Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

 

 

Предложените промени са насочени към намаляване на загубите в сектора, причинени от пандемията COVID-19.

Предвижда се Република България да прилага мярка „Кризисно съхранение на вино“. Мярката ще бъде в сила само през финансовата 2020 г. и е насочена към винопроизводителите, които няма да успеят в близките месеци да реализират продукцията си от вино.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“,

 МЗХГ

 Електронeн адрес:

 ktuteva@mzh.government.bg

 

 


Дата на откриване: 1.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 15.6.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 юни 2020 г. 11:16:18 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Чл. 89. (1) Подпомагането по мярка „Кризисно съхранение на вино“ обхваща дейността по временното оттегляне от пазара и съхранението на вино в данъчни складове или собствени помещения за съхранение в обекти за производство на вино.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Предлагам да се уточни какво се има в предвид под „собствени помещения за съхранение в обекти за производство на вино“ и на какви изисквания следва да отговарят тези помещения за осигуряване на надежден контрол.

 

02 юни 2020 г. 11:16:28 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Чл. 91. (1) Размерът на финансовата помощ е 0.04 лв. за един литър вино, складирано за период от 1 месец или еквивалентната/преизчислената стойност на ден.

(2) Финансовата помощ по ал. 1 се предоставя за складирана партида вино с период на складиране между 4 май  и 20 септември 2020 г. включително. Минималният период за складиране на виното е 1 месец.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Предлагам да се поясни какво се разбра под „партида вино“ и въз основа на какви документи се доказва принадлежността на виното към дадена партида

 

02 юни 2020 г. 11:16:37 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Чл. 91. (1) Размерът на финансовата помощ е 0.04 лв. за един литър вино, складирано за период от 1 месец или еквивалентната/преизчислената стойност на ден.

(3) Не се предоставя финансово подпомагане за складирана партида вино, изведена от склад/помещение за съхранение преди периода на съхранение, посочен в заявлението по чл. 92, ал. 2 да е изтекъл и преди да е извършена проверката на място по чл. 93, ал. 2.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Предлагам да се уточни какво се има в предвид под „партида вино, изведена от склад/помещение за съхранение“ и как се доказва това извеждане, като се разгледат случаи и на пренареждане в помещенията, които са свързани и с временно извеждане в друго помещение.
 2. Предлага да се уточни следва ли помещенията да са запечатани от Митница/ИАЛВ/ДФЗ във връзка с осъществявания контрол за не извеждане?

 

02 юни 2020 г. 11:16:47 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Чл. 92. (1) Изпълнителният директор на ДФЗ със заповед определя периода за прием по мярката, бюджета по мярката и утвърждава образците на документи за кандидатстване по мярката.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Предлагам образците на документи да бъдат приложения към наредбата и да подлежат на обществено обсъждане, защото чрез се осъществява административна тежест върху кандидатите, която не се обосновава от ДФЗ и не подлежи на обществен контрол за нейната необходимост.

 

02 юни 2020 г. 11:16:56 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Чл. 92. (2) Заявление за предоставяне на финансова помощ по мярка „Кризисно съхранение на вино“ се подава в ЦУ на ДФЗ. Към заявлението се прилага:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Предлагам да се преустанови физическото подаване на документи в ЦУ на ДФЗ и да се премине към електронно кандидатстване, каквото беше въведено и за ПРСР чрез ИСУН.

 

02 юни 2020 г. 11:17:05 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Чл. 92. (2) Заявление за предоставяне на финансова помощ по мярка „Кризисно съхранение на вино“ се подава в ЦУ на ДФЗ. Към заявлението се прилага:

2. договор за наем с данъчен склад за периода на съхранение на виното, посочен в заявлението, когато кандидатът ще съхранява виното в данъчен склад под наем; договорът задължително съдържа клауза за допускане на служители на ДФЗ в склада през периода на съхранение на виното.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Предлагам да се въведе изискване и относно начина на съхранение на партидите вина в склада с цел обособяване като място и начин на съхранение.
 2. Предлагам да се изиска и уточняване на отговорността за съхраняване на партидите при констатиране на липси или разлики с договорено по мярката, както и режима на извеждане от склада.
 3. Предлагам да се изисква договорът да е с нотариална заверка на подписите с цел установяване на представителната власт на подписващите го лица.

 

02 юни 2020 г. 11:17:14 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Чл. 92. (2) Заявление за предоставяне на финансова помощ по мярка „Кризисно съхранение на вино“ се подава в ЦУ на ДФЗ. Към заявлението се прилага:

5. копия на технологични дневници 3, 5, 6 и копие на счетоводна справка, удостоверяващи количествата и партидите на заявеното за подпомагане вино, които са внесени за съхранение в данъчен склад/помещение за съхранение и датата, на която са внесени за съхранение.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Предлагам да се поясни термина „технологични дневници 3, 5, 6“, като се обвърже с нормативен акт.
 2. Предлагам да се уточни и към коя дата следва да са попълнени дневниците.
 3. Предлагам „счетоводна“ да отпадне и да остане само справка, защото по- голяма част от исканата информация в справката не е нормативно задължително условие за счетоводно завеждане.
 4. Предлагам да се уточни кой следва да подпише справката.

 

02 юни 2020 г. 11:17:23 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Чл. 92. (2) Заявление за предоставяне на финансова помощ по мярка „Кризисно съхранение на вино“ се подава в ЦУ на ДФЗ. Към заявлението се прилага:

(3) В заявлението по ал. 2 за всяка съхранявана партида задължително се посочва:

2. място на съхранението;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Предлагам да се уточни какво следва да опише като място за изпълнение за да се ограничи ДФЗ в тълкуване на изискването с цел включването му в образците на документи.

 

02 юни 2020 г. 11:17:33 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Чл. 92. (2) Заявление за предоставяне на финансова помощ по мярка „Кризисно съхранение на вино“ се подава в ЦУ на ДФЗ. Към заявлението се прилага:

(3) В заявлението по ал. 2 за всяка съхранявана партида задължително се посочва:

4. описание на партидата:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Предлагам да отпадне, защото информацията е описана в цитираните в букви „а-б“ дневници и е налична с тяхното представяне на ДФЗ, включително и в справката по точка 5.

 

02 юни 2020 г. 11:17:41 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Чл. 92. (2) Заявление за предоставяне на финансова помощ по мярка „Кризисно съхранение на вино“ се подава в ЦУ на ДФЗ. Към заявлението се прилага:

(10) В срок от 5 работни дни от получаване на резултатите от проверките на място по ал. 8 и получаване на допълнителна информация по ал. 9, изпълнителният директор на ДФЗ със заповед:

2. мотивирано отхвърля подаденото заявление; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Предлагам да се уточни начина на съобщаване на заповедта, както е описано в ал. 12.

 

02 юни 2020 г. 11:17:50 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Чл. 92. (2) Заявление за предоставяне на финансова помощ по мярка „Кризисно съхранение на вино“ се подава в ЦУ на ДФЗ. Към заявлението се прилага:

(12) В срок от един ден след издаването на заповедта по ал. 10 ДФЗ уведомява кандидата, като му изпраща заповедта за одобрение по пощата с обратна разписка или по  посочения в заявлението по ал. 2 електронен адрес.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Предлагам да се уточни от коя дата започва да тече срока по ал. 13 при условие за изпращане на заповедта на електронен адрес, който следва да е записан като електронна поща? Електронните адреси биват повече от един вид!

 

02 юни 2020 г. 11:17:58 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Чл. 93. (2) След изтичане на договора в края на периода на съхранението на виното в данъчния склад/помещението, но не по-късно от 5 дни от изтичането на договора по чл. 92, ал. 13, ДФЗ извършва проверка на място за установяване спазването на договорните задължения и съответствието за наливните партиди с информацията от производствените дневници.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Предлагам да се уточни изискване към договора за ползване на склада във връзка с проверка до 5 дни след неговото изтичане, защото след неготово изтичане собственикът на склада няма задължения към вината и Бенефициента може да попадне в условия за неизпълнение на задълженията си към ДФЗ.
 2. Предлагам да се уточни какво се има в предвид под „съответствието за наливните партиди с информацията от производствените дневници“, защото съответствието трябва да е спрямо договореното в договора между Бенефициента и ДФЗ.

 

02 юни 2020 г. 11:18:06 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Чл. 93. (3) Финансовата помощ се изплаща до 15 октомври 2020 г., когато при проверката на място по ал. 2 не е установено неспазване на задълженията в договора по чл. 92, ал. 13.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Предлагам да уточни срок как ще се плаща за съхранени вина, които не ползват максималния срок по мярката. Следва ли да чакат плащане до 15.10.2020г.?

 

02 юни 2020 г. 11:18:14 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Чл. 93. (4) В случай че при проверката на място по ал. 2 се установи неспазване на договорените задълженията, финансовата помощ не се изплаща и изпълнителният директор на ДФЗ издава заповед за отказ за изплащане на финансовата помощ в срок от 5 работни дни от извършването на проверката на място. Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Предлагам да се въведе възможност и за частичен отказ спрямо тежест на нарушение, какъвто може да е случай при съхранение в нает склад и вината за нарушението е в следствие на действия на собственика на склада.

 

02 юни 2020 г. 11:18:22 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Чл. 93. (5) В случай че заявената финансова помощ от всички кандидати надхвърля бюджета, определен със заповед на изпълнителния директор съгласно чл. 92, ал. 1, необходимите средства за подпомагане на всички кандидати могат да се осигурят след решение на Постоянната работна група по чл. 4, ал. 1 за преразпределяне между мерките на бюджета по Националната програма. Допълнителният бюджет по мярката се определя със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Предлагам необходимите средства да се осигуряват само от друг кризисни мерки от наредбата, а не и от инвестиционните мерки по нея.

 

02 юни 2020 г. 11:18:31 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Чл. 93. (7) Ползвателят на помощта се задължава в срок от 10 работни дни преди изтичането на периода за съхранение на всяка партида вино, писмено да уведоми ДФЗ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Предлагам алинеята да отпадне, защото създава необоснована административна тежест върху Бенефициента. Информацията се изисква да се попълни в заявлението за кандидатстване и е налична в ДФЗ.

 

02 юни 2020 г. 11:18:40 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Чл. 94 (1) В срок от 2 работни дни след изтичането на договорения период за складиране на всички партиди вино, ползвателят на финансова помощ, подава в ЦУ на ДФ „Земеделие“ заявление за плащане по образец. Към заявлението се прилагат:

1. заверен препис на изрично нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Предлагам да се уточни дали може документа да се представи в оригинал, както е по чл. 92, ал. 2, точка 1.

 

02 юни 2020 г. 11:18:48 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Чл. 94 (1) В срок от 2 работни дни след изтичането на договорения период за складиране на всички партиди вино, ползвателят на финансова помощ, подава в ЦУ на ДФ „Земеделие“ заявление за плащане по образец. Към заявлението се прилагат:

1. документи, удостоверяващи периода на съхранение на заявените за подпомагане партиди и количества вина;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Предлагам в точката да се запишат документите, които следва да се представят, защото в противен случай това право се дава на ДФЗ за тълкуване и може да доведе до необоснована административна тежест върху Бенефициента.

 

02 юни 2020 г. 11:18:57 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Чл. 95 (3) Отказ за изплащане на цялата финансова помощ по подаденото заявление за плащане получава пълен отказ, когато:

2. кандидатът е представил пред ДФЗ декларация и/или документ с невярно съдържание, неистински и/или подправен документ;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Предлагам да се опишат изискваните за деклариране обстоятелства за да има яснота за тях преди кандидатстване, защото в противен случай за тях ще се вземе решение какви да бъдат от ДФЗ след като Кандидата е вече Бенефициент и е подписал договор с ДФЗ.

 

02 юни 2020 г. 11:19:05 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Чл. 95 (3) Отказ за изплащане на цялата финансова помощ по подаденото заявление за плащане получава пълен отказ, когато:

3. кандидатът попречи на извършването на проверка на място по чл. 93, ал. 2 с изключение на случаите на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Предлагам да се поясни, че възпрепятстване от страна на собственика на склада не влиза в хипотезата на тази точка.
 2. Предлагам да се даде определение за „непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства“ или приложим нормативен акт за това.

 

02 юни 2020 г. 11:19:12 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

Чл. 95 (3) Отказ за изплащане на цялата финансова помощ по подаденото заявление за плащане получава пълен отказ, когато:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

5. се установи несъответствие с изискванията за допустимост към кандидата;

6. се установи, че вината не са произведени в страната и/или са плодови вина.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Предлагам двете точки да отпаднат, защото са предмет на проверка преди подписване на договор с ДФЗ и променените обстоятелства не могат да се променят за одобрен кандидат и одобрени партиди вина.

 

02 юни 2020 г. 11:19:21 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 3. За финансова 2020 г. чл. 56, ал. 9 не се прилага. Когато кандидатът до влизане в сила на наредбата е получил одобрение на подадено заявление по марка „Инвестиции в предприятия“, може да подаде ново заявление по мярката преди да е подал заявление за изплащане на финансова помощ по първото заявление. С второто заявление кандидатът заявява разходи за дейности по мярка „Инвестиции в предприятия“, различни от одобрените по първото заявление.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Предлагам предложението да отпадне защото няма пряко отношение към „… необходимостта да бъде предоставена възможност за финансово подпомагане на винопроизводителите в условията на извънредна икономическа обстановка“. Финансовото подпомагане ще бъде най- рано през 2021г., а не през 2020г. От друга страна следва да се затрудненията при изпълнение в срок на подписани договори по мярката, които са пряко свързани с COVID-19, и Бенефициентите ще са в затруднение за тяхното приключване през 2020г.
 2. Отпадането се обуславя и нуждата от прогнозируемост на подпомагането по мярката за икономическите субекти. Предложената промяна дава изрично преимущество на дадени кандидати спрямо други.

 

02 юни 2020 г. 13:10:20 ч.
NZik

Предложение към проекта за Наредба 6 от 2018 год

Предлагам да се включат изрични текстове, които да определят като допустими и  следните действия в данъчните складове през периода на действие на мярката:
 
1. Производителите да могат да правят купажи и други позволени манипулации с обявените за съхранение партиди, да ги преместват в други съдове в данъчния склад, да ги бутилират или пълнят в БиБ, като това разбира се може да води до определени промени в номера на партидата, които са проследими по дневниците.
2. Определени количества от съхраняваните партиди да могат да се извеждат от данъчния склад за реализация, ако се появи такава възможност, като в този случай производителят да информира ДФЗ с копие от съответното АДД или е-ПАД, че определено количество от съответна партида е изведено от данъчния склад. Разбира се така изведените количества ще участват в пресмятането на дължимата финансова помощ за съхранение само за периода през който действително са били съхранявани.
 
С уважение,
Никола Зикатанов
Управител на Винарска изба Вила Мелник ООД

 

02 юни 2020 г. 16:35:34 ч.
nikolovd

Предложения и забележки по проект

Чл. 89. (1) Подпомагането по мярка „Кризисно съхранение на вино“ обхваща дейността по временното оттегляне от пазара и съхранението на вино в данъчни складове или собствени помещения за съхранение в обекти за производство на вино.

(2) Мярката се прилага за произведени в страната вина, временно оттеглени от пазара и съхранени в данъчни складове или помещения за съхранение в обекти за производство на вино, поради липса на възможност за търговска реализация. Мярката не се прилага по отношение на плодови вина.

 

За да бъде оттеглено от пазара, виното следва да е било на него (на пазара), т.е. следва веднъж да е напуснало винарското предприятие, без значение дали има издаден лиценз за управление на данъчен склад или регистрирано по реда на чл. 56 от ЗАДС и след това отново да бъде върнато в данъчния склад/винарското предприятие, регистрирано по реда на чл. 56 от ЗАДС.

Това би обезсмислило кандидатстване за предоставяне на помощта, тъй като би било свързано с логистични разходи, многократно надвишаващи предлаганата финансова помощ от 0.04 лв./л. и би било свързано е с начисляване на ДДС върху доставките.

 

Предлагам текстът да бъде преформулиран като бъдат взети предвид горните бележки и същият се съобрази с изискванията на Закона за акцизните и данъчни складове и Закона за счетоводството.

 

 

Чл. 90. (1) За финансова помощ по мярка „Кризисно съхранение на вино“ могат да кандидатстват:

1. винарски предприятия;

2. организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектор винено грозде, признати съгласно Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители.

 

Организациите на производители са регистрирани по ЗОНЦ или по ЗЗД като в първия случай не упражняват търговска дейност, съответно виното, обект на подпомагане, не е собственост на организацията и не може да отговаря на специфичните изисквания, поставени в ЗВСН, ЗАДС и в Наредба 6/26.10.2018 г.

 

Предлагам т. 2 от чл. 90, ал. 1 да отпадне, съответно да бъдат коригирани следващите точки.

 

получени след технологични манипулации върху вина, внос от трети страни.

Чл. 92. (1) Изпълнителният директор на ДФЗ със заповед определя периода за прием по мярката, бюджета по мярката и утвърждава образците на документи за кандидатстване по мярката.

(2) Заявление за предоставяне на финансова помощ по мярка „Кризисно съхранение на вино“ се подава в ЦУ на ДФЗ. Към заявлението се прилага:

Предлагам заявленията да бъдат подавани по електронен път като бъдат подписвани с КЕП, в т.ч. и всички приложими към заявлението документи.

………………

(11) Заявлението

 за предоставяне на финансова помощ получава пълен отказ, когато:

………..

6. се установи, че вината не са произведени в страната и/или са плодови вина.

Предлагам т. 6 да бъде допълнена със следния текст „ или са получени след технологични манипулации върху вина, внос от трети страни“.

 

 

 

02 юни 2020 г. 16:44:55 ч.
nikolovd

Предложения и забележки по проект

§ 3. За финансова 2020 г. чл. 56, ал. 9 не се прилага. Когато кандидатът до влизане в сила на наредбата е получил одобрение на подадено заявление по марка „Инвестиции в предприятия“, може да подаде ново заявление по мярката преди да е подал заявление за изплащане на финансова помощ по първото заявление. С второто заявление кандидатът заявява разходи за дейности по мярка „Инвестиции в предприятия“, различни от одобрените по първото заявление.

 

Предлагам §3 да отпадне.

 1. Приемането му би увеличило финансовия риск за ДФЗ и би поставило определени бенефициери в привилегировано положение, спрямо други, кандидатствали по мярка „Инвестиции в предприятия“ или спрямо такива, които не са кандидатствали поради съществуващите в момента ограничения.  

 

04 юни 2020 г. 16:43:04 ч.
NZik

Мнение по параграф 3 на проекта за Наредба 6 от 2018 год

Предвидената в проекта регулация на хипотезата в параграф 3, ал.9 е коректна и необходима - да се даде възможност да кандидатстват по тази мярка, която е предизвикана от извънредни обстоятелства, и предприятия които са в процес на изпълнение на други проекти по други мерки, например "Инвестиции в предприятия".

Може би предложеният текст трябва да се прецизира, например да се запише, че хипотезата на Чл.56, ал.9 не се прилага и няма ограничения за подаване и одобряване на заявления по тази мярка, независимо от етапа на изпълнение на проекти по други мерки, вкл. "Инвестиции в предприятия".

Съображения за затруднение на администрацията или неравнопоставеност на бенефициентите не са сериозни.

Никола Зикатанов

Управител на Винарска изба Вила Мелник ООД

06 юни 2020 г. 18:37:04 ч.
fin_sol

Предложения и бележки по проект на НИД

§ 3. За финансова 2020 г. чл. 56, ал. 9 не се прилага. Когато кандидатът до влизане в сила на наредбата е получил одобрение на подадено заявление по марка „Инвестиции в предприятия“, може да подаде ново заявление по мярката преди да е подал заявление за изплащане на финансова помощ по първото заявление. С второто заявление кандидатът заявява разходи за дейности по мярка „Инвестиции в предприятия“, различни от одобрените по първото заявление.

В проекта на доклад (мотиви) за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6/26.10.2018 г., представен от Лозана Василева, зам.-министър на земеделието, храните и горите, не са представени обосновани и убедителни мотиви за приемане на §3 от НИД.

 1. Следва да се отбележи, че въведеното извънредно положение със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., ДВ, бр. 24/2020 г., е отменено на 13.05.2020 г. като към 15.06.2020 г., крайната дата на приключване на общественото обсъждане на НИД,  ще е изтекъл и срокът на прилагане на т.нар. „извънредни мерки“ и всички стопанско-икономически дейности, които и към момента се извършват свободно и в пълен обем, ще бъдат без ограничения. Т.е. – мотивът в доклада за „извънредна икономическа обстановка“ към настоящия момент е несъстоятелен и не може да бъде приет като мотив за изменение на Наредба № 6/26.10.2018 г.
 2. В доклада липсва финансова обосновка на това как приемането на параграфа ще се отрази върху бюджетите по мярка „Инвестиции в предприятия“, утвърдени със Заповед № 03 – РД/514 от 14.02.2020 г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – РА и тяхното бъдещо разпределение.
 3. Приемането на цитирания по-горе параграф ще доведе до изкуствено създадено условие за получаване на финансова помощ от редица винарски предприятия и би поставило в неравностойно положение малките, новорегистрирани винопроизводители, финансовото подпомагане на които, е една от целите на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023 г.
 4. Приемането на параграфа би поставило под риск цялостното прилагане на мярката, поради обжалване на НИД в тази и част, както по съдебен ред, така и пред Сертифициращия орган и ЕК.

Предвид горното, предлагам отпадане на §3 от НИД.