Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за храните

 

Промяната на Закона за храните е продиктувана от необходимостта от допълване на действащите разпоредби и разписване на липсващи процедури, с цел осъществяване на по-ефективен контрол от официалния контролен орган.
С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за храните се въвеждат условията и реда за производство и търговия с материали и предмети, предназначени за контакт с храни и за издаване на сертификат за износ на храни от неживотински произход и материали и предмети, предназначени за контакт с храни. Законопроектът урежда изискванията към проектите за изграждане или реконструкция на обекти за производство и търговия с храни и въвеждането им в експлоатация. В действащия Закон за храните липсват разписани изисквания и процедури за тези дейности, което води до затруднения при извършване на официалния контрол.
Проектът предвижда допълване на процедурата за регистрацията на обекти за производство и търговия с храни и създава законова база за определяне на условията и реда за извършване на дейности по хранително банкиране. Проектът съдържа разпоредби, които определят условията за пускане на пазара в Република България за първи път на някои храни със специално предназначение, диетични храни за специални медицински цели и хранителни добавки. Проектът предвижда производителите и търговците на храни да гарантират качеството и безопасността на продуктите с доказателства от лабораторни изпитвания на проби в съответствие с допустимите стойности за определените показатели и методи на изпитване, съгласно съответните нормативни документи и международни стандарти.
Със законопроекта се регламентират условията за отстраняване и съхранение на отпадъците в обектите за производство и търговия с храни и третирането на хранителните отпадъци. С проекта се определят изискванията при транспортирането на храни от неживотински произход, с изключение на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води. Във връзка с осъществяване на по-добра организация на контролната дейност са въведени минимални изисквания към документите, придружаващи храните.
С проекта се регламентира процедурите по разрешението за пускане на нови храни и нови хранителни съставки, пускане на генетично модифицираните храни, ГМО и храните, съдържащи съставки, произведени от ГМО и разрешението за първични пушилни кондензати и първични катранови фракции и условията за тяхната употреба във или върху храните да преминат в правомощията на министъра на земеделието и храните.
В Закона за изменение и допълнение на Закона за храните се въвежда забрана за връщането на храни от обекти за търговия на едро и дребно. Въвежда се и разпоредба за безвъзмездно предоставяне на храни, годни за консумация от човека, при които са нарушени изискванията за проследимост, храни, които са без установен произход или които не са етикетирани.
В проекта се предвижда повишаване на определени санкции, налагани за нарушение на разпоредбите на закона, с цел повишаване ефективността на контрола на изпълнението им. Практиката на контролиращия орган в момента показва, че размерът на налаганите санкции върху производителите и търговците на храни не е достатъчен поради степента на опасност, която се създава при извършване на съответното нарушение. Това води до потенциална и реална опасност за живота и здравето на хората. С цел да се избегнат ситуации, водещи да застрашаване живота и здравето на населението се налага увеличаване на административните санкции.
Законопроектът допълва групите храни, обединени на база на техния произход и състав.
С приемането на проекта ще се осигури законова база за осъществяване на ефективен официален контрол за съответствие с изискванията на Европейското право и българското законодателство по безопасност на храните.


Дата на откриване: 22.2.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Качество и безопасност на храните
Дата на приключване: 6.3.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари