Обществени консултации

проект на НАРЕДБА за условията и редът за осъществяване на управлението на жизнения цикъл на отбранителните продукти в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбрана и Българската армия

Проектът на Наредба за условията и редът за осъществяване на управлението на жизнения цикъл на отбранителните продукти в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбрана и Българската армия има за цел да регламентира, създаденото с чл. 26, т. 11а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България правомощие на министъра на отбраната. С проекта се дава регламентация на дейностите и процедурите, които се изпълняват в хода на целия жизнен цикъл на отбранителните продукти – от заявяването им, до свобождаването от тях. Също така се дава конкретна уредба на всички фази, съгласно Съюзната публикация на НАТО – AAP 48, която поставя условната рамка на етапите от жизнения цикъл на отбранителните продукти. По този начин се постига:

- прилагане на интегриран системен подход, насочен към постигане на планираните цели и задачи;

- поддържане на оперативна и техническа съвместимост на отбранителните продукти с тези на страните – членки на НАТО и ЕС;

- ефективното разходване на ресурсите за отбрана;

- ефективно използване на научните изследвания за подпомагане решаването на дефицита от способностите;

- осигуряване на качеството на отбранителните продукти през целия им жизнен цикъл в съответствие с национални и международни стандарти;

 - прозрачност при осъществяване на фазите от жизнения цикъл на отбранителните продукти;

- осигуряване на безопасността на личния състав и опазване на околната среда;

- управление на риска през различните фази от жизнения цикъл.

С наредбата също така се прецизират и задълженията на участниците от министерството, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в хода на управление на жизнения цикъл на отбранителни продукти.

Дава се детайлна регламентация на правомощието на началника на отбраната по въвеждане в експлоатация на отбранителни продукти, приети на въоръжение. Предвижда се това да става по предложение на Съвета по въоръженията – основният нещатен съвещателен орган в областта на въоръжението и техниката.

Създава се и регламентация на фигурата на националния директор по въоръженията – длъжностно лице, което представлява министерството н органите на НАТО по въоръженията. Националният директор по въоръженията се назначава от министъра на отбраната и го подпомага при формирането и провеждането на политиката по управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти и по модернизация и развитие на въоръженията; анализира резултатите от дейностите на националните представители в комитетите и групите на НАТО и ЕС по въпросите на политиката по въоръженията, жизнения цикъл, изследвания и технологии, и изготвя предложения по тях до министъра на отбраната; предлага на министъра на отбраната участие на Република България в съвместни международни инициативи, проекти, програми и фондове; ръководи дейностите по международното военно-техническо и индустриално сътрудничество.

 

 

 


Дата на откриване: 5.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 4.7.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари