Обществени консултации

Проект на Наредба за формата и съдържанието на годишните доклади за дейността на одитните комитети на предприятията от обществен интерес

С проекта на Наредба за формата и съдържанието на годишните доклади за дейността на одитните комитети на предприятията от обществен интерес се създава подзаконовата нормативна уредба в съответствие с измененията и допълненията в Закона за независимия финансов одит (ДВ, обн. бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.)
 
Причините за изготвяне и приемане на проекта са свързани с изискването одитният комитет във всяко предприятие от обществен интерес да изготвя и чрез своя председател да предоставя на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори годишен доклад за дейността си съгласно нормата на чл. 108, ал. 1, т. 9 от Закона за независимия финансов одит.
 
Информацията от годишните доклади за дейността на одитните комитети на предприятията от обществен интерес осигурява необходимите данни за изпълнение от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори на задължението й съгласно Регламент (ЕС) № 537/2014 и Закона за независимия финансов одит да извършва редовно наблюдение на пазара на услугите по задължителен финансов одит на тези предприятия и оценка на резултатите от работата на одитните им комитети.
 
Данните от годишните доклади са необходими и за целите на сътрудничеството и обмена на обобщена информация с Комитета на европейските органи за надзор на одита към Европейската комисия.
 
С приемането на наредбата подаването на годишните доклади от одитните комитети ще бъде улеснено и облекчено чрез използването на електронна платформа. Ще бъде възможно да бъде направена по-добра преценка за работата на одитните комитети от страна на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори поради по-пълната и изчерпателна информация, която ще бъде подавана от тях.
 
За прилагане на проекта на наредбата няма да е необходимо разходването на допълнителни бюджетни средства.
 
Резултатите от прилагането на наредбата предполагат също получаване на необходимата информация за анализ на пазара на услугите по задължителен финансов одит, както и установяване на практическите трудности за одитните комитети при изпълнението на техните задачи. Информацията за последното е необходима и за подобряване взаимодействието между ръководството на одитираното предприятие, одитния му комитет, външните одитори и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.
 
Бележки и коментари могат да бъдат изпращани на следния електронен адрес: d.kotzeva@cposa.bg


Дата на откриване: 20.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 20.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари