Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за съставяне и поддържане на регистъра на одитните комитети в предприятията от обществен интерес

С проекта на Наредба за условията и реда за съставяне и поддържане на регистъра на одитните комитети в предприятията от обществен интерес се създава подзаконовата нормативна уредба в съответствие с измененията и допълненията в Закона за независимия финансов одит (ДВ, обн. бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.).
 
Причините за изготвяне и приемане на проекта на наредба са свързани с изискването Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори да организира създаването и да поддържа Регистър на одитните комитети в предприятията от обществен интерес за целите на публичния надзор съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит.
 
С приемането на тази наредба ще се реализира възможността за изпълнение на функцията на надзорния орган относно наблюдението на пазара на одиторски услуги в предприятията от обществен интерес, като ще се създадат условия и за по-добра оценка на дейността на техните одитни комитети. Централизираният регистър ще позволи и по-бърза и успешна комуникация със съответните одитни комитети.
 
За прилагане на проекта на наредбата няма да е необходимо разходването на допълнителни бюджетни средства.
 
Очаквани резултати са постигане на съответствие със Закона за независимия финансов одит и Закона за нормативните актове. Резултатите от прилагането на наредбата предполагат също получаване на необходимата информация за анализ на пазара на услугите по задължителен финансов одит, както и установяване на по-бърза и по-успешна комуникация с одитните комитети в хода на тяхната дейност. Информацията за последното е необходима и за подобряване взаимодействието между ръководството на одитираното предприятие, одитния
му комитет, външните одитори и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.
 
Бележки и коментари могат да бъдат изпращани на следния електронен адрес:


Дата на откриване: 5.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 5.7.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари