Обществени консултации

Постановление на МС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация”

Промените в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация” са свързани с:

1. Въвеждане на чл. 8 от Директива 2009/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно спазването на изискванията за държавата на знамето(ОВ L 131, от 2009 г.)( Директива 2009/21/ЕО).
Директива 2009/21/ЕО има за цел да гарантира, че държавите-членки на Европейския съюз ефективно и последователно изпълняват задълженията си като държави на знамето. Директивата се прилага спрямо администрацията на държавата, под чието знаме плава корабът. Съгласно разпоредбите на Директива 2009/21/ЕО преди да се разреши експлоатацията на кораб, получил правото да плава под знамето на държава-членка, последната трябва да гарантира, че съответният кораб отговаря на приложимите международни правила и разпоредби като проверява резултатите по отношение на безопасността. При необходимост държава-членка се допитва до предишната държава на знамето, за да установи дали все още има неотстранени неизправности или нерешени въпроси по отношение на безопасността, които са били идентифицирани от последната.
Съгласно разпоредбата на чл. 8 на Директива 2009/21/ЕО до17 юни 2012 година Република България следва да разработи, въведе и поддържа система за управление на качеството за оперативните аспекти от дейностите, свързани с държавата на знамето на своята администрация. Тази система за управление на качеството се сертифицира в съответствие с приложимите международни стандарти по качеството. Дейността по разработване, въвеждане и поддържане на система за управление на качеството се осъществява от Изпълнителна агенция „Морска администрация”. На следващо място с цел изпълнение изискванията на чл. 8, параграф 2 от Директива 2009/21/ЕО изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” следва да представя на Европейската комисия доклад за показателите на Република България като държава на знамето в случай, че Република България фигурира в черния списък или фигурира за две последователни години в сивия списък, публикувани в най-скорошния годишен доклад на Парижкия меморандум за разбирателство относно държавния пристанищен контрол. Докладът установява и анализира главните причини за липсата на съответствие, които са довели до задържанията и неизправностите, послужили като основание за включването в черния или сивия списък. Докладът се представя не по-късно от четири месеца след публикуването на доклада на Парижкия меморандум за разбирателство относно държавния пристанищен контрол.
В тази връзка са и предвидените изменения на чл. 9, чл. 18, чл. 21 и чл. 22 от Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация”.
 
2. Съобразяване на нормативния акт с последните изменения и допълнения на Кодекса на търговското корабоплаване (обн., ДВ, бр. 92 от 2011 г).
2.1. В чл. 4, 9, 19, 22 и 33 от проекта на устройствен правилник са отразени промените в Кодекса на търговското корабоплаване, които са свързани с допълване и усъвършенстване на разпоредбите, регламентиращи териториалната компетентност и функциите на Изпълнителна агенция „Морска администрация”.
2.2. Предвиждат се изменения и допълнения на чл. 25, където:
2.2.1. промяната в т. 4 цели уеднаквяване на употребените термини съобразно новите изменения в Кодекса на търговското корабоплаване;
2.2.2. промяната в т. 11 цели прецизиране на текста относно дейността по оформянето на документите за пристигането и заминаването на корабите в българските пристанища. Тази функция се осъществява от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, а Изпълнителна агенция „Морска администрация” единствено контролира осъществяването на дейността.
2.3. На следващо място се предвижда и създаване на нова т. 12, в ал. 2 на чл. 28 от Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация” съгласно, която директорите на регионалните дирекция на ИА „Морска администрация” имат право да постановяват вписване или отказват вписване на кораб в регистровите книги по чл. 34, ал. 1 и 2 от Кодекса на търговското корабоплаване, както и вписване на промени в обстоятелствата или заличаване на извършено вписване.
 
Предложението е свързано с обстоятелството, че на практика тази дейност се извършва от регионалните директори на ИА „Морска администрация”, но това не е правно регламентирано в българското законодателство. Както Кодекса на търговското корабоплаване така и Наредба 1 от 10 януари 2003 г. за вписване в регистъра на корабите (обн. ДВ. бр.7 от 2003г., изм. ДВ. бр.78 от 2004г., изм. ДВ. бр.59 от 2005г., изм. ДВ. бр.32 и 91 от 2006г., посл. изм. ДВ. бр.44 от 11 Юни 2010г.) използват понятието „ИА „Морска администрация”” и не създават възможност за делегиране на правомощия. Делегирането на правомощия не може да стане със заповед на изпълнителния директор на ИА „Морска администрация” тъй като няма правно основание за това и би било добре да има текст в българското законодателство в този смисъл. Предложението цели и избягване на възникване на спорове във връзка с това дали регионалните директори са компетентни да извършват дейността по новата т. 12 и кой е горестоящия административен орган в случай на обжалване по административен ред.
 
3. Влизане в сила от 15 март 2012 г. на промените в Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията
Съгласно чл. 12, ал. 1 от наредбата при разработването и утвърждаването на длъжностното разписание задължително се спазват нормативи за численост на персонала по длъжности като в отдел към дирекция трябва да има не по-малко от 6 щатни бройки и в дирекция могат да се създават не по-малко от два отдела. В тази връзка с оглед запазването на двата отдела към Дирекция „Европейски съюз, международни отношения и проекти” се предвижда промяна в числеността на дирекция „Инспекционна дейност” от 19 на 18 служители. В тази връзка е и предвидената промяна в Приложението към чл. 16, ал. 2  от проекта на устройствен правилник, съгласно която в графата дирекция „Европейски съюз, международни отношения и проекти” числото „12” се заменя с „13”, а в графата дирекция „Инспекционна дейност” числото „19” се заменя с „18”.
 
4. Задължения по сключени договори:
Предвижда се изменение на чл. 25а, свързано с изпълнение на задълженията, произтичащи от сключването на Договор за ползване на европейската система CleanSeaNet за сателитен мониторинг на нефтеното замърсяване и идентифициране на корабите замърсители между правителството на Република България и Европейската агенция за морска безопасност и Договора за ползване на системата SafeSeaNet за обмен на данни чрез STIRES интерфейс.
 
Измененията и допълненията на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация” няма да доведат до пряко или косвено отражение върху държавния бюджет.
 
Лице за контакти:
Силвина Бакърджиева
ИА „Морска администрация”
Тел. 02/ 930 09 10


Дата на откриване: 17.2.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 1.3.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари