Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България

Проектът е в изпълнение на приетите изменения в Закона за гражданското въздухоплаване, свързани с въвеждането в националното законодателство на изискванията на Директива 2009/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно летищните такси.
 
Целта на Директива 2009/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно летищните такси е да се установи обща рамка, която да уреди общите принципи за определяне на летищните такси на всички летища в ЕС, отворени за търговски трафик, чийто годишен трафик е над 5 милиона превозени пътници, както и за летището с най - голям брой пътнически превози във всяка държава – членка. 
 
За целите на регулирането, съгласно дефиницията, предвидена в чл.2, ал.4 от директивата, „летищна такса”, се определя като: налог, който се събира в полза на управляващия летището орган и се заплаща от ползвателите на летището за използване на съоръженията и услугите, които се определят изключително от управляващия летището орган и които са свързани с кацане, излитане, светотехническо осигуряване и паркиране на въздухоплавателните средства, както и с обработката на пътници и товари.
 
Настоящите изменения се съсредоточават в изготвянето на подзаконовата уредба в тази връзка. За тази цел е предвидена методика за изчисляване на таксите, които ще се събират от летищния оператор по чл.16 д от Закона за гражданското въздухоплаване - летищният оператор на летище с годишен трафик над 5 милиона превозени пътници или летищният оператор на летище с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България. Същата отчита становището на „Летище София” ЕАД, което е летищен оператор на летището с най-голям брой пътнически превози на територията на Република България. Методиката ще бъде част от наредбата – като Приложение № 1 от нея.
 
Проектът на методика е обсъждан на срещи с представители на потребителите на летище София, както и с представители на индустрията – представителни асоциации на авиационните оператори и въздушните превозвачи.
 
По изготвянето на проекта са консултирани летищните оператори на гражданските летища за обществено ползване на територията на страната, с оглед предлагането на стойности на таксите „сигурност” и „шум”, съобразени с действителните им разходи.          
 
В проекта на наредба са въведени новите такси „сигурност” и „шум”, заедно със съпътстващите ги компоненти. Компонентите, свързани със сигурността, са съответно извадени от компонентите, формирали досега съществуващите такси „кацане”, „пътници” и „паркинг”.  
 
В чл.15 в нови ал. 4 и 5 от проекта е отразено предложението на „Летище София” ЕАД във връзка с обслужването на пътници при изпълнение на полети, пренасочени към друго летище поради неблагоприятни метеорологични условия или други причини.
 
Проектът не само отразява във възможно най-широка степен постъпилите предложения от страна на летищните оператори, но и неизменно съобразява изискванията на документи Doc 9562 и Doc 9082 на ИКАО при изготвянето на методиката, съдържаща се в Приложение № 1 от проекта.
 
Предложените стойности на таксите „сигурност” и „шум” за летища Горна Оряховица, Пловдив, Варна и Бургас отразяват предложенията на съответните летищни оператори. ГД ”ГВА” е изискала от летищните оператори представяне на икономическа обосновка за предложените стойности на таксите, които следва да бъдат разходоорентирани, съобразени с нивото на предоставяните услуги, както и с цялостната стратегия за развитието на летищата в Република България.
 
Лице за контакт:
Милена Стойчовска,
Старши юрисконсулт
Отдел „Правен”, ГД „ГВА”,
Тел.02/9371075,
E-mail: MIvanova@caa.bg
           
 


Дата на откриване: 20.2.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 4.3.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари