Обществени консултации

Проект на ПМС за приемане на Наредба за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението и за отмяна на нормативни актове

С Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси през 2011 г. в българското законодателство се въведоха изискванията на Директива 2010/30/ЕС относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението. Директивата е рамкова, като за периода до края на 2017 г. бяха приети и публикувани в „Официален вестник” на ЕС общо 15 прилагащи делегирани регламента за конкретни продуктови групи.

На 28 юли 2017 г. в Официален вестник на ЕС беше публикуван Регламент (ЕС) 2017/1369 за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС, който предвижда преразглеждане на действащите прилагащи мерки, приети съгласно директивата. През 2017 и 2018 г. беше извършен преглед на действащите прилагащи мерки, като през 2019 г. ЕК прие общо 6 нови делегирани регламента, което налага наредбата да бъде актуализирана, за да може да се осигури прилагането на процедурите за енергийно етикетиране, произтичащи от новоприетото европейско законодателство.

Предвид многобройните изменения и допълнения през годините от приемането на наредбата, които доведоха до значителни промени в структурата й, и с цел по-доброто й прилагане, е приета нова наредба, като старата наредба се отменя.

Във връзка с приетото ново европейско законодателство в областта на енергийното етикетиране отпада необходимостта от Наредбата за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха, поради което се предлага тя да бъде отменена.

С приемането на наредбата ще се постигне пълно съответствие на българското законодателство с изискванията на европейското законодателство в областта на енергийното етикетиране.


Дата на откриване: 18.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 19.7.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари