Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2010 г.

В разпоредбата на чл. 7, ал. 5 от Правилника за издаване на българските лични документи (ПИБЛД) е предвидено, че за удостоверяване на трайно увреждане при подаване на заявление за издаване на български личен документ се представя валиден удостоверителен документ, издаден от компетентен орган, копие от който се прилага към заявлението. Съгласно разпоредбите на чл. 32, т. 1, б. „г“ и т. 2, б. „д“ и чл. 37, ал. 1, т. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи за издаване на лична карта, паспорт и СУМПС лицата с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто заплащат такса в намалени размери. Съгласно § 2 от Преходните и Заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане (ППЗСП), хората с трайни увреждания, на които намалената работоспособност е установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или са я навършили в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват правата си по правилника пожизнено, независимо от определения в експертното решение срок. В обхвата на правата по посочения правилник влизат единствено тези, свързани с отпускане на социални помощи и предоставяне на социални услуги. Лицата, които придобият това право на по-късен етап след издаване на експертното решение не могат се ползват с намаления размер на държавна такса в Тарифа № 4 при издаване на български лични документи, освен ако не поискат преосвидетелстване, съгласно същия текст на ЗЗ. Предвиденото в проекта допълнение на ПИБЛД цели намаляване на финансовата тежест за лицата, на които намалената работоспособност е установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или са я навършили в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК); прецизиране и по-подробно регламентиране на разпоредбата на чл. 7, ал. 5 от ПИБЛД; намаляване на административната тежест, в синхрон с приети решения на Министерски съвет от 2017 г., 2018 г. и 2019 г. Приемането на предложението за допълнение на чл. 7, ал. 5 от ПИБЛД ще доведе до намаляване на административната и финансова тежест за лицата, на които намалената работоспособност е установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или са я навършили в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК).


Дата на откриване: 20.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 19.6.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 май 2020 г. 09:24:29 ч.
asene

Административната тежест

Уважаеми Госпожи и Господа,

Добър е замисълът след като повече от 15 години важи правилото за пожизнените ТЕЛК-решения на лицата навършили възраст за пенсия да предлагате промяна в ПИБЛД с цел финансови облекчения за гражданите. 

Бих предложил още едно административно облекчение: Лицата имащи ТЕЛК решение с 50 и над 50% само да декларират наличието му с изписване на номер и дата върху заявлението за личен документ, а служител на МВР да прави справка за верността в системата RegiX, без да се прилага копие, в което са видни данни за здравния статус на лицето.

В случай, че лицето е декларирало неверни данни за наличието на ТЕЛК, при явяване за връчване на готовия личен документ, следва да заплати разликата по Т4 до дължимата такса.

С уважение: А. Михалков