Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия

Началникът на Военномедицинска академия - генерал-майор професор Венцислав Мутафчийски с докладна записка предлага на министъра на отбраната проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия (ВМА) (издаден от министъра на отбраната, oбн., ДВ, бр. 107 от 28.12.2018г., в сила от 1.01.2019 г.Предвид експертизата на Централната военномедицинска комисия като основния военномедицински експертен орган в състава на ВМА, се предвижда същата да стане структура на пряко подчинение на Началника на ВМА. В този смисъл подробно в новия чл. 48а се регламентират функциите й, като цялостната й дейност се урежда с акта на министъра на отбраната по чл. 141, ал.2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Длъжността "помощник-началник на ВМА по административните дейности",чиито функции са посочени в чл. 11, се девоенизира и за в бъдеще се предвижда да се заема от цивилен служител по трудово правоотношение. Това предложение е свързано с възстановяването на длъжността "заместник-началник на ВМА по войсковото медицинско осигуряване", който ще поеме изцяло управлението на военните и военномедицинските въпроси от дейността на ВМА. В такъв случай не се налага служителят, който реално отговаря и управлява административно-стопанската дейност и координира дейностите на административните звена от ръководство и централна администрация на ВМА (управление на човешки ресурси, логистика, охрана, транспортни дейности и др.) да бъде военнослужещ. Направени са изменения и допълнения във връзка с предложеното ново разпределение на задълженията между тримата заместници на началника на ВМА. В тази връзка се предвижда отмяната на чл. 9, ал. 1, т. 5, респ. редакция на чл. 10, ал.1, т.9, тъй като тези функции се прехвърлят към заместник-началника на ВМА по войсковото медицинско осигуряване.Предложените изменения и допълнения в Приложение № 1 към чл. 18, ал. 2 относно дейностите на болниците в структурата на ВМА произтичат от необходимостта от привеждането им в съответствие с променените медицински стандарти и са съпроводени от издадени удостоверения от съответните регионални здравни инспекции за изпълнение на изискванията на наредбата по чл. 46, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и на утвърдените медицински стандарти, за всички многопрофилни болници за активно лечение в структурата на ВМА. В изпълнение на чл.35, ал.3, т.3 от Закона за лечебните заведения и чл. 92, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, предложеният проект на Правилник е съгласуван с министъра на здравеопазването. Проектът на Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия се публикува за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на отбраната в 14-дневен срок, поради необходимостта от спешно синхронизиране на правилата, уреждащи дейността на ВМА, с настъпилите нормативни промени, които пряко я касаят. Съкращаването на срока на обществените консултации се налага и поради обстоятелството, че от 01.07.2020 г. влизат в сила организационно-щатните промени във ВМА, приети с Постановление № 371 на МС от 20.12.2019 г. за изменение и допълнение на ПМС № 382/2015 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили до 2020 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 2016 г.). От същата дата следва да влязат в сила и предложените изменения и допълнения на Правилника за устройството и дейността на ВМА.Съкращаването на срока за обществени консултации е пряко свързано и с необходимостта предлаганите промени и реорганизации в структурните звена на ВМА да бъдат отразени в Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия и по-конкретно в Приложение № 1 и Приложение №2, въз основа, на които се преценява регистрацията на многопрофилните болници за активно лечение и болниците за продължително лечение и рехабилитация от структурата на ВМА и издадените им удостоверения за изпълнение на изискванията на наредбата по чл. 46, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и на утвърдените медицински стандарти


Дата на откриване: 26.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 8.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари