Обществени консултации

проект на Постановление за отмяна на Правилника за устройството и дейността на НВУ "Васил Левски"

Действащият Правилник за устройството и дейността на Националния военен университет „Васил Левски“ е приет от Министерския съвет по предложение на министъра на отбраната, съгласувано с министъра на образованието и науката в изпълнение на чл. 216, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (отм.). С приемането на новия Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 12.05.2009 г.) беше предвидена аналогична регламентация относно правилниците за устройството и дейността на висшите военни училища /арг. чл. 95, ал. 1/. С последното изменение на тази разпоредба (обн. ДВ бр. 98 от 2016 г.) обаче се предвиди, че правилниците за устройството и дейността на военните академии, висшите военни училища, научните организации и на професионалните сержантски (старшински) колежи се издават от министъра на отбраната.

В Министерството на отбраната е изготвен нов проект на Правилник за устройството и дейността на Националния военен университет „Васил Левски“, който е съобразен с измененията в законовата уредба, в т.ч. с разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, последните изменения и допълнения в Закона за висшето образование /обн. ДВ бр. 17 от 2020 г./, Закона за развитието на академичния състав на Република България е правилника за неговото прилагане. Отчетено и Решението на Народно събрание от 25.04.2018 г. (обн. в ДВ бр. 37 от 04.05.2018 г.) за изменение на Решението за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски“, Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов“ и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Национален военен университет „Васил Левски“.

Предвид изложеното се предлага отмяна на действащия Правилник за устройството и дейността на Национален военен университет „Васил Левски“, приет с Постановление № 200 на Министерския съвет 2003 г., като вместо него в съответствие с чл. 95, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България ще бъде издаден правилник от министъра на отбраната.

 


Дата на откриване: 29.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 28.6.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари