Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства

Предложението за изменение и допълнение на наредбата произтича, на първо място, от приетата на 15 ноември 2017 г. Директива (ЕС) 2017/2109 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 година за изменение на Директива 98/41/ЕО на Съвета относно регистрацията на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите членки на Общността, и на Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки (Директива (ЕС) 2017/2109).

Промяната на Директива 98/41/ЕО е в следствие опитът, натрупан в процеса на прилагането й и резултатите от проверката за пригодност по Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT), които показват, че информацията относно лицата на борда не винаги е лесно достъпна за компетентните органи, когато им е необходима. В тази връзка, действащите изисквания на Директива 98/41/ЕО са изменени и приведени в съответствие с изискванията за деклариране на данни по електронен път, с което да се постигне по-голяма ефикасност.

На следващо място чрез националната система за обслужване на едно гише, установена в Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, и чрез системата за обмен на морска информация на Съюза (SafeSeaNet), установена в Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета събирането, предаването и обменът на свързани с корабите данни стана възможно и съответно беше опростено и хармонизирано. Ето защо информацията относно лицата на борда, изисквана съгласно Директива 98/41/ЕО, трябва да бъде декларирана в националната система за обслужване на едно гише, което позволява на компетентните органи лесно да получат достъп до данните в случай на извънредна ситуация или след произшествие в морето. Броят на лицата на борда следва да се декларира в националната система за обслужване на едно гише с подходящи технически средства.

За да се улесни предоставянето и обмена на информация, декларирана съгласно Директива (ЕС) 2017/2109, и с цел да се намали административната тежест, Република България ще използва хармонизираните формалности за даване на сведения, вече установени с Директива 2010/65/ЕС. Директива 2010/65/ЕС е въведена в българското законодателство посредством действащата Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване. В случай на произшествие, засягащо повече от една държава членка, Република България ще предоставя информация на други държави членки чрез системата SafeSeaNet.

Във връзка с гореизложеното основната част от изискванията на Директива (ЕС) 2017/2109 са транспонирани в националното законодателство с промяната на     Наредба № 7 от 23 май 2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега (Наредба № 7).

С цел пълното въвеждане на Директива (ЕС) 2017/2109 в българското законодателство се предлага създаването на чл. 31а и чл. 35а в Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване. Разпоредбите на чл. 31а и чл. 35а регламентират условието всеки пътнически кораб, посещаващ и напускащ пристанище на Република България да подава информацията съгласно чл. 57 и чл. 58 от Наредба № 7 до Националния център за електронен документооборот на морския транспорт.

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване предвижда и промяна на чл. 41, ал. 1 и чл. 41в, ал. 1 с оглед актуализиране европейското законодателство, регламентиращо защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OB L 119 от 2016 г.) и Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ, L 295 от 2018 г.).

Проектът на нормативен акт по отношение на промените, свързани с транспонирането на Директива (ЕС) 2017/2109 е изготвен в изпълнение на мярка № 88 от Плана за действие за 2020 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, приет с Решение № 25 на Министерския съвет от 17 януари 2020 г.

Второто важно основание за изготвяне на проекта на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване е актуализиране в националната правна уредба на формулярите FAL от Конвенцията за улесняване на международното морско корабоплаване (конвенцията), съставена в Лондон на 9 април 1965 г., ратифицирана със закон (ДВ, бр. 59 от 1998 г.), в сила за Република България от 21 юни 1999 г. (ДВ, бр. 56 от 1999 г.). Формулярите FAL са стандартизирани форми разработени от Международната морска организация (ИМО), които се осъвременят при необходимост и следва да бъдат въведени в националното законодателство на държавите страни по Конвенцията. Последната промяна на формулярите FAL е в сила от 1 януари 2018 г. За целта проекта на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване предвижда промяна на Приложение № 2 към чл. 27, ал. 1, т. 1 и чл. 34, ал. 1 на Наредбата.

На последно място мотив за изготвяне на проекта на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване е въвеждането в националната правна уредба на Дунавските навигационни стандартни формуляри (DAVID).

В изпълнение целите на Дунавската стратегия през 2015 г. беше създадена експертна работна група между Приоритетна област 1а „Подобряване на корабоплаването по вътрешните водни пътища” и Приоритетна област 11, като в края на 2018 г. беше постигнато съгласие по съдържанието на формулярите DAVID. Това съгласие беше подкрепено и на политическо ниво на срещата на транспортните министри от дунавските държави на 3 декември 2018 г.

Резултатите от съвместната Работна група на Приоритетна област 1а „Подобряване на корабоплаването по вътрешните водни пътища” и Приоритетна област 11 бяха насочени към опростяване, хармонизиране и цифровизация на административните процеси, свързани с корабоплаването по р. Дунав и доведоха до първи набор от хармонизирани формуляри за граничен контрол (доклади за пристигане и отплаване, списък на екипажа и списък на пътниците).

Дунавските навигационни стандартни формуляри (DAVID) са одобрени от Управителните групи на Приоритетна област 1а „Подобряване на корабоплаването по вътрешните водни пътища” и Приоритетна област 11 на Дунавската стратегия и са част от текущия проект TEN-T Corridor.

Във връзка с гореизложеното проектът на акт предвижда промяна на Приложения № 12, 13 и 15 на наредбата, отразени в § 3-5, 9-11 от проекта на ПМС.

В изпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 4, т. 1 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г., попр., бр. 66 от 2010 г., изм., бр. 2 и 105 от 2011 г., доп., бр. 68 от 2012 г., изм., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., изм. и доп., бр. 53 от 2014 г., изм., бр. 76 от 2014 г., изм. и доп., бр. 94 от 2014 г., изм., бр. 101 от 2014 г., изм. и доп., бр. 6 от 2015 г., изм., бр. 36 от 2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 2016 г., изм., бр. 7 и 12 от 2017 г., изм. и доп., бр. 39 от 2017 г., бр. 3 от 2019 г.) и чл. 35, ал. 1, т. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация е изготвена и към този доклад се прилага таблица за съответствие на националното законодателство с нормите на вторичното право на Европейския съюз, съдържащи се в Директива (ЕС) 2017/2109 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 година за изменение на Директива 98/41/ЕО на Съвета относно регистрацията на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите членки на Общността, и на Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки.е изготвена Таблица за съответствие с нормите на европейското право (Директива (ЕС) 2017/2109).

Приложено е и становище на Работна група 9 „Транспортна политика” към Съвета по европейските въпроси.

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, за което е изготвена и приложена одобрена финансова обосновка в съответствие с чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Към този доклад се прилага и частична предварителна оценка на въздействието на проекта на акт, съобразена с бележките и предложенията, съдържащи се в становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет.

В съответствие с чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове и в изпълнение на чл. 35, ал. 2, т. 7 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, проектът на постановление, докладът, съгласуваната частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет са публикувани на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и в Портала за обществени консултации на Министерския съвет. Предвид срокът за въвеждане (21.12.2019 г.) на Директива (ЕС) 2017/2109 в българското законодателство, както и във връзка със стартирала на 24 януари 2020 г. от Европейската комисия процедура за нарушение № 2020/0008 срещу Република България по чл. 259 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно нетранспониране в срок на разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/2109, на заинтересованите лица е предоставена възможност да се запознаят с горецитираните документи и да представят писмени предложения или становища в 14-дневен срок от публикуването им.

 

Лице за контакт:
Силвина Бакърджиева
Старши експерт в дирекция ППУ
Изпълнителна агенция „Морска администрация“
Тел.: 0700 10 145
E-mail: Silvina.Bakardzhieva@marad.bg
 

 


Дата на откриване: 21.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 4.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари