Обществени консултации

Детайлизирана стратегия по Приоритет 12 „Здраве и спорт“ на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030

Адрес за изпращане на становища и предложения: kgecheva@mh.government.bg; adgeorgieva@mh.government.bg


Дата на откриване: 27.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 9.6.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 юни 2020 г. 21:10:57 ч.
ИмаБГ20

Спрете веднага монирането на 5Г антените!

Доказана е от много учени по света вредата от електромагнитното високо честотно облъчване на 5G и

Вие знаете това! Ако имате нужда от още доказателства, то финансирайте в допълнителни изследвания за въздействието на тези честоти, които разболяват и убиват всички живи същества! 

Моля, нека здравето на народа ни бъде по-важно от печалбите на малцина! 

НЕ позволявайте да бъде въведена в България! Спрете монтажа на антените за 5G веднага! 

Народът няма да се примири! Не си харчете парите и труда да ги монтирате! Предупредени сте отдавна - масите ви показаха неприемането да бъдем убивани! Нямате право да се подчинявате на чужди интереси, след като това е геноцид на народа ви! Вие би трябвало да се грижите за народа си, а не да го убивате!  

 

 

 

 

 

 

09 юни 2020 г. 13:04:12 ч.
арх. Петко Любенов

Във връзка с: Приоритет 12 „Здраве и спорт“ на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030

Във връзка с оправданите опасения на все повече граждани свързани с инвазията на мобилните мрежи от пето поколение и реакцията и мерките които започнаха да приемат правителствата на не малко държави, не виждам в програмата да са предвидени средтсва за предварителни задълбочени медицински изследвания, които да докажат безвредността на излъчването от тези 5G мрежи електромагнитни полета (ЕМП).

Самото твърдение на техните дистрибутори и собственици, че са безвредни не е вярно или поне не е на 100% вярно.

Съществуващите у нас норми за напрегнатостта на електромагнитните полета са от 1990г. Тогава мобилни телефони и интернет нямаше (интернет беше в началото на своето разпространение и се разпространяваше по медните проводници на съществуващата в страната ни аналогова телефонна мрежа.

Днес въздушната среда е наситена с най-различни висикочестотни излъчвания от всякакви източници - радиопредаватели транслиращи сигнал за радиопредавания и телевизионно излъчване, клетки на мобилни оператори, базови станции на същите тези мобилни оператори от магистрален тип, модеми за wi-fi комуникация на къси дистанции, мрежи на военните и пр.

Самото замерване с уред на напрегнатостта на полето в някакви точки от средата не е достатъчно надеждно и меродавно и няма гаранции за това, че обслужва обществения интерес.

Предложението ми е в тази програма с предвидени над 63 милиарда лева за период от 10 години, част от тези пари да се насочат приоритетно в научни медицински изследвания за влиянието на ЕМП върху здравето на човека и приоритетно върху детското здраве, защото чувствителността на всеки организъм може да варира в определени граници.

Средства следва да се предвидят и за  постоянен мониторинг на излъчването, като монтирането на клетките с определена максимална фабрична мощност, (непревишаваща допустимата по стандарт, който следва да бъде създаден) бъде съчетано с монтирането на мониторингови измервателни уреди за напрегнатостта на ЕМП, контролирани от граждански комитети/настоятелства, съставени от лица които постоянно живеят в обхвата на излъчващите съоръжения.

09 юни 2020 г. 14:55:11 ч.
konstantina_70

5ж е нарушение на Конституцията на РБ , да бъде ВЕДНАГА прекратено инсталиране на 5 ж антени!!

В ревизията от 2020г. на Ръководството на МКЗНЛ /превод ICNIRP (неправителствена организация!)   остава въздействие < 6 минути, като се отчитат само термалните ефекти, потенциалните нетермални ефекти като рак, неврологични въздействия, стерилитет, нарушения в имунната система не се отчитат!) Научната общност иска преразглеждане на стандартите!

В  днешни  времена  -  2020г.  експозицията  на  ЕМП  се  е  увеличила  стотици   пъти,   като тяхното  въздействие  е  24/ 7 / 365 дена!  Това  не може да  се дефинира  като КРАТКОТРАЙНО въздействие!  А в последните години,  поради  технологичния  напредък  стойностите  на ЕМП са един   квантилион   (1 000 000 000 000 000 000) пъти  по-високи  над   природните   стойности на планетата! Затова говори проф. Оле Йохансон тук: https://www.youtube.com/watch?v=UNCzkKwjP4I&fbclid=IwAR1BfDm2kcoT5v77kKXqoP7iPnJnArvXkQhaerhO695U9DgGxcSGqcmuw40

Препоръка 1999/519/ЕО на Съвета от 12 юли 1999 г. съветва: „Държавите-членки отговарят за защита на своето население от потенциални рискове от експозицията на ЕМП и могат да приложат по-строги пределни стойности от тези, които са установени в Препоръката.“ Ето защо, в редица държави много обезпокоени кметове, издадоха заповеди за спиране изграждането на 5G мрежата, до предоставяне на изследвания за безвредност.   В Брифинг  на Европейския Парламент от м. март 2020г. се повдигат редица въпроси – какво точно е 5G,  безопасна ли е по отношение на здравните ефекти и огромното постоянно въздействие върху населението, както и по отношение на сигурността на данните и т.н. https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646172 Още повече  официалният отговор на еврокомисаря Тиери Бретон на въпрос на евродепутата Иван Синчич от 12 февруари 2020г. P-000873/2020/rev.1 относно въвеждането на 5G е, че НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ЮРИДИЧЕСКО ЗАДЪЛЖЕНИЕ.  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-000873-ASW_EN.html                                                                                                                  Направила ли е НЦОЗА анализ на въздействието В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН върху общественото здраве във връзка с въвеждането на 5G технологията?

09 юни 2020 г. 15:00:06 ч.
konstantina_70

5ж е нарушение на Конституцията на РБ , да бъде ВЕДНАГА прекратено инсталиране на 5 ж антени!!

Препоръка 1999/519/ЕО на Съвета от 12 юли 1999 г.  призовава държавите-членки да вземат под внимание рисковете и ползите при решението си дали да предприемат действие, да информират обществеността, да насърчават изследвания на потенциалните въздействия на ЕМП върху здравето и да докладват на Съвета за своите действия. 

  ДА БЪДЕ СПРЯНО НЕЗАБАВНО ИЗГРАЖДАНЕТО НА 5Ж. 

  ДА СЕ ПРЕНАСОЧАТ ПАРИТЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА, НЕ ДЪРЖАВАТА ДА  ПРАВИ ПОСТОЯННИ БЛАГОТВОРИТЕЛНИ КАМПАНИИ!!!