Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба №16 от 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ендокринология и болести на обмяната (обн. в ДВ, бр. 95 от 2019 г.)

Проектът на наредба за изменение на Наредба № 16 от 21.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ендокринология и болести на обмяната е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Медицинската специалност „Ендокринология и болести на обмяната“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на пациенти с ендокринни заболявания и нарушения на метаболитната обмяна. Изискват се са компетенции в областта на диагностика, профилактиката и рехабилитацията, назначаване на необходимите изследвания и консултации и тяхната интерпретация и умение да се провежда съвременно лечение.

Причините за разработване на проекта на наредба за изменение на Наредба №16 от 21.11.2019 г. приемане на фармако-терапевтично ръководство по ендокринология и болести на обмяната са свързани с допълнение в етиологията, диагностиката и лечението на хипофосфатемични рахити.

С проекта наредба се цели да се създаде правна регламентация  на лечението на хипофосфатемични рахити. В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се постигне осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка и адекватна специфична лекарствена терапия.

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност  „Ендокринология и болести на обмяната“, в частност по отношение на хипофосфатемичните рахити.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg


Дата на откриване: 20.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 18.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари