Обществени консултации

Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2019 г.

 

 

Проектът на Доклад представя развитието на политиката в областта на равнопоставеността между жените и мъжете в Република България през 2019 г.  

 

Изложени са извършените дейности и постигнати резултати в петте приоритетни области на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2016-2020 г.: повишаване на участието на жените на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост; намаляване на разликите по пол в заплащането и  доходите; насърчаване на равенство между жените и мъжете в процесите на вземане на решения; борба с насилието, основано на пола и защита и подкрепа за жертвите; и промяна на съществуващите в обществото стереотипи по пол в различни сфери на обществения живот. Отчетена е също дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет за 2019 г., като орган за осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между централните и териториалните органи на изпълнителната власт и структурите на гражданското общество. Представено е и извършеното от Министерството на труда и социалната политика в процеса на координиране на политиката.

 

В съответствие със Закона за равнопоставеност на жените и мъжете Министерството на труда и социалната политика координира изготвянето на проекта на  доклад. В него се съдържа предоставената от ангажираните институции и организации информация за изпълнението на мерки, дейности и инициативи, включително заложени в Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2019-2020 г.


Дата на откриване: 12.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 12.7.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 юни 2020 г. 17:18:03 ч.
Йоан Каратерзиян

Липсва важна информация

Не е представена информация за предоставените родителски права на жени и мъже. Тази информация е изключително важна, за да се направи съпоставка в този аспект.

13 юни 2020 г. 10:26:27 ч.
RadoslavStoyanov

Докладът не споменава транс жените

Съгласно Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена), дискриминацията на основата на пол се отнася и до случаите на промяна на пола. Същото е отразено в § 17 от ДР на Закона за защита от дискриминация. Въпреки това настоящият доклад дори не споменава трансджендър жените и мъжете. В доклада не се съдържа никаква информация за тяхното положение. Тези жени и мъже се сблъскват със социални и юридически препятствия и дискриминация, които не се изпитват от цисджендър хората. От години гражданските организации алармират за неравнопоставеността им.

Един такъв проблем, например, е противоречивата съдебна практика по промяна на гражданския пол (означението за пол в документите за гражданско състояние и документите за самоличност на лицата), породена от липсата на правна уредба на този въпрос. Това води до редица затруднения в прехода на лицата към джендър, съответен на психичния им пол, както и несъответствие между външния им вид и отбелязания в посочените документи пол.

Друг проблем е достъпът до здравеопазване. На първо място по отношение на достъп до оперативна промяна на пола на транссексуалните лица, т.е. страдащите от полова дисфория лица. На второ място е проблемът с ползването на здравни услуги от трансджендър жени и мъже като цяло.

Не на последно място транс лицата са мишени на престъпления с дискриминационен елемент. Въпреки това Наказателния кодекс не предвижда квалифицирани състави на деяния, извършени на основата на джендър (половата) идентичността или изразяването на пола на дадено лице. Нещо повече - Наказателният кодекс не съдържа квалифицирани състави за престъпления, мотивирани от пола на жертвата, т.е. от стереотипни представи за ролите и положението на половете в обществото. Последното засяга въобще всички жени, като диспропорционални жертви на основано на джендъра насилие, не само транс лицата.

Съгласно паневропейската система за оценяване на положението на ЛГБТИ лицата на международната организация ИЛГА - Европа за предходната година, България няма нито една присъдена точка за признати и защитени от закона интереси на транджендър и на интерсекс хората: https://www.rainbow-europe.org/#8626/0/0. Това също не е отчетено в доклада.

В обобщение, докладът не държи никаква сметка за съществуването и неравнопоставеността на трансджендър жените и мъжете. Нещо повече - такава информация няма и за интерсекс лицата (т.е. лицата, живеещи с междуполови състояния). Самото название на доклада - за равнопоставеност на жените и мъжете - изключва напълно тези лица, превръщайки ги в трета група, на която равнопоставеноста изглежда не й се дължи.

Предлагам докладът да се преработи, като включи информация и препоръки за адресиране на проблемите на транс и интерсекс лицата в България съобразно критериите на ИЛГА - Европа (вж. линка горе, раздел "Legal gender recognition & bodily integrity").