети страни), от използвания материал и покритие, от тяхното сечение и дължина и заложените цени са относителни. Аналогично за телта за подпорна конструкция (т. 5 от таблицата).

Предвид горното и доколкото предложената таблица би създала неяснота у бенефициерите и би ги лишила от свобода при избора на технология за изграждане на подпорна конструкция и е предпоставка за възникване на спорове между тях и прилагащите мярката институции, предлагам премахване на колона „Цена“ от табл. 5 и определяне на обща цена за 1 ха на дейността по аналогия с табл.  „Смяна на подпорна конструкция“.

 

01 юни 2020 г. 10:26:27 ч.
nikolovd

Предложения и забележки по проект

§ 19. Приложение 1 се изменя така:

„Приложение № 1

към чл. 8, ал. 1

 

Пределни цени по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя"

……….

 

Пределни цени за дейност „Изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване“

 

 1. Името на дейността, само по себе си предполага реализиране на неработещи проекти.

В заглавието на дейността има сериозно противоречие и грешна комбинация на понятия от част отводняване на ХМС. Заглавието следва да бъде по-общо зададено като отводняване на лозови насаждения. Каналите за отводняване са важна част от отводняването на лозята. Прилагат се най-често за отводняване на повърхностни скатни води. Могат да се ползват и като отвеждащи открити колектори, които изискват по-обширна зона за обслужване. Подземните дренажи обаче, в различните им варианти, не са застъпени в заглавието и са непълно описани в приложената таблицата. Колекторите и шахтите са една малка чакат от системата за отводняване на лозята. Заглавието следва да дава по-широка свобода на проектантите да проектират, изчислят и систематизират в табличен вид необходимите за отводняването дейности и материали.

 1. По отношение на таблицата:

2.1.      Изкопите определено са основно перо в системата за отводняване, но те неизбежно вървят и с насипни работи.

2.2.      Липсват редица дейности свързани със земните работи, като извозване и депониране на земни маси, които се обуславят и от т.3 в зададената таблица.

2.3.      По отношение на т. 2 има съществени разминавания: Първо в заглавието са упоменати колекторите /една част от дренажната система/, а тук присъства друга част от системата - дренажните жили, изпълнявани най-често от дренажни перфорирани тръби. Последните обаче имат много разновидности, както според здравина на тръбата по отношение на преминаващита над нея превозни средства, така и по площта /ъгъла/ на перфорацията на тръбата. Освен това тръбите нормално се измерват в метри, а не в кубици. Кубичните метри са мярка за изкопите, но те зависят от широчината и дълбочината на изкопите, което следва да се определи от проектанта, след обстоен анализ на съществуващото положение на терен, а не да се задава в таблици. Количеството от своя страна е крайно недостатъчно за хектар.

2.4.      Пясъчната подложка е част от отводняването. В таблицата, немотивирано същата зададена с двойно повече кубични метри от основните елементи в една дренажна система – перфорираните дренажни тръби.

Очевидно е, че таблиците в част “Изграждане на подземни колектори, шахти и канали за отводняване” са непълни като съдържание, невярни като мерни единици и зададени количества.

2.5.      На площ от 1 хектар е зададена една единствена ревизионна шахта, което е крайно недостатъчно и по този начин се навлиза в работата на проектанта, който следва да определи количествата на необходимите за отводняване материали, след подробни изчисления и оттам да се изготви технологичната карта и количествено стойностната сметка за конкретния проект. Така зададения формат и съдържание на пределни цени по дейност за “Изграждане на подземни колектори, шахти и канали за отводняване” не позволява проектиране и изграждане на работеща отводнителна система с открити канали или подземна система от систематични дренажи за отводняване на лозови масиви.

Предложение: оттегляне на таблиците с мероприятия и пределни цени за дейност “Изграждане на подземни колектори, шахти и канали за отводняване” и обсъждането им в ПРГ „Вино“ на експертно ниво

 

 

01 юни 2020 г. 10:40:59 ч.
nikolovd

Предложения и забележки по проект

§ 19. Приложение 1 се изменя така:

„Приложение № 1

към чл. 8, ал. 1

 

Пределни цени по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя"

 

…………………..

 

Пределни цени за дейност „Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване“

 

 1. Грешно зададени постоянни и променливи компоненти. Постоянна компонента е по-скоро капковия маркуч и свързаните с него материали и дейности, като водовземни връзки, снадки, тапи, кранчета и пр., както и дейности като разнасяне по терен, опъване, окачване и други.
 2. Оборудването и капковите маркучи от своя страна са с непълен обхват, за да може да се реализира проект за напояване, който да работи.
 3. Грешна тенденция за завишаване на цената с нарастване на площта. Цената на капковите маркучи и компонентите за тях, включително разпределителните тръбопроводи, е почти константа и не се променя значително. Оборудването от своя страна, макар и по-скъпо за по-големите площи като абсолютна стойност, определено намалява като цена разпределена на хектар с нарастването на площта.
 4. Липсва цена за труд и механизация
 5. Количествата са напълно недостатъчни за реализация на работеща система.
 6. Липсват резервоари за вода или лагуни, които се налага да присъстват в почти всички проекти за напояване на лозя.
 7. Помпените агрегати не са дадени в цялост. Не са предвидени защитни табла, честотни управления и дори хидравлично подвързване.
 8. Не е предвиден контейнер или дори навес за защита на направената инвестиция в помпи, филтри, торене и автоматизация.
 9. Не е предвидено подвързване на всички останали елементи, посочени от авторите на таблицата.
 10. Устройството за внасяне на тор е дадено в непълен вид и без подвързване.
 11. Не е предвидено съвременно торовнасяне за икономия на тор и намаляване на риска от засоляване на почвите и замърсяване на подземни води.
 12. Филтрите не са дадени в пълнота и не отговарят на изискванията за напояване на лозя с капкови маркучи.
 13. Липсват пясъчни филтри.
 14. Отново липсва подвързване.
 15. Липсва подвързване на водомера като материали и труд. 
 16. Липсва напълно автоматизация, която е задължително изискване по Наредба № 6.
 17. Липсват всички операции по монтажните работи на инсталацията за напояване.
 18. Липсват изцяло най-съществените елементи след капковите маркучи, а именно тръбите – магистрални, довеждащи и разпределителни тръбопроводи.
 19. Липсват фитинги за тръбопроводите.
 20. Липсва труд и механизация за тръбите.
 21. Липсват операции, като трасиране на тръбопроводите с оглед поставянето им на правилното място и избягване на набиване на колове върху тях например.
 22. Липсва защитна арматура за тръбопроводите.
 23. Капковите маркучи, които се използват през 21 век за напояване на лозя, са с вградени капкообразователи за разлика от подадения в таблицата вариант с външни капкообразователи и глуха тръба. Само монтажа на капкообразователите  ще бъде на стойност два пъти повече от капковите маркучи, които се ползват в наши дни.
 24. Липсват много операции на полето, за да може капковия маркуч да заработи – складиране, разнасяне, опъване, окачване, продухване за изчистване, тестване.
 25. Зададените в таблицата технологии са морално остарели и невъзможни за прилагане в наши дни.
 26. Предвидена е тел за окачване, но нито материали, нито труд за самото окачване.
 27. Липсват климатични станции, по които да се определя евапотранспирация и дневна поливна норма с цел избягване на пренапояване или недостатъчно поливане на лозите.
 28. Липсват датчици за почвена влажност.
 29. Част от заложените единични цени не кореспондират с пазарните такива към момента (напр. устройство за внасяне на тор, водомер,

Предложение: Оттегляне на таблиците с мероприятия и пределни цени за дейността и обсъждането им в ПРГ „Вино“ на експертно ниво, с цел  изготвяне на работещи проекти и реализацията им на терен.

 

 

 

02 юни 2020 г. 17:00:39 ч.
fin_sol

Предложения и забележки по проект

Във връзка с публикувания от Министерството на земеделието, храните и горите „Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.“ изразяваме своето становище и предлагаме изменение на посочения проект за наредба, както следва:

 1. По § 2. В чл. 5 се създават ал. 5 и 6: „(5) Дейностите по ал. 1, т. 3, б. „а“ и „б“ се подпомагат, когато са заявени заедно с дейност засаждане по ал. 1, т. 1, б. „б“ и т. 2, б. “б“ и за същата площ.

Текстът се отнася за дейностите: подобряване на техниките за управление на лозята: а) изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване; б) изграждане и/или реконструкция на тераси.

Считаме, че предложението посочените дейности да се извършват само, когато са заявени заедно с дейност засаждане на лозя, е нецелесъобразно. Лишаването на ползвателите на съществуващи лозя от подпомагане, при възникнали ерозионни процеси силно ще намали инвестициите в посочените техники за управление. Това от своя страна е свързано със задълбочаване на възникнали ерозионни процеси и ще доведе до значима загуба на земни маси, преовлажняване, неефективно отглеждане и загуба на лозарски и земеделски площи.

Предлагаме: Текстът „(5) Дейностите по ал. 1, т. 3, б. „а“ и „б“ се подпомагат, когато са заявени заедно с дейност засаждане по ал. 1, т. 1, б. „б“ и т. 2, б. “б“ и за същата площ“. да отпадне.

 1. По § 4; § 10 и § 12

В текста по „§ 4 В чл. 7 се създава ал. 4“ се налага задължение на ползвателите да се поддържа подробен дневник по дати  на извършените операции по заявените за подпомагане дейности, заверен от агроном. Изискването е свързано с финансови разходи и значими разходи на ресурси, както за ползвателите, така и за контролиращия орган:

 • Малките лозарски стопанства, които се нуждаят в най- голяма степен от подпомагане и които в повечето случаи нямат назначен агроном, ще бъдат задължени да назначат такъв на трудов договор или да използват такива услуги по силата на други договори и съответно да увеличат разходите си по изпълнение на инвестицията.
 • Заложените за изпълнение дейности по технологична карта, не могат да се изпълнят за един ден, също така, в зависимост от атмосферните условия, в много случаи се изпълняват частично. Заложеното изискване налага извършване на ежедневни замервания, което при някои дейности, като например изграждане на съоръжения напояване, за отводняване и др. е трудно осъществимо. Воденето на дневник по дати е свързано с подготовка на значим обем от документация, която в повечето случаи ще бъде непълна и неточна, ще затрудни проверяващите органи, ще доведе до загуба и на обществен ресурс.

Предлагаме: Текстовете, свързани с воденето на дневник на извършените операции, както следва:

§ 4. В чл. 7 се създава ал. 4: „(4) Всички кандидати по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ са задължени да поддържат дневник на извършените операции по заявените за подпомагане дейности, заверен от агроном. Дневникът съдържа подробна информация по дати за всяка извършена операция, описана в технологичната карта, предоставена по реда на чл. 12, ал. 2, т. 1. Операции, които не са отразени в дневника не се считат за изпълнени.“;

§ 10.  В чл. 18, ал. 3 се изменя така: ……..“ и записи в дневника по чл. 7, ал. 4.“

§ 12. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: ……“8. операциите от технологичната карта не са отразени е дневника по чл. 7, ал. 4.“

да отпаднат.

 

02 юни 2020 г. 17:02:10 ч.
fin_sol

Предложения и забележки по проект

 

 1. По § 19. „Приложение 1 се изменя така: „Приложение № 1към чл. 8, ал. 1“
  1. Пределни цени за дейности: „Засаждане“ и „Изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения“

 

Във връзка с посочените в таблиците за двете дейности пределни цени, имаме следните забележки:

 • 1.Агрохимичен анализ. Налагането за изпълнение на тази дейност не е целесъобразно, предвид това, че този разход не е свързан с прякото изпълнение на инвестицията по засаждане. Посочените средства могат да бъдат насочени към други дейности.
 • Операциите: „2.Третиране на площта с тотален хербицид“; „тотален хербицид“; „троен суперфосфат“ са неизпълними за площи, сертифицирани за биологично производство. При такива проекти размерът на помощта ще бъде намален.
 • Операцията: „Колчета индивидуални“ за дейност „Засаждане“ се дублира с включените в таблица „Изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения“ – „Индивидуални подпорни колчета“
 •  Операцията „Поставяне подпорни колчета“ е по – целесъобразно да бъде е отразена в дейност „Засаждане“
 • Така направените разчети не обхващат дейности, които могат да се наложат за изпълнение в зависимост от конкретните условия на терените за засаждане на лозя и ограничават ползвателите при избор на най- добрите практики.

 

Предлагаме:  Ползвателите да имат възможност да включват и други операции при изпълнение на дейности: „Засаждане“ и „Изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения“ в зависимост от спецификата на изпълнение на предложените проекти. Допълнителните операции за изпълнение да се описват в Технологичните карти, като например допълнителни обработки, използване на други видове торове и др. при спазване на изискването за обща пределна цена за брой растения за 1 ха. или за площ от 1 хектар.

 

 1. Пределни цени за дейности: „Изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване“; „Изграждане/реконструкция на тераси“

 

 • Дейностите: „Изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване“ и „Изграждане/реконструкция на тераси“ е нецелесъобразно да се изпълняват съгласно, описаните в съответните таблици за пределни цени, допустими за подпомагане операции. Предложените за изпълнение проекти имат различни условия и на практика така описаните операции обезсмислят проектирането на тези съоръжения, съобразно действащите на конкретния терен ерозионни процеси.
 • Намалението на общите пределни цени за 1 хектар за двете дейности, в сравнение с действащата към момента Наредба № 6 от 26.10.2018 г. е значимо: с 6660,00 лв. за хектар при дейност „Изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване“ и с 11600,00 лв. за хектар при дейност „Изграждане/реконструкция на тераси“. Посоченото намаление ще доведе до пълен отказ от кандидатстване и изпълнение на тези дейности или изграждане на некачествени и не функциониращи съоръжения.
 • Считаме предложените промени за посочените дейности за ненужни.

 

Предлагаме: Запазване на изискванията по отношение на пределните цени и допустимите операции за дейности: „Изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване“; „Изграждане/реконструкция на тераси“, установени в действащата към момента Наредба № 6 от 26.10.2018 г.

 

 

02 юни 2020 г. 17:02:30 ч.
fin_sol

Предложения и забележки по проект

 

 1. Пределни цени за дейност: „Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване“
 • Посочените в таблиците „Постоянен компонент (постоянна сума)“ и Променлив компонент (променлива сума) „Операции и материали“, са объркващи и непълни, което ще доведе до проблеми при изпълнение и отчитане на проектите. Липсват основни компоненти на поливните системи, както следва:
 1. Резервоар за вода. В повечето случаи насажденията за напояване не са ситуирани в непосредствена близост до основните водоизточници. Монтирането на резервоари обезпечава нормалното и ритмично захранване на системите с поливна вода и ефективната им работа.
 2. Автоматизация на системите. При изискване за изграждане на автоматизирани системи за капково напояване, това е основен компонент и следва да бъде включен за изпълнение
 3.  Подземна тръбна система за отвеждане на поливната вода до полетата за напояване, без която не може да са осъществи напояване на площите.

 

 • Считаме, че разделянето на изпълнението по Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване в таблици „Постоянен компонент (постоянна сума)“ и Променлив компонент (променлива сума), както и включените за изпълнение операции и материали, със съответните им пределни цени е нецелесъобразно. Предложението за изменения обезсмисля проектирането на системите, в зависимост от конкретните условия на терените за напояване и е свързано с изграждане на неработещи и неефективни системи.
 • Намалението на допустимите инвестиционни разходи в сравнение с действащата към момента Наредба № 6 от 26.10.2018 г. е значимо: с  9818,00 лв. за хектар за площи до 4,99 ха; с 9846,00 лв. за хектар за площи до 9,99 ха и с 9865,00 лв. за хектар за площи над 10 ха. Посоченото намаление ще доведе до пълен отказ от кандидатстване за изграждане на автоматизирани системи за напояване или изграждане на неефективни и неработещи съоръжения.
 • Считаме предложените промени за дейността Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване“ за необосновани и ненужни.

 

Предлагаме: Запазване на изискванията по отношение на пределните цени и допустимите операции за дейност: „Изграждане на автоматизирани система за капково напояване“, установени в действащата към момента Наредба № 6 от 26.10.2018 г.

 

 1.  По § 20.

Предлагаме:  за прием 2020 година по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ 2. Максималният размер на финансовата помощ да е както следва:

 • до 80 на сто от разходите за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени по приложение № 1 и технологична карта към инвестиционния проект за дейности по т. 1 и 2, б. „а“, „б“ и „в“ по Чл. 5. (1) от Наредба № 6 от 26.10.2018 г.
 • до 75 на сто от разходите за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени по приложение № 1 и технологична карта към инвестиционния проект за всички дейности по т. 3 по Чл. 5. (1) от Наредба № 6 от 26.10.2018 г.

 

05 юни 2020 г. 16:50:05 ч.
Delin Dochev

Предложение

1. Относно подпорната конструкция:

- определени са два вида тел за изграждане на подпорна конструкция - 2мм и 3мм. Съществуват телове, които са с по-малък диаметър и са с по-добри якостни показатели от предложените. Не може да се слага рамка на това клиентът какъв тип тел да използва за изграждане на конструкцията.

2. Относно напоителната система:

а) Крайно неуместно е да се ограничава потребителя да изгражда само автоматизирани поливни системи. Поливната система може да бъде не по-малко ефективна ако е с ръчно управление. Изграждането на автоматизирана поливна система на места, където няма електро захранване и постоянно водоподаване е един необоснован разход, който не може да бъде използван пълноценно от фермерите. За това смятаме, че е редно да се премахне определението "автоматизирана поливна система" и типа на системата автоматизирана или с ръчно управление да се избира от клиента.

б) Поливните системи са обект на проектиране. За това не е точно да се определя количеството и цена спрямо площта на така наречените "постоянни компоненти". Например броя на спирателните кранове, типа на помпения агрегат, устройството за внасяне на тор, филтрите за пречистване на вода се избират според количеството вода, което може да се подсигури от наличния водоизточник, както и от неговия тип. Не може да не се използва хидроциклонен филтър за площи от 1 до 9.99 ха, а за площ над 10 ха да е възможно. 

Точно така наречените в предложението "постоянни компоненти" не могат да бъдат определени, като такива. 

3. Относно така наречените "променливи компоненти" не сме съгласни с това да се определя използването само на поливни маркучи без капкуватели и допълнително монтиране на капкуватели. Типа на маркуча за капково напояване се избира от проектанта и със съгласуването с инвеститора, според:

- схемата на засаждане на лозята

- типа на почвата

- климатичните условия

- дължината на редовете

- геодезията на терена

За това не може да се определя използването на определен тип капков маркуч, както и търговско наименование или марка на същия.

Количеството на капковия маркуч в хектар зависи от междуредовото разстояние на лозовото насаждение. За това количеството на капковия маркуч и тела за окачване на същия са според избраното междуредово разстояние, което е продиктувано от използвания сорт и формировка на лозята. 

4. Относно предложената цена за мотаж на капково напояване от 230 лв./ха смятаме, че е нереална и необосновано ниска. Не е ясно възоснова на какво и как тя е формирана. Цената би трябвало да се определя от типа на сложност на изпълнение на проекта, неговото местонахождение и др. 

Надяваме се, че ще вземете мнението ми под внимание.

 

11 юни 2020 г. 20:06:05 ч.
popov

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАБЕЛЕЖКИ ЗАВАРЕНИ СЛУЧАИ

С §4 се създава ал. 4 към чл. 7 от Наредбата, с която разпоредба се вменява  задължение за водене на подробен дневник по дни, подписан от агроном, като неотчетените  по този начин от дейности от технологичната карта, няма да се признават, т.е. няма да се заплащат от ДФЗ съгласно договора. От преходните разпоредби е видно, че заварените случаи не са уредени. Този пропуск следва да се коригира с текст в ПЗР, от който да е видно, че това изискване не касае ЗАВАРЕНИТЕ СЛУЧАИ, какъвто е моят. Договорът ми по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозята" е в заключителна фаза и същият следва да приключи до края на м. юли тази година. Предстои ми в близките дни да подам уведомление до ИАЛВ за неговото приключване, за да ми бъде направена и поредната проверка. Ето защо моля В ПРЗ на проекта за ИД на НАРЕДБАТА да бъде уредено, че нововъведеното изискване за водене на дневник, не се отнася до заварените случаи на изпълнение на проект, иначе би се стигнало до правен абсурд да бъдат санкционирани добросъвестни земеделски стопани.

От друга страна правя изрична бележка, че липсва образец на дневник по чл. 7, ал. 4 от Наредбата. Не е ясно как следва да бъде изписвана и удостоверявана  дейност, която се извършва в рамките на по-дълъг период от време - повече от 1 ден. Как следва да се извършва заверката и как следва да се докаже правоспособността на съответния агроном - дали са необходими копия на  документ за самоличност и би ли се признала заверената от самия агроном негова диплома ? Считам, че изискването за водене на дневник  е изписано много общо, което създава предпоставки за формално непризнаване на извършени дейности от добросъвестни бенефициенти.

16 юни 2020 г. 10:53:17 ч.
AIvanov

Предложения по Наредба 6

1. Предлагаме  да отпадне чл. 6, ал. 2, т. 14 от Наредбата, определящ като недопустими за подпомагане дейности, извършвани върху площи, включени в лозарското стопанство преди по-малко от една година преди датата на подаване на заявлението. Това е ограничаване на нормалната дейност и икономическата активност на кандидата, което не е мотивирано и не произтича от разпоредбите и духа на европейското законодателство в сектор Вино.

2. Предлагаме да отпадне чл.17, ал. 6 от Наредбата – текстът е противоречив и неясен – от една страна се предвижда ДФЗ да получи в кратък срок (3 дни) информация от ИАЛВ по служебен път, от друга страна се предвижда бенефициерът да подаде заявление до ТЗ на ИАЛВ за издаване на удостоверение, като по никакъв начин не е уредена тази процедура и сроковете по нея. На практика, прилагането на този текст води до скъсяване на срока на договора между ДФЗ и бенефициера. В допълнение на това тази процедура до голяма степен дублира процедурата по уведомление за  край на засаждане регламентирана в Закона за виното и спиртните напитки.