Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-17/22.12.2015 г. за условията и реда за приемане на сержанти (старшини) и войници (матроси) за обучение в Професионалните сержантски (старшински) колежи

С Наредба № Н-17/22.12.2015 г. се определят условията и редът за кандидатстване, допускане и приемане на сержанти (старшини) и войници (матроси) за обучение в Професионалните сержантски (старшински) колежи. Тя е насочена към повишаване на квалификацията и усъвършенстване на знанията и уменията на военнослужещите за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация за професията „сержант”.

В раздел II чл. 7, ал. 1, т. 2 на наредбата са заложени изисквания за възрастова граница при допускане до обучение в Професионалните сержантски (старшински) колежи – не по-възрастни от 32 години за редовна форма и 37 години за задочна форма на обучение.

Във връзка с изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България възрастта за приемане на военна служба става 40 години за всички категории военнослужещи. Предвид продължаващия Преглед на отбраната е целесъобразно да бъде удължен срока на параграф § 2 от Заключителни разпоредби в наредбата до 30.09.2022 г.

        Необходимостта от публикуване на Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-17/22.12.2015 г. за условията и реда за приемане на сержанти (старшини) и войници (матроси) за обучение в Професионалните сержантски (старшински) колежи в Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на отбраната в 14 дневен срок е с цел даване на възможност на военнослужещите да кандидатстват за обучение през учебната 2020/2021 г. в новооткрития Професионален сержантски колеж за нуждите на Военновъздушните сили (ПСК – ВВС) в гр. Долна Митрополия (заповед на министъра на образованието и науката № РД-14-19 от 14 май 2020 г. (обн. в Държавен вестник брой 48 от 26.5.2020 г.).

Предлаганото актуализиране в наредбата има за цел осигуряване кариерното развитие на сержантския (старшински) състав във Въоръжените сили.

Необходимостта от публикуване на Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-17/22.12.2015 г. за условията и реда за приемане на сержанти (старшини) и войници (матроси) за обучение в Професионалните сержантски (старшински) колежи в Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на отбраната в 14 дневен срок е с цел даване на възможност на военнослужещите да кандидатстват за обучение през учебната 2020/2021 г. в новооткрития Професионален сержантски колеж за нуждите на Военновъздушните сили (ПСК – ВВС) в гр. Долна Митрополия (заповед на министъра на образованието и науката № РД-14-19 от 14 май 2020 г. (обн. в Държавен вестник брой 48 от 26.5.2020 г.).

 

 

 


Дата на откриване: 22.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 5.7.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари