Обществени консултации

Проект на наредба за изменение на Наредба № 7 от 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания

Проектът на наредба за изменение на Наредба № 7 от 03.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Медицинската специалност „Неврология“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на всички категории заболявания, отнасящи се до централната, периферната и вегетативната нервна система. Неврологията е наука, която изучава неврологичните разстройства, както и методите за тяхната диагноза, лечение и профилактика.

Причините за разработване на проекта на наредба за изменение на Наредба 7/03.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания са свързани с последните приети национални консенсуси за диагностика и лечение на редица неврологични заболявания:

- диагностика и лечение на мозъчни инсулти;

- диагностика и лечение на тромбози на мозъчните вени и дурални синуси;

- левкодистрофии, невролипидози, обменни енцефалопатии, церебеларни дегенеративни заболявания или атаксии;

-   прогресивни мускулни дистрофии тип пояс-крайник;

-   спинална мускулна атрофия;

-    епилепсии.

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Неврология“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg.


Дата на откриване: 27.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 25.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари