Обществени консултации

Проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт

Причините, които налагат приемането на предложения проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт (ЗД на ЗСВ), са свързани с необходимостта от изграждане на единна информационна система на съдебното изпълнение (ИССИ) в Република България, чрез която информацията по движението на изпълнителните дела ще бъде централизирана в една база данни и ще е достъпна за всеки потребител на територията на страната или извън нея.

Специфичните цели на законопроекта са свързани:

• с повишаване на гаранциите за справедлив изпълнителен процес;

• с оптимизиране на дейностите по предоставяне на електронни услуги чрез осигуряване на достъп до изпълнителните дела за лицата, които имат правен интерес;

• с разширяване на обхвата и повишаване на бързината и ефективността на контрола върху дейността на съдебните изпълнители чрез използване на данните в информационната система на изпълнителните производства;

• със създаване на по-добри възможности за контрол върху изпълнителните производства;

• с постигане на единна и кохерентна електронна среда между информационните системи на съдебните изпълнители и ИССИ;

• с подобряване в значителна степен на ефективността и прозрачността в работата на органите по принудително изпълнение.

 


Дата на откриване: 20.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 19.6.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 май 2020 г. 18:11:31 ч.
Foteva

Съществуващият безплатен отдалечен достъп се превръща в платен

Съществуващият безплатен отдалечен достъп се превръща в платен

Невярно е посоченото в мотивите и в приложената оценка на въздействието твърдение, че „Наличието на отделни информационни системи при съдебните изпълнители не облекчава страните по делата, тъй като те не осигуряват възможност за отдалечен достъп за извършване на справки.“

Тъкмо обратното – почти всяка от тях осигурява възможност за отдалечен достъп на взискателите и то напълно безплатно.

Твърди се, че ИССИ ще осигури отдалечен достъп, като за него, доколкото същият ще се явява една от услугите по новия чл.360у, ал.3 и ал.5 на ЗСВ, участниците в изпълнителните производства ще заплащат такси към бюджета, чиито размери ще бъдат определени  с  тарифа  на Министерски съвет.

Тоест, на практика се цели нещо, което към момента се ползва свободно и безплатно, да стане платено, като приходите ще постъпват в държавния бюджет.

Отдалеченият достъп до ИССИ трябва да остане напълно безплатен за страните в изпълнителния процес, така както безплатен е достъпът им до Единния портал за електронно правосъдие. Именно това ще повиши гаранциите за справедлив  процес, както се твърди в мотивите на законопроекта. Превръщането на сега съществуващия безплатен отдалечен достъп за взискатели в платен достъп за взискатели и длъжници ще има точно обратния ефект. Взискателите ще бъдат лишени от безплатния достъп, който ползват сега и това ще ги откаже да следят движението по делата по посочения начин. Длъжниците обикновено не разполагат с достатъчно средства, така че едва ли биха си позволили такъв достъп. Тоест, ще се случи обратното на това, което се твърди в оценката за въздействие. Последната предвижда, че: „Системата  ще  дисциплинира  съдебните  изпълнители,  тъй  като  чрез  нея  всяко  лице, което е участник в изпълнително производство или е пълномощник на страна по делото, ще има  право  на  отдалечен  достъп  само  до  това  дело.“ Отнемането на безплатния отдалечен достъп за взискателите и замяната му с платен ще ги демотивира да следят движението по делата, а с това напълно ще изчезне сега съществуващата мярка за дисциплиниране на съдебните изпълнители, които в момента знаят, че взискателите по делата следят действията им чрез отдалечения достъп.

За избягване на горното, ал.3 и ал.5 на новия чл.360у следва да придобият следната редакция:

"(3)    Чрез    информационната    система    на    съдебното    изпълнение    по    ал. 1 Министерството  на  правосъдието  предоставя  електронни  административни  услуги  на участниците  в  изпълнителните  производства  при  спазване  на  изискванията  по  Закона  за електронното управление. Правото на  отдалечен достъп до конкретно изпълнително дело е безплатен за страните по делото и техните пълномощници.

(5)  Извън случаите по ал.3, изр.второ и ал.4 на настоящия член, на  база  на  съдържащите  се  в  информационната  система  по  ал.  1  данни, Министерството на правосъдието може да предоставя електронни административни услуги на лицата, които имат правно основание за достъп до информацията. Услугите се заявяват през електронния портал на Министерството на правосъдието. За предоставяне на услугите Министерството  на  правосъдието  събира  такси  в  размери,  определени  с  тарифа  на Министерски съвет.“