Обществени консултации

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 63 за прилагане на Указ № 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материалноотговорни и други длъжности от осъдени лица

С § 51 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит е отменен Указ № 1074 от 1974 г. за ограничаване заемането на отчетнически, материално-отговорни и други длъжности от осъдени лица (обн., ДВ, бр. 42 от 1974 г.; изм. и доп., бр. 34 от 1984 г. и бр. 26 от 1988 г., отм., бр. 18 от 2020 г.). 
Наредба № 63 за прилагане на Указ № 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материалноотговорни и други длъжности от осъдени лица, чиято отмяна се предлага с проекта на акт, е издадена на основание чл. 2 от отменения указ. 
Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 20.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 19.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари